ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 07.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  седми ноември                                     две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1452 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.М.Г.- редовно уведомен, се явява лично и с процесуален представител адв. Х., с представено пълномощно по делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА ПЪРВО РУ при ОД на МВР гр.Бургас   редовно  уведомен, не се явява и не се представлява.

         За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР.БУРГАС се явява прокурор А.Ч..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:    

         АДВ.Х.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР Ч.: Да се даде ход на делото.

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Съдът докладва, че по делото е постъпило писмо вх.№9685/19.10.2016 година от името на  ответника делото, с което уведомява съдебния състав, че цялото съдържание на административната преписка е изпратено и няма други документи, които да бъдат представени и добавени към нея.

         АДВ.Х.-Нямам възражение това писмо да се  приложи като доказателство по делото. Всъщност единствените доказателства са двата екземпляра по жалбите и приложените по тях доказателства.

ПРОКУРОР Ч. -  Не възразявам да бъде прието писмото, получено в отговор. Относно доказателствените искания ще депозирам  на по- късен етап.

Съдът намира,  че  представеното по делото писмено доказателство е отсносимо към предмета по делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото писмо вх.№9684/19.10.2016 година  от името на Началника на Първо РУ на МВР Бургас.

АДВ.ХАДЖИТАНАСОВ- Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР Ч.-Считам, че с оглед оспорването   и предмета на правния спор е от съществено значение да бъдат изискани от директора на ОД на МВР гр.Бургас  писмените материали, обосноваващи Решението на Началника на Първо РУ на МВР Бургас,  досежно отнемането на процесните огнестрелни оръжия, предмет на оспорваното решение №431р-7107/01.07.2016 година. Писмените материали считам, че са относими към спора, тъй като  обосноват процесуалните действия на Началниците на РУ, досежно съхранение, носене и употреба на  огнестрелно оръжие от лица, които имат издадени разрешения. Моля за срок и да предоставите  възможност на Окръжна прокуратура  в писмен вид да представи  предложение,  издадено на основание чл.145, ал.1, т.6 ЗСВ, във връзка с проверка  на  основателността на  придобитите огнестрелни  оръжия на територията на област Бургас. Моля да не се приключва съдебното дирене.

АДВ.Х.-Моля да не бъде уважавано  искането на Окръжна прокуратура гр.Бургас,  предвид това,  че при  образуване на настоящето административно  дело  с Ваше определение от 08.08.29016 година  сте разпоредили Началника на Първо РУ на МВР Бургас да представи цялата административна  преписка, касаеща отнемането на обжалваното  разрешение. В хода на първото съдебно заседание по настоящето административно  дело беше направено абсолютно същото искане от представителя на ОП-Бургас, което наложи отлагане на делото. Отговорът, който е получен от Първо РУ   приехте като доказателство по делото. Считам, че съгласно ЗОБВВПИ административния  орган, съгласно закона, който е компетентен  да издава и отнема е началника на съответното районно управление по постоянен адрес на лицето. Предвид  изложеното до момента моля да не уважите искането на представителя на Окръжна прокуратура гр.Бургас и делото да бъде приключено.

Съдът намира направеното в днешното съдебно заседание искане от ОП гр.Бургас за неоснователно предвид следното: С оглед разпределението на доказателствената тежест в настоящето съдебно производство съда е указал на ответната страна да представи  доказателства, които да обосновават  издавенето на оспорения административен акт. Като веднъж това е направено  с определението по  насрочване на първото съдебно заседание  по настоящето дело и втори път в открито съдебно заседание, поради което съдът намира, че е необосновано да се дава още една възможност на административния  орган да представи  евентуално доказателства, относно фактите мотивирали издаването  на обжалвания акт. Съдът  намира, че  аргумент в полза на изложените съображения  е и представено  и прието в днешното съдебно заседание писмо отговор  с вх. № вх.№9684/19.10 2016 година  от името на Началника на Първо РУ на МВР Бургас.

По отношение  на искането на представителя  на ОП-Бургас да се изиска от ОП Бургас да представи в писмен вид предложението изготвено по реда на чл.145, ал.1, т.6 от ЗСВ съдът счита, че  същото не е в пряка и непосредствена връзка с предмета на разглеждане на настоящето  производство и по-конкретно с оглед събирането на  факти и обстоятелства, обосноваващи  издаване на  оспорения административен акта. Предвид  изложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ УВАЖАВА  искането на представителя на ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС.

АДВ.Х. -  Да се приключи  съдебното дирене.

ПРОКУРОР Ч.- Да се приключи  съдебното дирене.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна , поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на делото по същество.

АДВ.Х. –Подготвил съм писмена защита,която представям. Поддържаме изложеното  в жалбата,  оспорваме  издаденото решение на Началника на Първо РУ на ОД на МВР гр.Бургас, като незаконосъобразно, поради нарушение на административно-производствените правила и  издадено  в противоречие материално-правните разпоредби. Доводите за това са изложени подробно в представената писмена защита. Моля да отмените  решението на Началника Първо РУ Бургас,  като незаконосъобразно на основание  чл.172 ал.2, вр. чл.146,  т.2, т.3 и т.4 от АПК. Моля  да задължите Началника на Първо РУ на МВР Бургас да възстанови притежаваните  от Г.М.Г. разрешение за съхранение, носене и употреба иззетите  оръжия и боеприпаси за тях  и да бъдат върнати.Моля на основание чл.143, ал.1 от АПК да постановите направените  по делото разноски от жалбоподателя в размер на 310.00 лева да бъдат възстановени  от бюджета на ОД  на МВР Бургас. Следва да отбележа,  че съгласно чл.37, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗМВР Областната  дирекция на МВР е основна структура в МВР, юридическо  лице с бюджет. Съгласно чл.42 от ЗМВР Първо РУ е част от ОД МВР гр.Бургас. Моля да се произнесете  в горния смисъл.

ПРОКУРОР Ч. - Моля да отхвърлите  оспорването и да постановите съдебен акт,  с който да потвърдите  издаденото решение  на Началника на Първо РУ на МВР като правилно. Посочените в т.10 от специалния  закон основания към момента на издаване на оспореното  решение не са били налични.Аргументът  на оспорващия, че огнестрелното  оръжия са свързани  с работата му като охрана към „Аркус-сигурност” са ирелеванти към причините, които са послужи за издаване на разрешението за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие. Аргументът  му, че работи  като   охрана, води да евентуална  възможност за сомоохрана считам за ирелевантно. Моля за произнасяне  в този смисъл.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:19 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: