Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1121         Година 18.12.2008     Град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІІІ-състав, на двадесети ноември две хиляди и осма година, в публично заседание, в състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

                                   ЧЛЕНОВЕ: 1. Л.А.

                                                         2. Д.Д.

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор В. Ч.

Като разгледа докладваното от съдия Д. касационно наказателно административен характер дело номер 1455 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от М. П. К. с ЕГН: ********** *** срещу решение № 309 от 25.08.2008г., постановено по н.а.х.д. № 120 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Несебър. С подадената касационна жалба иска от съда да отмени обжалваното решение и вместо него да се постанови друго. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител поддържа жалбата и моли да бъде уважена.

Ответникът по жалбата – Директора на РИОКОЗ гр.Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение, че жалбата е основателна, тъй като макар и формално да е извършено нарушението от страна на касаторката са налице предпоставките на чл.28 от ЗАНН, за отмяна на наказателното постановление.

Административен съд Бургас, намери, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното  решение № 309 от 25.08.2008г.,  Районен съд гр.Несебър  е потвърдил наказателно постановление № 03.2-1758/28.11.2007г. на  Директора на РИОКОЗ гр.Бургас с което за нарушения на чл.220, ал.3, във връзка с чл.219, ал.1 от ЗЛПХМ, на основание чл.294 от същия закон на жалбоподателката е наложена глоба в размер на по 1000 лв.. За да постанови решението си съдът е приел, че АУАН е съставен съобразно изискванията на закона, връчен е при условията на отказ и нарушението и обстоятелствата при които е извършено са описани ясно, като фактическите констатации се подкрепят от събраните по делото доказателства. Жалбоподателката е извършила продажба на лекарствен продукт – 1 опаковка фурантрил табл. в отсъствието на магистър-фармацевт с което е осъществила състава на нарушението, за което е санкционирана. Правото и на защита не е била нарушено с посочване на невярно презиме, тъй като данните са взети от представения трудов договор. Също така, късното връчване на наказателното постановление не води до неговата незаконосъобразност. Наложеното наказание е в минималния предвиден от закона размер и същото е правилно и законосъобразно, съобразено с целите на чл.12 от ЗАНН, както и с изискванията на чл.27 от ЗАНН.  

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

В касационната жалба посочения порок е неправилност, незаконосъобразност и немотивираност на обжалваното решение, като се преповтарят основанията посочени в първоначалната жалба срещу наказателното постановление.

Настоящия състав намира, че съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон. При постановяването му съдът е изследвал всички обстоятелства по установяването на административното нарушение, налагането на административното наказание и определяне на неговия размер. В хода на съдебното следствие са събрани писмени и гласни доказателства, който заедно с възраженията на жалбоподателката, съдът е разгледал и обсъдил всестранно и обективно и въз основа на тях е мотивирал  решението си. В хода на производството са събрани доказателства, посредством които е установена законосъобразността на наказателното постановление. Жалбоподателката не е проявила процесуална активност и не е направила искания по доказателствата, поради което неоснователни се явяват възраженията и, че съдът не е изискал допълнителни доказателства към мотивите на НП, без в касационната жалба да конкретизира какви следва да са те.

Неоснователно е и възражението, че съдът не е взел под внимание, че наказателното постановление е получено почти пет месеца след неговото съставяне и девет месеца след изготвения АУАН с което е нарушено правото и на защита. Видно от мотивите на решението, първоинстанционния съд е обсъдил това възражение, като е приел, че късното връчване на наказателното постановление не води до неговата незаконосъобразност и не е основание за отмяната му. Освен изложеното, следва да се има в предвид и, че в ЗАНН са предвидени единствено срокове за съставянето на наказателното постановление, но не и срокове за неговото връчване. Закъснялото връчване на наказателното постановление, не е довело до нарушаване правото на защита на лицето, тъй като то се е възползвало от възможността си, предвидена в чл.59, ал.2 от ЗАНН и го е обжалвало в законния срок.

С обжалваното пред първоинстанционния съд  наказателно постановление на жалбоподателката е наложена глоба за нарушение на чл.220, ал.3, във връзка с чл.219, ал.1 от ЗЛПХМ, съгласно която помощник-фармацевтът може да извършва всички дейности по чл. 219, ал. 1 в присъствието и под контрола на магистър-фармацевт, с изключение на: отпускане на лекарствени продукти по лекарско предписание, контрол и даване на консултации. Безспорно е установено, че жалбоподателката е назначена на длъжност помощник-фармацевт и е продала лекарствен продукт, който се отпуска по лекарско предписание в отсъствието на магистър-фармацевт. Извършеното административно нарушение е формално, на просто извършване, тъй като в признаците на състава му не се включва настъпването на определени вредни последици, поради което не би могло да се приеме, че е налице маловажен случай по смисъла на чл.93, т.9 от НК, във връзка с чл.11 от ЗАНН и да се приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. Като не е приложил разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, административния орган е издал едно законосъобразно наказателно постановление.

С оглед изложеното обжалваното решения се явява правилно и законосъобразно и при постановяването му не са допуснати нарушения на процесуалните правила, поради което следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, ХІІІ-ти състав

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 309 от 25.08.2008г., постановено по н.а.х.д. № 120 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Несебър.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                  ЧЛЕНОВЕ: 1. 

 

                

                                                            2.