ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 10.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети септември                                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1457 по описа за 2012 година

            На именното повикване в 12:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.А.Д., редовно призован,  не се явява. За него  адвокат Д. и А.Д.,  с пълномощни по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на Община Созопол, редовно призован, се явява адвокат Й., с пълномощно по делото.

 

Явяват се вещите лица Х.С., К.Ж. и З.С..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещите лица, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

АДВОКАТ Д.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

АДВОКАТ Й.: Да се изслуша заключението на вещите лица.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещите лица в днешно съдебно заседание, поради което

ПРИСТЪПВА към разпита им, като снема самоличността им, както следва:

 

Х.Д.С.- 72г., български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.

З.С.С.- 62г., български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.

Вещото лице К.Ж.Г. със снета самоличност по делото.

 

Вещите лица ПРЕДУПРЕДЕНИ за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение ОБЕЩАВАТ да дадат заключение по съвест и разбиране.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че към заключението на тройната експертиза е приложено особено мнение на вещото лице К. Желяков Г..

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: От името на тройната експертиза, заявявам, че поддържаме представеното по делото писмено заключение, към което има особено мнение на колегата Ж..

 

АДВОКАТ Д.: Първият ми въпрос към двамата експерти С. и С. е доколкото в основното заключение няма информация за разположение по отношение на реда на писане, както за подписите обект на експертизата, така и за сравнителните образци, бихте ли отговорили какво е това разположение в двата случая и съответства ли си ?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Подписът е положен точно на реда на който е посочено да се подпише лицето.

 

АДВОКАТ Д.: Въпросът ми е във връзка с особеното мнение на вещото лице Ж., че този въпрос не е обследван от експертизата и считам, че в тази част експертизата е непълна и няма изводи на двете вещи лица в тази насока.

 

АДВОКАТ Й.: Въпросите следва да са към основното заключение, моля особеното мнение да не се третира като основно и другите вещи лица да отговарят по особеното мнение. Това е опит да се манипулират вещите лица в една посока. Вещите лица са две, имам предвид, че  по скоро трябва да се коментира особеното мнение от вещото лице Ж..

 

ВЪПРОС НА СЪДА: По принцип какво значение има реда за писане при определяне дали подписите са положени от едно и също лице?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Подписът се изпълнява от лицето чрез динамичен стереотип, лицето се подписва по един и същи начин. Подписът се изработва механично, как да приема, че са от друго лице като скоростта на подписване е еднаква и  всички темпове са изпълнени по един и същи начин. Ако се е подписало друго лице, то ще забави темпото, ще се чуди как да го подпише. Какъв е този ред на изписване.

 

АДВОКАТ Д.: Това не е  реда на който е поставен, а начина по който е поставен.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Подписът започва  с главна буква „Д”, той се казва С., но се подписва с „Д”, ако някой иска да поправи подписа му, защо ще го пише с „Д”, като той е С. и логично е да се подпише със С.

Взели сме и сравнителните образци, като лицето, чиито подпис сме изследвали се оплака, че е прекарал инсулт и трепеше. Ползвали сме подписи от документи приложени по делото, както и сравнителен материал от лицето. Срещнахме се лично с лицето.

В един подпис не може да няма някаква разлика, зависи къде се подписваш, къде го поставяш.  Не могат всички подписи да са идентични, ще има някаква разлика, но изпълнението е важно и при сравнението с всички други  посочени подписи показват, че това е лицето което се е подписало.

 

АДВОКАТ Д.: Във вашето заключение относно какви са движенията при полагане на двата подписа, предмет експертизата, може ли да отговорите при подписването има ли някакво спиране или прекъсване? Какви са били движенията на тези два подписа?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Аз съм ги сравнил, преди да ги сравня с образците, съм сравнил тези два подписа и съм посочил, че са от едно и също лице. Няма забавено темпо.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Двата подписа са абсолютно свързани и няма прекъсване.

 

АДВОКАТ Д.: Установихте ли някакво различно полагане на буквата „Д” със следващите елементи.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Едното „Д” е малко по продълговато в кръглата част в полученото известие. Долу, когато започва „Д” и трябва да се закръгли тази овална част, която оформя буквата, там е по- продълговато. Започва отгоре като описва надолу правата част и тук по продълговата, но и в сравнителните образци има такива „Д”.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: В сравнителните образци има такива по продълговати „Д”.

 

АДВОКАТ Д.: Бихте ли казали в кой от сравнителните образци  изписването на буквата „Д” е по- остро?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Друг подпис такъв е в подписката, която е направена от жителите на гр.Созопол, ул.Люлин.

 

АДВОКАТ Д.: А може ли да посочите такъв подпис в някой официален документ, нотариално заверен?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Официален документ, такъв е подписа за разграничаване на УПИ и при експерименталните образци има, а това е  именно последния подпис находящ се на предпоследния ред.

 

АДВОКАТ Д.: Във връзка с тази част завършващия елемент на „Д”, който върви към щрихите, такова заостряне къде има?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Такъв подпис има в Протокола за строителна линия. Това са варианти на подписи.

 

АДВОКАТ Д.: Нямам други въпроси към основното заключение.

 

АДВОКАТ Й.: Днес заявихте, пред съда, че идентичността на подписите никога не може  абсолютна.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Да, винаги ще се намерят разлики, които не дават основание да се счита, че подписът е на друго лице.

 

АДВОКАТ Й.: На изследваните два основни документа, а именно известие за доставяне и Книгата на Български пощи, като имате предвид заврантулките на „Д”, извивките, съответните наклони на подписа, може ли изобщо  да има съмнение, че подписът е поставен от различни лица?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Не, не може да има съмнение. Категорично  подписът е на едно лице.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Подписът е положен от едно лице.

 

АДВОКАТ Й.: Нямам въпроси към двете вещи лица.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Поддържам особеното си мнение.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Относително разположение на подписа на реда, от какво значение за това дали е положен от едно и също лице?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Листът винаги  е хоризонтален, едни хора когато се подписват започвайки подписа си и го вдигат нагоре, тоест подписват се възходящо, а други се подписват на реда хоризонтално, а трети като започне подписа го свалят надолу, това е относителното разположение на подписа.

 

АДВОКАТ Д.: Нямам въпроси към вещото лице Ж..

 

АДВОКАТ Й.: Вие същите тези документи ги изследвахте в единичната експертиза, тези заключения направихте ли ги и там, защото там не е отразено, тези особености които изтъквате сега?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Не са отбелязани в единичната експертиза, но въз основа и на тях съм направил моите изводи.

 

АДВОКАТ Й.: Като специалист експерт, може ли да кажете дали подписът диагонално нагоре или надолу или на самия ред, е характерната особеност на подписа, по която може да се каже дали едно и също лице се е подписало?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Това е една от особеностите, която характеризира подписа, един от признаците.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Й.: А характеризира ли го в детайли относно наклона, за който говорим овални и ъглови части. В тази си част една особеност е къде се поставя подписа нагоре, долу, средата, а от гледна точка на овалната част, щрихи  от тази гледна точка имате ли съмнение, че става въпрос за различни подписи от различни лица?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Това е въпрос на изследване заедно с всички останали признаци.

 

АДВОКАТ Й.: Искам да Ви питам Вие в конкретния случай, след като сте изследвали и имате богат опит, тъй като сте извършили по делото и друга експертиза от гледна точка на самото изписване, овални щрихи, поддържате ли заключението на другите вещи лица?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Освен посочените признаци в основното заключение и от моето изследване съм правил  комплексно извод, както въз основа на този признак и въз основа на другите признаци. В особеното мнение съм писал, че поддържам всички признаци на основното заключение. Аз не оспорвам това което е записано в основното заключение на тройната експертиза. Поддържам всички други признаци които са описани, но моите които към описал ги няма в основното заключение. Това са допълнителни признаци. Моите признаци и  останалите посочени от колегите водят до извода, че подписите не са на жалбоподателя.

 

АДВОКАТ Й.: Имате предвид всички други документи, разрешение за разделяне на имоти, документи за регулация, имайки предвид всичките тези материали по делото, включително и подписа положен обществената подписка.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Имал  съм предвид всички описани в общия протокол документи.

 

АДВОКАТ Й.: Значи сте съгласен с изводите на колегите си?

 

АДВОКАТ Д.: Противопоставям се на този въпрос.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Аз съм се съгласил с това на колегите,  но съм прибавил тези признаци, които съм описал в особеното мнение и те водят към обратното заключение.

 

АДВОКАТ Й.: Вие по признаците, които колегите изтъкват като тяхно мнение поддържате ли ги и заключението в особеното мнение е въз основа на тях или само на допълнителните такива, които изтъквате в особеното мнение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: С общия протокол, с общите признаци посочени в него аз съм съгласен, но при изследването съм установил допълнителни признаци, които се различават от първоначалния протокол, където не са описани. Там където са описани общите признаци, аз допълвам допълнително разположение на реда на писане, който не е  посочен в общия протокол. Това е един от признаците, който води до различен извод.

 

АДВОКАТ Й.: В първоначалната експертиза такъв задълбочен анализ не видях. В първоначалната експертиза имали ли сте предвид тези признаци?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: В първоначалната експертиза тези общите съвпадащи признаци не съм ги описвал, но съм ги изследвал. Там съм описал различаващите признаци. Особеното ми мнение и първото заключение ми съвпадат напълно

 

АДВОКАТ Й.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

АДВОКАТ Д.: Оспорвам заключението на тройната експертиза като непълно и необосновано, тъй като се установи в днешното съдебно заседание при разпита на вещото лице, което е с особено мнение, че заключението е общо и не е извършен задълбочен анализ. Същото не дава конкретен отговор във връзка с един от признаците обследвани в особеното мнение на вещото лице Ж., а именно относителното разположение на подписа по отношение на реда на писане. Установи се, че този признак не е бил предмет на изследване от тройната експертиза и следователно заключението е направено на база на непълно изследване.

 

АДВОКАТ Й.: Моля да не уважите направеното възражение от адвокат Д. предвид първото обстоятелство, че  вещото лице К.Ж. е изразил особено мнение, което потвърди в днешното съдебно заседание. Да, вещото лице няма разминаване между първоначалното си заключение дадено по делото и прието от съда и сегашното такова. Логично и обосновано е вещото лице да поддържа изводите си направени  в първоначалното и допълнителното заключение. Считам обаче, че необосновано и неоснователно е да се твърди липса на компетентност, непоследователност и незадълбоченост на изследването на тройната експертиза по смисъла  на направеното възражение от адвокат Д.. Моля да имате предвид и обстоятелството, че освен заключението на вещото лице К.Ж. всички други, включително и в друга допълнителна експертиза по делото приета от съда, извършена от вещото лице С.Ж., при изследване на същите документи, включително и останалите ангажирани по делото вещи лица, изразяват противоположно мнение на мнението на вещото лице К.Ж.. Не считам, че противоречието би водило до непоследователност и незадълбоченост на заключението. Моля да се приеме заключението на тройната експертиза, включително и особеното мнение и ги цените в съвкупност с останалите доказателства по делото.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещите лица, като им ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 630 лева, като на вещите лица К.Ж. и З.С. по 200лева, а на вещото лице С. 230лева, от които 150 лева платими от внесения депозит и 480 лева платими от двете страни по-равно, а именно по 240 лева в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд гр.Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

 

 

УКАЗВА на страните, че в случай, че не бъдат представени доказателства за внасяне на определеното допълнително възнаграждение на вещите лица, за сумата ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

АДВОКАТ Д.:  Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

АДВОКАТ Й.: Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Д.: Моля да уважите жалбата.  Ще представя писмени бележки в указан от съда срок.

 

Г-ЖА Д.: По повод експертизата вие вече я приехте, но  много лесно може да се докаже, че баща ми не е бил в отпуск, а е бил на 25 км от Созопол. В предходното заседание адвокат Й. внесе допълнителни доказателства, които съвпадат с нашите искания и по тази причина по никакъв начин вече не виждам различия между нас като жалбоподател и община Созопол. Имам предвид скици и графичен материал, който показва че спорната регулационна линия  не минава оттам където се твърди, т.е. не е изместена в имота, където е учредено правото ни на строеж. Ако съдът счете, във връзка с техническата експертиза, че без каквито и да е различни планове необходими по Наредбата, само на база на една извадка на паус, без подпис и печат може да се издаде Заповед, ще приема решението на съда.

 

АДВОКАТ Й.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана, с оглед събраните по делото доказателства изясняващи първо липсата на нарушение на материалния закон, предвид че въведената около имота улична регулация с предишна заповед от 2001година  не е оспорена, а се оспорва заповед с която се приемат допълнителни изменения, т.е. не се оспорва първа регулация. В този смисъл считаме и с оглед представените по делото доказателства, че няма закононарушение от гледна точка на изискванията за законосъобразност свързани със заповедта, включително и спазената процедура за обявяването на заповедта, като моля да имате предвид при целокупната преценка на доказателства, че безспорно се установява наличието на уведомяване на жалбоподателя, а особеното мнение на вещото лице Ж. е логичен завършек на първоначалното му заключение дадено при непълно изследване на всички документи, като същевременно се отчита и факта, че всички други експертизи по делото установяват обратното. Моля да имате предвид, че спазената процедурата по уведомяване води до доказване на  липсата на правен интерес по оспорения административен акт, което води до липсата на допустимост на жалбата. Твърденията ни моля да цените с оглед събраните по делото доказателства и моля за решение в този смисъл и да ни присъдите направените  разноски по делото.

 

АДВОКАТ Д.: Моля да ни се присъдят направените по делото съдебно-деловодни разноски.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: