ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 09.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На девети октомври                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1450 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  „Я.Б.“ ООД, редовно призован, не се явява представител.

ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас в ЦУ на НАП, редовно призован, се представлява от гл.юк.Л. с пълномощно от днес.

 

 

ГЛ.ЮК.Л.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалба от „Я.Б.“ ООД против ЗППАМ №ФК-202-0268867/01.06.2018  г. на началник отделОперативни дейностиБургас в ЦУ на НАП, с която на основание чл.186, ал.1, т.1 от ЗДДС във вр. с чл.186, ал.3 от ЗДДС и вр. с чл.187 от ЗДДС, за нарушение на чл.185, ал.1 от ЗДДС на дружеството-жалбоподател е наложена принудителна административна мярка „запечатване на обект“ за срок от 15 дни.

ГЛ.ЮК.Л.: Оспорвам жалбата. Моля да се приемат представените доказателства. Няма да представям други доказателства. Моля да приключите събирането на доказателствата.Да ми се даде думата по същество.

 

 

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА административната преписка, приложена от ответника.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

           ГЛ.ЮК.Л.: Моля да приемете така представената жалба за неоснователна и недоказана. Считам, че извършеното административно нарушение е доказано по безспорен начин, като имате предвид подробно изложените мотиви в така атакуваната заповед за налагане на ПАМ. Моля да постановите съдебен акт, с който да я признаете за правилна и законосъобразна.

           Моля да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в полза на ТД на НАП.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                    СЪДИЯ: