ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 12.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на дванадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Б.Ч., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1455 по описа за 2016 година.                  

 

  На именното повикване в 13:35 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Е.А.Н., редовно призована, не се явява лично, представлява се от адвокат И., с пълномощно на л. 8 по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ – началник сектор при РУП - Несебър, редовно призован, не изпраща представител.

 

Адвокат И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Е.А.Н., действаща чрез адвокат Н. И. против заповед за прилагане на принудителна административна мярка №16-0304-000274/10.07.2016 г. на началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър, с която й е наложена санкция по чл. 171, т.1 Б.Б от ЗДвП – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от шест месеца. Иска се отмяна на заповедта, като незаконосъобразна.

В изпълнение разпореждане № 4248/19.07.2016 г. с писмо вх. № 7731/29.07.2016 г. административният орган е представил цялата административна преписка.

 

С определение № 1331/01.08.2016 година съдът е УКАЗАЛ доказателствената тежест на страните и е допуснал представените с административната преписка писмени документи, като доказателства по делото.

Съдът докладва постъпила непосредствено преди днешно съдебно заседание заповед № 251з-2657 от 22.08.2016 г. на директора на  ОДМВР гр. Бургас.

Адвокат И.: Поддържам жалбата. Запознат съм с определение № 1331/01.08.2016 година и нямам възражения по разпределената от съда доказателствена тежест. Запознат съм с административната  преписка, която е в цялост. Да се приеме. Запознат съм и с днес докладваната заповед № 251з-2657 от 22.08.2016 г. на директора на  ОДМВР гр. Бургас, като предоставям на съда по приемането й.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допуснатите с определение №1331/01.08.2016г. писмени документи, като доказателства по делото, както и тези приложени с жалбата.

 

Оставя без уважение искането на ответника за приемане като доказателство заповед № 251з-2657 от 22.08.2016 г. на директора на ОДМВР гр. Бургас, като неотносима към настоящия спор, доколкото тази заповед е издадена след процесната такава за прилагане на ПАМ №16-0304-000274/10.07.2016 г. на началник сектор към ОДМВР Бургас, РУ Несебър.

 

Указва на ответника, че е в негова доказателствена тежест да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, компетентността на издателя му, както и изпълнението на законовите изисквания при издаване на акта, включително, че руската гражданка Н. е разбрала извършеното от административния орган процесуално действие при съставянето на оспорената заповед.

На осн. чл. 171, ал. 4 от АПК указва на ответника, че не сочи доказателства, че руската гражданка Е.А.Н. е разбрала извършените от административния орган действия по налагане на оспорената заповед.

 

ДАВА възможност на страните, в 7-дневен срок от днес за оспорващия и от уведомяването на ответника по оспорването, да ангажират допълнителни доказателства, включително и за компетентността на органа, издал оспорения акт, както и че оспорващата Н. е владеела български език към 10.07.2016 г., респективно, че е разбрала извършеното спрямо нея от административния орган действие по издаване на процесната заповед по прилагането на ПАМ.

Задължава ответника да представи в 7-дневен срок от съобщението служебно заверен препис на заповед № з4982/01.12.2014 г., която е отменена с днес докладваната и неприета като доказателство заповед;

УВЕДОМЯВА страните, че ако след изтичане на дадения им срок посочат доказателства, които биха станали причина за отлагане на делото, ще има за последица налагането на глоба на основание чл. 92а от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК в размер на 100 лева на страната, която причини отлагане на делото.

 

Адвокат И.: Нямам други доказателствени искания към момента.

 

Съдът за събиране на доказателства

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 30.11.2016 година от 13.45 часа, за която дата и час страните са уведомени от днес.

 

ДА СЕ ИЗПРАТИ съобщение до ответника с дадените в днешното съдебно заседание изрични указания.

Делото да се докладва в закрито съдебно заседание след изтичане на 7-дневния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,45 часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: