ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 16.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На шестнадесети октомври                       две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1456 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 9,00 часа се явиха:

          Жалбоподателят Р.Т.О. - редовно уведомена, се явява лично и с адв. Р., който представя пълномощно.

         За ответника – Началника на Служба по геодезия картография и кадастър – гр. Бургас - редовно уведомен, представител не се явява.

         За заинтересованата страна П.С.Р. - редовно уведомена, се явява адв. Б. - представя пълномощно.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилата писмо от Началника на СГКК – гр. Бургас, с вх.№ 8799/14.10.2013 г., ведно със заверено копие от заглавната страница и страницата, отразяваща съдържанието на кадастралния регистър за процесния имот.

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилия Отговор на жалба с вх. №  6464/28.06.2013 г., срещу Заповед № КД-14-02-504/05.04.2013 г. от заинтересованата  страна П.С.Р..

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на Р.Т.О. ***, против Заповед № КД-14-02-504/05.04.2013 г. на Началника на Служба по геодезия картография и кадастър – гр. Бургас, с която е одобрено изменение на Кадастралната карта и Кадастралния регистър на гр. Бургас, състоящо се в промяна на данните за собственост, а именно: Заличаване на Р.Т.О., вписана с Нотариален акт № 90, том ХІ, дело № 5940 от 23.07.1993 г., издаден от нотариус при Бургаски районен съд, за поземлен имот с идентификатор 07079.654.352, с площ от 450 кв. м., начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих, съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, находящ се в местността „Брястите” в землището на гр. Бургас.

 

         Адв. Р.: Поддържам жалбата. Представям заверено копие от Нотариален акт № 90, том ХІ, дело № 5940 от 23.07.1993 г., издаден от нотариус при Бургаски районен съд. Да се приеме административната преписка. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Адв. Б.: Оспорвам жалбата. Поддържам отговора на моята доверителка срещу жалбата. Нямам други доказателствени искания. Да се приеме административната преписка. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка  писмени доказателства, както и представеното заверено копие от Нотариален акт № 90, том ХІ, дело № 5940 от 23.07.1993 г., на нотариус при Бургаски районен съд и писмо вх. № 8799/14.10.2013 г. на СГКК – гр. Бургас, ведно със заверено копие от заглавната страница и страницата, отразяваща съдържанието на кадастралния регистър за процесния имот.

 

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход на делото по същество.

 

         Адв. Р.: Уважаема г-жо Съдия, изцяло подкрепям жалбата.        Моля, да постановите решение, с което да отмените заповедта на Началника на СГКК – гр. Бургас по мотиви, изложени в жалбата.

         От доказателствата по приложената преписка е видно, че извършената промяна е въз основа на представено съдебно решение по отрицателен установителен иск. Когато се касае за промяна на данни в кадастъра, следва да има представено съдебно решение с положителен установителен иск, който дава по-пълна защита на лицето. В тази насока е  трайната съдебна практика на Върховен административен съд, а последната практика на върховните съдии е, че искът по чл. 53, ал. 2 от ЗКИР е специален, тоест СГКК следва да извърши исканата промяна, ако заинтересованото лице я поиска и влезе в сила решение по горецитираните искове.

         Моля, да постановите решение, с което да отмените атакуваната заповед на началника на СГКК – гр. Бургас.

         Ще представя писмени бележки в указан от Съда срок с представяне на цитираната практика.

 

         Адв. Б.: Уважаема г-жо Съдия, моля, да отхвърлите жалбата срещу процесната заповед на Началника на СГКК – гр. Бургас, с която е извършена исканата промяна. Доверителката ми е представила съдебно решение, което е влязло в сила. Промяната в кадастъра е въз основа на този отрицателен иск, част от самата процедура по възстановяване на земите по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

         Считам жалбата за неоснователна.

         Поддържам мотивите в заповедта на Началника на СГКК – гр. Бургас и моля за решение в този смисъл.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: Придържам се към становището на моя адвокат.

 

         СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да представят писмени бележки в петдневен срок, считано от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: