ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 03.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  трети октомври                                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор: Г. Д.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1452 по описа за 2016 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.М.Г.- редовно и своевременно призован, не се явява  За него се явява проц представител адв. Х., с представено пълномощно по делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА ПЪРВО РУ при ОД на МВР гр.Бургас   редовно  и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

         За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР.БУРГАС се явява прокурор Г. Д..

Прокурор Д. - Моля да конституирате прокуратурата като страна по делото.

СЪДЪТ на основание  чл.16, ал.1,т.3 от АПК,        

                  

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Окръжна прокуратурата  - Бургас  като страна в настоящето съдебно производство.

 ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:    

         АДВ.Х.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР Д.: Да се даде ход на делото.

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

        

Административното дело е образувано по жалба от Г.М.Г., ЕГН **********, с адрес: *** против Решение № 431р-7107/01.07.2016г. относно отнемане на разрешението за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие, издадено от началника на Първо РУ на МВР – Бургас, по отношение на разрешение № 20140080298/05.11.2014г. и изземване на огнестрелни оръжия и боеприпаси, вписани в приложението към разрешението.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някои от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.  

Указва на административния орган, че в негова тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

АДВ.Х. - Нямам възражение по доклада, поддържам жалбата. Моля да приемете като доказателства представените  от мен документи в днешното съдебно заседание, а именно   заверено копие на трудов договор на Г.М.Г. на длъжност „организатор охрана” към дружество „Аркус-Сигурност Бургас” ООД. Представям и списък  на разноските по  настоящето дело. Други  искания нямам.

ПРОКУРОР Д.- Нямам възражения по доклада,  не възразявам  да се приемат  представените  доказателства.

Съдът намира  за относими към предмета  на разглеждане на делото представените в днешното съдебно заседание  писмени доказателства, а именно: заверено  копие на трудов договор №22/03.01.2013 година  и допълнително  споразумение №4 /04.01.2016 година, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  и  ПРИЛАГА по делото трудов  договор №22/03.01.2013 г.и допълнително споразумение  към него № 4/04.01.2016 година.

АДВ.Х.- Нямам доказателствени искания, да се приключи  съдебното дирене.

ПРОКУРОР Д. – Моля да се изискат всички материали по административната преписка по издаване  на решение  № 431р-7107/01.07.2016г ,  тъй като представените  по делото и  свързани с нея са в непълен обем.

АДВ.Х. - Моето становище е, че Вие с Ваше определение от 08.08.2016 година сте изискали цялата административна  преписка, касаеща издаденото обжалвано  решение. Тя е била изпратена от административния орган, друг е въпроса че всъщност няма такава, тъй като са пратили второ копие. Това, което видях по делото е едно копие на моята жалба. Становището  ми е, че всъщност административния орган е пратил,  каквото е имал, съгласно Вашето определение  от 08.08. 2016 година

ПРОКУРОР Д. - По правилата в този вид административна  преписка се съдържат документи и от предходни години и от издадените разрешения от др. години, обяснения, мотиви послужила за постановяване на  други актове  преди това.

АДВ.Х. -  Делото, което разглеждаме  е за решение, с което е отнето действащо в момента  разрешително. Документите, които се изискват ще касаят издаване на разрешително, което е друга процедура, на друго основание.  Документи  по издаване на отнето решение не са съотносими към настоящето  производство,  това е решение за отнемане   на разрешение на действащо разрешително. Това е моето  становище, както прецените.

ПРОКУРОР Д.- Да се проследи  дали има такова нарушение, считам че е  налице основание  дали е спазена процедурата по издаване на този административен акт. Има твърдения,  че е бил лишен да представи доказателства.

Съдът намира за основателно направеното от страна представителя на Окръжна прокуратура гр.Бургас искане за допълване на  административната  преписка  по издаване на оспорения административен акт, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА административния  орган   в 7- дневен  срок от получаване на съобщението да представи  заверено копие  на пълната преписка по издаване  на оспорения административен  акт.

АДВ.Х.- Нямам  искания.

ПРОКУРОР Д.- Нямам други доказателствени искания.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни  доказателства  по делото  счита, че същото не е изяснено от фактическа страна,  поради  което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 07.11.2016 година от 13.00 часа,  за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:45 часа

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: