О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                          

№ /06.07.2011 година, град  Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД    -  град  БУРГАС

На шести юли 2011 година

 

В закрито заседание в следния състав:                                                 

СЪДИЯ: Веселин Енчев

                                      

разгледа докладваното от съдия Енчев административно дело № 1454/2011 година

 

Производството е по реда на чл. 75, ал. 1 и ал. 2 от ДОПК.

Образувано е въз основа на постъпило искане от прокурор при СГП за разкриване на данъчна и осигурителна информация по отношение на Тера консулт 2007” ЕООД - Бургас с ЕИК 175394364.

Към искането са приложени необходимите доказателства, от които се установява, че срещу длъжностно лице от дружеството е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл.227б ал.2 във връзка с ал.1 от НК.

            Съгласно разпоредбата на чл. 75, ал. 1, т. 1 от ДОПК, съдът може да постанови разкриване на данъчна или осигурителна информация, по искане на съответния орган, при необходимост – във връзка с осъществяване на определените му в закона правомощия. В случая, съдът следва да прецени компетентността на органа, поискал информацията, наличието на необходимост и връзка на исканата информация с осъществяване на определените му в закона правомощия, както и дали искането е за разкриване на данни по чл. 72, ал. 1 от ДОПК.

След като се запозна с материалите, приложени по делото, съдът намира, че настоящото искане е предявено от компетентен орган, мотивирано е, а за установяване на обективната истина по наказателното производство е възникнала необходимост от разкриване на сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл. 72, ал. 1 от ДОПК.

Във връзка с изложеното и с цел изясняване на обективната истина, както и на основание чл. 75 ал. 1 и ал. 2 от ДОПК, във вр. с чл. 72 ал. 1 от ДОПК, съдът

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И

 

            ПОСТАНОВЯВА разкриването на сведения, съставляващи данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл. 72, ал. 1 от ДОПК от ТД    Бургас на НАП.

           

ОПРЕДЕЛЯ данъчния субект, по отношение на който да се разкрият сведенията, а именно:

Тера консулт 2007” ЕООД - Бургас с ЕИК 175394364

ОПРЕДЕЛЯ обхвата на конкретните индивидуализирани данни за този  данъчен субект, а именно: 

 

Заверени копия от ревизионен акт № 2000904097/07.10.2009 година и ревизионен акт № 150900947/14.04.2010 година, издадени от ТД – Бургас на НАП, както и приложенията към тях.

 

            ОПРЕДЕЛЯ четиринадесетдневен период, от получаване на настоящото определение, за разкриване на сведенията.

 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                      

СЪДИЯ: