ПРОТОКОЛ

       

година 2009, 20.01                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ­­­    Х-ти  административен  състав       

 

На двадесети януари                                              две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

                                                  

                                                     

секретар: Й.Б.    

прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

административно  дело номер 1459  по описа за    2008 година.                                                         

          На именното повикване в  09.30   часа се явиха:

          За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  „ВЕП” ООД – гр. Бургас, редовно призован, се явява адв. Д.С., с  пълномощно по делото.

          За ОТВЕТНИКА Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Р., с пълномощно по делото.

         Явява се вещото лице К.Я..

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е в срок допълнителното заключение от вещото лице по допуснатата експертиза.

         

СТРАНИТЕ: Да се изслуша основното и допълнителното заключение на вещото лице.

          

Съдът ДОПУСКА до разпит вещото лице.

СНЕМА самоличността вещото лице, както следва:

          

К.М.Я.- 45 г.

 

българин, български гражданин, неосъждан, семеен, без родство със страните, предупреден за отговорността по чл. 291 от НК.

ОБЕЩА да даде заключение по съвест и разбиране.

           

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Я.: Представил съм основно и допълнително писмено заключение, които поддържам.

В резултат на допълнително представените в предходно съдебно заседание доказателства и поставени допълнителни въпроси към експертизата, извърших повторна проверка на документите находящи се в Община Бургас, в присъствието на адв. С.. Това, което съм установил при повторната проверка съм го написал в допълнителното заключение. По принцип поддържам и основното си заключение.

 

Адв.С.: В представената по делото в предходно съдебно заседание от процесуалния представител на ответника, извадка от ТУП са очертани имотите. В оригиналния ТУП посочени ли са такива имоти?.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Я.: Оригиналът на графичната част на ТУП представлява един чаршаф и имотите не са посочени. Тези имоти на ТУП-а приложен по делото са нанесени допълнително. По принцип в ТУП не се посочат имоти. Там са очертани само зоните. Посочването на имотите се извършва в по дребни разработки, като  ПУП-ве и т.н. ТУП-вете носят схематичен характер и на него са  зонирани  кварталите.

 

          Адв. С.: Като изображение посочено ли е в легендата на ТУП-а съоръженията, както и съоръжението „Пълна детелина”?.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ Я.: В самата легенда на графичната част на ТУП, не са посочени съоръженията и съоръжението „Пълна детелина”.            На самия ТУП има няколко „Детелини”, но посочени са само категория на пътищата и схематично е посочено бъдещото строителство, което е отбелязано само с пунктирана линия.В легендата не са  посочени съоръженията.

 

          Адв. С.: Във връзка отговор 1 от допълнителното заключение и протоколните решения, с които е приет ТУП на Община Бургас, някъде в тези решения, с които вещото лице се е запознало, може ли да даде отговор, дали предмет на приемане са и пътните съоръжения и съоръжения „Пълна детелина”?.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ Я.: На мен не ми беше предоставена текстова част към ТУП-а, и за това приемам, че липсва такава. Има протоколи на заседания на експертните съвети, но това не представлява текстова част към ТУП-а. Експертният съвет има право да прецени и приеме графичната част, без текстовата и вече чрез допълнително задание да се уговори това и вземе решение, но изрично  пътните съоръжения трябва да се разработват с план-схема на комуникационно- транспортна система и идеен проект за самото съоръжение. Трябва да има конкретна  процедура за пътно съоръжение.

 

          Адв. С.: Може ли да се каже съобразно това, което е изчертано на ТУП-а, че това пътно съоръжение „Пълна детелина” като площ, разположение би засегнало имотите на доверителите ми, ако няма план- схема на комуникационно-транспортна система?.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ Я.: От ПУП-а това не може да се каже. Само с технически и идеен проект на самото съоръжение може да се даде отговор дали засяга имотите на жалбоподателите.

         Отделен е въпросът каква ще бъде „детелината”. Тя е в зависимост това дали ще засяга имоти и може да бъде друг вид освен „Пълна детелина”, а именно пълна, непълна, бъбрек и  т.н..

          Това дали засяга един или друг имот, може да се види само от план- схемата и техническия проект, който  трябва да мине по цялата верига на съгласуване, а именно издаване на мотивирано предписание, съгласуване с „Агенция пътища”, минаване през експертните съвети и т.н.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ Р: Вещото лице запознало  ли се с цялата преписка по изготвяне на ТУП-а?.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ Я.: Запознах се с цялата преписка,  която ми беше предоставена в Община Бургас.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ Р: Представям част от окончателния проект за ТУП, където от стр. 172 до стр. 205 касае  техническата инфраструктурата и част „Транспорт”. Вещото лице запознало ли се  с тази преписка?.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ Я.: Запознал съм се с предоставената ми от Община Бургас преписка, но конкретно тази обяснителна записка, която в днешното съдебно заседание се представя, не ми е била представена.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Р: Моля във връзка направеното изявление от вещото лице в днешното съдебно заседание, че не се е запознало с цялата преписка, да бъде поставена допълнителна задача към експертизата със същите въпроси, която да се извърши при участието и на двете страни. В Община Бургас има текстова част към ТУП-а и аз представям част от нея.

         Относно отговор на вещото лице даден допълнителното заключение, че липсва графична  и текстова част на План-схема на комуникационно-транспортна схема, моля вещото лице да отговори дали се е запознало с генералния комуникационен -транспортен план?.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Я.: Не съм се запознал с него, тъй като не ми беше предоставен от Община Бургас. Каквото беше предоставено от въпросната схема го разгледах и въз основа на него съм направил заключението си. Графична част има на самия ТУП.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р: Представям комуникационно-транспортния план.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Я.: Не съм се запознал с представените в днешното съдебно заседание доказателства от процесуалния представител на ответника, тъй като същите не са ми били предоставени при извършването на експертизата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р: Относно отговора на вещото лице, че „Съществуващите и бъдещите трасета, както и пътно съоръжение тип „Пълна детелина”, на въпросното трасе в графичната част на проект „ТУП на Община Бургас” носят схематичен характер”, вещото лице може ли да отговори това не противоречи ли на чл.106 и чл. 107 от ЗУТ?.

 

Адв. С.: Противопоставям се на този въпрос. Той е правен.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Я.: В следващия абзац съм отговорил, че съгласно Наредба № 8 се задължава по смисъла на чл. 27 от Наредбата всички тези класификации на тези елементи  да се доказва с план-схемата на комуникационно-транспортната система, която се разработва и одобрява заедно с ТУП и е неразделна част от него. Не може с ТУП- да се определят отстоянията, какви имоти са засегнати, колко ще се отчуждават. Това е въпрос на конкретна преписка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р: Във връзка констатацията направена от вещото лице, че липсват документи потвърждаващи започната процедура по инвестиционно намерение, представям препис извлечение от Протокол № 25 от 06.08.2008 година на експертния съвет по Устройство на територията по заявление на „Мото-Пфое”ЕООД за изготвяне на инвестиционен проект за пътен възел „пълна детелина”.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ Я.: Запознат съм с този протокол, но не и с мотивирано предписание.

         Адв. С.: От 06.08.2008 година до сега  няма издадено мотивирано предписание, като това е една от стъпките за доказване на инвестиционно намерение.

    

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ Я.: След това решение на експертния съвет, следва да има мотивирано предписание, да се изготви идеен проект, който да бъде одобрен. Протоколното решение е като пожелание, тъй като може инвеститора да не го изпълни.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р: Възразявам срещу това изявление на вещото лице, че протоколното решение е пожелание.

Във връзка с уточненията направени в днешното съдебно заседание от вещото лице, моля да допуснете  изготвянето на допълнително заключение, като вещото лице се запознае отново с материалите и наличната документация в Община Бургас, в присъствието на двамата процесуални представителни на страните, като освен това по точка 2, моля  да се запознае и с документацията в „Мото-пфое” ЕООД, като провери дали има договор за проектиране от цитираното дружество, както и ако е възможно да даде отговор има ли задание за проектиране,  изготвено или е представено в Национална агенция „Пътна инфраструктура”-гр. София. Искането за допълнителна експертиза е във връзка с това, че  считам, че по този начин изготвеното заключение от вещото лице е непълно, предвид не запознаване с цялата информация намираща се в Община Бургас за  ТУП.

Във връзка с искането ми, представям на съда като доказателство  разработка на Фонд републиканска „Пътна инфраструктура” за обхвата на процесната „Детелина”, детайл 2.

 

Адв. С.: Моля да ми дадете възможност да се запозная с представените в днешното съдебно заседание  документи, от процесуалния представител на жалбоподателя.

 Възразявам по направените в днешното съдебно заседания искания от процесуалния представител на Община Бургас. Задачата на вещото лице е да установя фактическото положение. В конкретния случай, се иска да бъдат съобразени отговорите, като се прави проверка на документи находящи се в трето неучастващо по делото лице.  Няма спор, че съгласно ЗУТ една процедура по изменение на ПУП, съответно на ТУП, започва с мотивирано предписание на кмета на Община Бургас. В този смисъл след издаване на такова предписание е налице инициатива за започване на изменение на ПУП или одобряване за създаване на пътно съоръжение, поради което Община Бургас следва да  представи мотивираното предписание. Същото представлява индивидуален административен акт по АПК и като такъв следва се съхранява от издаващия го, а именно Община Бургас, а не в  бъдещите  инвеститори.

В предходно съдебно заседание процесуалния представител на Община Бургас заяви, че на жалбоподателя е издадено мотивирано предписание, за което ни е издадено удостоверение, в което е записано, че  за имота няма предвиждане по ТУП. В другите документи приложени по делото и удостоверението издадено през 2007 година е посочено същото, като не може да се говори и за предвиждане на пътно съоръжение „Детелина”. Но явно не е било в този смисъл, в който ние влагаме, а че ни се разрешава да направим това, като се имат предвид ограничителните линии на ТУП-а и че се ни се разрешава застрояване на частите от имотите, за които няма предвиждане на ТУП. Заявеното от вещото лице, че ТУП има схематичен характер  е повече от очевидно и от ТУП не може да стане ясно каква част от имотите ще бъдат засегнати.

Моля да задължите Община Бургас, в указан от Вас срок, а не като досега без такъв, да представи всички доказателства съхранявани  в Община Бургас свързани с процесната преписка, които касаят предвиждания, схеми, проект за изпълнение на това съоръжение „Пълна детелина”, която  засяга  част от  имотите ни. Ако е изработена план схема, или респ. има действащ ПУП, предвиждащ изграждането на пътен възел „Пълна детелина”, да бъдат представени, за да може да ангажираме адекватно защитата си и да зададем въпроси към вещото лице по съдебно-техническа експертиза. Това процесуално искане сме заявявали нееднократно и  още със самата жалба. Ако има разработени схеми извън ПУП да бъдат представени. Всяко съдебно заседание се представят нови доказателства, вещото лице прави проверка и все се оказва, че не всички документи са му представени. Да се задължи ответника да представи всички документи, които се намират в него.

Моля да ми бъде предоставен тридневен срок от днешното съдебно заседание да се запозная с представените днес документни от процесуалния представител на Община Бургас и поставя допълнителни въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р: Във връзка с направеното изявление от процесуалния представител на жалбоподателя, относно мотивирано предписание, съгласно чл.135, ал. 3 от ЗУТ, касае изменение на ТУП. Тук обектът е обект съгласно чл.140, ал. 5 от ЗУТ и е обект на техническата инфраструктура и за него не се издава виза за проектиране. Не е необходимо  за него да бъде издадено мотивирано предписание  и  виза за проектиране.

 

         Адв. С.: Нееднократно заявихме и сме представили доказателства, имаме удостоверение от 2007 година, имаме мотивирано предписание на главния архитект на Община Бургас, където изрично е посочено, че имотите не се засягат от предвиждания на ТУП, за това обстоятелство вече се представят доказателства от 2008 година от представителя на Община Бургас, включително и представения протокол в днешното съдебно заседание. Предвид изложеното считам, че това пътно съоръжение е изчертано след 1998 година в ТУП, поради което моля да бъде допусната физико-химическа експертиза, с конкретни въпроси, които представям в писмена молба, с препис за Общината. Правя уточнение във връзка с искането ни за експертиза, ако това съоръжение още през 1998 година е било изчертано, респ. е предмет на обсъждане и приемане, повече от очевидно е, че нямаше да ни бъде издадено мотивирано предписание и съответно удостоверение. В случай, че уважите искането ни за експертиза, моля преди това да се представи от Община Бургас цялата административна преписка, касаеща евентуално наличие на транспортна схема и т.н. и да ми бъде предоставена възможност да се запозная с нея и задам въпроси към съдебно-техническа експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р: По искането за съдебно физико- химична експертиза, предоставям на съда.

По искането за представяне на цялата документация, считам, че това ще бъде изключително трудно, тъй като обемът и е твърде голям и не мога да преценя дали ще могат да бъдат представени всички графични части на ТУП. Възразявам по това искане, като отново моля да бъде допуснат допълнителните въпроси към вещото лице, които поставих по горе.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА основното и допълнителното заключение на вещото лице като му определя възнаграждение в размер на  300 лева,  за основното възнаграждение, платими от внесения депозит и 100 лева за допълнителното заключение, платими в 7- дневен срок от днешното съдебно заседание от ответника Община Бургас по сметка на Административен съд – гр. Бургас.

 

УКАЗВА на ответника, че при не заплащане на посочените суми в срок ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

ЗАДЪЛЖАВА Община Бургас в 7- дневен срок от днешното съдебно заседание да представи всички относими към настоящото производство писмени доказателства, които се съхраняват в Община Бургас.

 

ДОПУСКА допълнителна задача към съдебно-техническата експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените от процесуалния представител на Община Бургас въпроси в днешното съдебно заседание, с изключение на въпроса изискващ проверка в дружеството „Мото-пфое” ЕООД. При извършване на проверката да се провери има ли издавани последващи актове на протоколно решение № 25 от 06.08.2008 година,

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допълнителната експертиза в размер на 150 лева, платими от Община Бургас в 7- дневен срок от днешното съдебно заседание.

 

По искането на адв. С.-процесуален представител на жалбоподателя, за допускане на съдебно-химикофизическа експертиза, съдът ще се произнесе с допълнително определение.

 

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 3- дневен срок от днешното съдебно заседание  да изрази становище по представените днес писмени доказателства.

 

След представяне на пълната преписка от Община Бургас, да се ИЗПРАТИ съобщение на жалбоподателя за изразяване на становище в 3- дневен срок от съобщаването.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р: Въпреки, че предоставих възможност на съда да допусне или не съдебно-химикофизическата експертиза, считам, че въпросите поставени към тази експертиза ще бъдат неотносима към производството.

 

Адв. С.: Държа на извършването на физикохимическата експертиза за да се види веществата едни и същи ли са , и кога е правена във времето, кога е чертана.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

 

Съдът предвид изразеното становище от страните,

 

                                   О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.03.2009 година от 12.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.50 часа.

                           

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: