О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  /18.07.2011 година,  гр. Бургас

 

            Административен съд - Бургас, XI състав, в закрито заседание на осемнадесети юли,  две хиляди и единадесета година, в състав:

СЪДИЯ: Веселин Енчев

разгледа адм.д. 1451/2011 година,

 

Производството е образувано по жалба на “Жеси - 22” ЕООД – Средец с ЕИК 201346555, представлявано по пълномощие от адвокат В.Г. *** (лист 4), против допуснато предварително изпълнение на заповед № 394/20.06.2011 година  на началника на Митница Бургас.

С определение № 1318/05.07.2011 година (лист 1) съдът е оставил жалбата без движение и е указал на жалбоподателя да представи доказателство за внесена дължима държавна такса 50 лева по сметка на АдмСБ – за разглеждане на искането.

Указанията на съда са получени от жалбоподателя, чрез процесуалния му представител, със съобщение на 08.07.2011 година (лист 25). Законоустановеният срок за изпълнението им е изтекъл на 15.07.2011 година (работен ден).

До настоящия момент, указанията не са изпълнени.

По изложените съображения, на основание чл.158  ал.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Жеси - 22” ЕООД – Средец с ЕИК 201346555, представлявано по пълномощие от адвокат В.Г. ***, против допуснато предварително изпълнение на заповед № 394/20.06.2011 година  на началника на Митница Бургас.

 

ПРЕКРАТЯВА адм.д. № 1451/2011 година по описа на Административен съд Бургас.

 

           

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС - в седемдневен срок от съобщаването му.

 

                                                                      

 

СЪДИЯ: