О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 1631                        от 12.07.2018г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на дванадесети юли две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 1451 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е образувано е по жалба-иск от Щ.П.Х.,***, ІІ-ра група, в която е заявено, че жалбоподателя е бил унижаван в затвора. 

Във връзка с така депозираната жалба-иск, с Разпореждане № 2649/11.06.2018 год. на съдията докладчик по делото, жалбата е оставена без движение, като е указано на жалбоподателя да отстрани констатирани от съда нередовности, както и да внесе държавна такса в размер на 10 (десет) лева в седемдневен срок от датата на съобщаването, съгласно чл. 87, ал. 1 от АПК. Дадени са указания, в същия срок да се представят доказателства за внесена държавна такса, като изрично е указано, че при неизпълнение на указанието, на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото - прекратено.

Така постановеното разпореждане е получено лично от Щ.П.Х. на  13.06.2018 год. В указания срок (20.06.2018г. включително) и до настоящия момент същия не е отстранил посочените нередовности по жалбата и не е представил документ за платена държавна такса, поради което нередовността по смисъла на чл. 87, ал. 1, във вр. с чл. 86, т. 3 от АПК не е отстранена.

            Мотивиран от горното и на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, Административен съд гр. Бургас, втори състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЯЗ РАЗГЛЕЖЗАНЕ жалбата от Щ.П.Х.,***, ІІ-ра група, в която е заявено, че жалбоподателя е бил унижаван в затвора.

            ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1451 по описа за 2018  г. на Административен съд гр. Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: