ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 12.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на дванадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Б.Ч., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1459 по описа за 2016 година.                  

 

  На именното повикване в 14:05 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „Св. Влад“ ЕООД, редовно призован, се  представлява от адв. П., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ – директор на ТД на НАП - Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

Адвокат П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на В.Т.в качеството му на управител на „Св. Влад“ ЕООД с ЕИК ********, със седалище и адрес на управление ***************против Решение № 6А от 06.07.2016 г. на директора на ТД на НАП – Бургас против действията на публичен изпълнител П.У.по изп. дело № 8306 от 2015 г., по описа на ТД на НАП – Бургас. Иска се отмяна на решението като неправилно и незаконосъобразно.

 

Във връзка с определение № 1373/05.08.2016 г. е постъпила молба  от главен юрисконсулт С. в ТД на НАП Бургас ОТНОСНО представяне заверен препис на материалите по изп. дело № 8306/2015 г.

 

С определение от закрито заседание от 11.10.2016 г. съдът е изискал за послужване административно дело №278/2016 г. по описа на Административен съд – Бургас.

 

Постъпило е изисканото административно дело № 278/2016 г. по описа на Административен съд – Бургас.

адвокат П.: Поддържам жалбата. Запознат съм с всички материали по делото. Констатирах, че не е приложена цялата преписка, но с оглед обстоятелството, че към административното дело е приложена цялата преписка по административно дело №278/2016 г. считам, че не следва да се изискват други доказателства. Моля да се приемат. Запознат съм с тях. Представям в заверено от мен копие документи от КК и нотариални актове, доказващи твърденията ни в жалбата, а имено че моят доверител е единствено собственик на ПИ, а не на сградите, предмет на изпълнителното дело.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема като доказателства допуснатите с Определение № 1373/05.08.2016 г., както и днес представените от адвокат П. документи като доказателства по делото.

 

Прилага административно дело № 278/2016 г. по описа на Административен съд - Бургас към настоящето дело, като уведомява страните, че ще се ползва от приетите по това дело документи, като доказателства по делото.

 

Адвокат П.: Няма да соча други доказателства. Моля да се даде ход на делото по същество.

 

Съдът, като съобрази заявеното от процесуалния представител на жалбоподателя, както и липсата на други доказателствени искания от представителя на ответника освен приложеното административно дело №278/2016 г. по описа на Административен съд - Бургас, намира делото за изяснено от фактическа страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 Приключва събирането на доказателствата;

Дава ход по същество:

АДВОКАТ П.: Искането ми е да отмените решение № 6А от 06.07.2016 г. Същото е неправилно и незаконосъобразно, с оглед на което моля да постановите решение в тази насока и отмените действията на публичен изпълнител по изпълнително дело № 8306 от 2015 г. Моля за възможност да изложа в писмен вид съображенията си.

 

Съдът предоставя на страните срок до приключване на работния ден на 19.10.2016 г. да представят писмената си защита по същество на спора.

 

След постановяване на окончателен съдебен акт по настоящето производство да се върне по надлежен ред изисканото административно дело №278/2016 г. по описа на Административен съд – Бургас.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.15 часа.

 

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: