ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 04.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На четвърти септември                          две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Мануел Манев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1450 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Г.К.Г., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат С.П. ***, надлежно упълномощен, с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А., надлежно упълномощен, с приложено по делото пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Манев.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА исковата молба на Г.К.Г. *** с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени вреди от неправилни и незаконосъобразни действия на длъжностно лице от Община Бургас, изразяващи се в издадено му наказателно постановление, отменено по съдебен ред, общо в размер на 312.90 лв., представляващи изплатен адвокатски хонорар за процесуално представителство по НАХД №3525/2016 г. по описа на Районен съд гр. Бургас и разходи за внесени държавни такси и пощенски услуги, ведно със законната лихва върху главницата от деня на завеждане на исковата молба до окончателното й изплащане, както и направените разноски по настоящето дело.

 Съдът ДОКЛАДВА постъпилия в срок писмен отговор от ответника по исковата молба.

 

Съдът УКАЗВА на ищеца, че на основание чл. 154, ал. 1 от ГПК носи доказателствена тежест за установяване на фактите и обстоятелствата, изложени в исковата му молба, от които черпи благоприятни последици, като следва да установи наличието на кумулативно изискуемите предпоставки за ангажиране отговорността на общината на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, а именно: 1. незаконосъобразни действия на административен орган или длъжностни лица, осъществени при или по повод изпълнение на административна дейност; 2. вреда, и т. 3 пряка и непосредствена причинна връзка между незаконосъобразните действия и вредоносния резултат. При недоказване на която и да е от изброените предпоставки, обезщетение не се присъжда.

 

Адвокат П.: Нямам възражения по доклада. Поддържам исковата молба. Моля да бъдат приети всички представени от нас  доказателства с молбата. Представям и моля да приемете Списък на разноските по чл. 80 ГПК. Няма да соча други доказателства. Да се приключи съденото дирене.

 

Юрисконсулт А.: Нямам възражения по доклада на съда. Оспорвам исковата претенция по основания и размер. Поддържам представения от нас писмен отговор. Моля да се приемат представените писмени документи. Няма да соча нови доказателства. Да се приключи съденото дирене.

 

Прокурорът: Нямам възражения по доклада. Да се приемат представените писмени доказателства. Да се приключи съденото дирене.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към исковата молба до съда по опис, съдържащ се в нея на л. 4 от доказателствата по делото, както и днес представения Списък на разноските по чл. 80 ГПК.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

Адвокат П.: Уважаема госпожо председател, моля да уважите исковата молба и да ни присъдите обезщетение в размер на платено адвокатско възнаграждение и допълнителни разходи по НАХД №3525/2016 г. по описа на Районен съд гр. Бургас и да ни присъдите направените по настоящето дело разходи. Процесното наказателно постановление бе отменено с решение на Районен съд гр. Бургас, което решение бе потвърдено и от Административен съд гр. Бургас. След постановяване на Тълкувателно решение № 1 от 15.03.2017 г. на ОСС на ВАС за нас възниква правото да претендираме възстановяване на направените по делото за отмяна на процесното НП разноски. Исковата претенция е обоснована и доказана с представения договор за правна защита и представените касови бонове. Моля за решение в този смисъл.

 

Юрисконсулт А.: Уважаема госпожо председател, моля да отхвърлите исковата молба като неоснователна и недоказана. На първо място считам, че не са налице всички елементи от разпоредбата на чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, доколкото отмененото НП не може да се приравнява на отменен административен акт. Не са налице валидни доказателства за реално плащане на адвокатско възнаграждение. Приложеният по делото „договор за правна защита и съдействие“ сам по себе си не може да удостовери плащането на сумата от 300.00 лв., след като по делото не са представени други доказателства в тази насока като разписка или фактура. Моля да отхвърлите исковата претенция и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема госпожо председател, считам, че исковата претенция е основателна и доказана по размер на основание решението на съда. Моля да се потвърди исковата молба.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе в разумен срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: