ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 14.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четиринадесети декември                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1450 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Г.П.Я. не се явява, редовно уведомен. За него- адвокат К..

За ответника- началник на Първо РУ МВР Бургас не се явява представител, редовно уведомен от предходното съдебно заседание.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Величка Костова.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от адвокат К., пълномощник на жалбоподателя, с приложен към нея трудов договор в изпълнение на указанията, дадени в предходното съдебно заседание.

Постъпило е също писмо от І РУ на МВР Бургас, с приложени към него писмени доказателства, съобразно указанията дадени в предходното съдебно заседание.

 

Адвокат К.: Водя допуснатия в предходното заседание свидетел, който моля да бъде разпитан. По така представените доказателства не възразявам да бъдат приети по делото, запозната съм с преписката и моля да се приемат.

Прокурор КОСТОВА: Моля да се приемат представените писмени доказателства

 

СЪДЪТ намира приложените към молбите на жалбоподателя и на ответната страна писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представения от процесуалния представител на жалбоподателя трудов договор № 306/18.07.2016г., както и представените от ответната страна копие от разрешение № 20140063801 за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие, докладна записка вх.№ К-783, К-784 от 10.12.2015г. от мл.полицейски инспектор „КОС“ Тодор Тодоров“, докладна записка вх.№ К-783, К-784 от 09.12.2015г. от инсп. Г.Х. , докладна записка вх.№ К-783, К-784 от 23.11.2015г. от Р.Танев, докладна записка от 20.11.2015г. от мл.експерт Т.Тодоров, заявление вх.№ К-783/19.11.2015г., заявление вх.№ К-784/19.11.2015г., мотив от Г.Я., копие на лична карта, копие от съдебно-психиатрично освидетелстване № 0000005256 от 09.10.2015г., сл.бележка рег.№ 7156/09.10.2015г. на Окръжна прокуратура Бургас, свидетелство за съдимост рег.№ 28073/09.10.2015г., копие от билет за лов № 555/15.12.2011г., копие от удостоверение за подборно ловуване № 000270/12.12.2012г., копия от удостоверения №465, №466, №464, №463, № 462 и №461 за техническа годност на огнестрелно оръжие, приложение към разрешение № 20140063801/22.08.2014г., разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за тях № 20140063801, копие от диплома за висше образование и протокол за приемане на ОБВВПИ рег.№38/04.07.2016г.

 

СЪДЪТ пристъпи към разпит на водения от пълномощника на жалбоподателя свидетел, на когото сне самоличността, както следва:

Й.С.С., роден на ***г. в гр. Айтос, с постоянен адрес,*** С., българин, български гражданин, осъждан, без родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

Свидетелят С.: Осъждан съм за пътнотранспортно произшествие. С жалбоподателя Г.П.Я. се познаваме от деца, живеем в един град, учихме в едно училище, впоследствие започнахме работа в една фирма. В приятелски взаимоотношения сме.

 

Свидетелят С. на въпросите на адвокат К.: Наясно съм със заплахите към жалбоподателя. Имаше заплахи още в началото, когато се откриваше фирмата „Аватари“ през 2013г. В разговори, които имахме с него и с А.Ч.- собственика на фирмата, те споменаха, че има отправени заплахи към тях, че те нямат бъдеще с тази фирма и в разговорите, които водихме имаше предупреждения да се пазим, да внимаваме. Заплахите бяха насочени към него и към нас, относно това, че клиентите на две други охранителни фирми започнаха да преминават към нас, клиенти от „Аркус“ и „VТА“ и по тази причина конкурентите фирми започнаха да отправят заплахи към г-н Я. и г-н Ч.. Ние бяхме малко хора и през ден, през два, от самата фирма се събирахме на съвещания и в разговорите ставаше ясно, че притесненията бяха основателни. Господин Я. постоянно се движеше с охрана. За семейството си се притесняваше, даже пращаше патрулна кола да взима децата си от училище. И в настоящия момент мисля, че има такива заплахи. Заплахите са с оглед на това, че е в охранителния бизнес. Запознат съм и със случаите на палежи на двата автомобила на дружеството. Наясно съм и защо, това ни го каза лично г-н Я.. Няколко дни по-рано, с оглед на тези заплахи, аз лично претърпях побой от служители на VТА и лично пострадах и останах инвалид с едното око, сега не виждам с едното око. При посещение в болницата г-н Я. спомена, че са запалили два от автомобилите пред офиса на фирма „Аватар“, единият беше служебен автомобил, закупили го бяхме месец и половина по-рано. А другият запален автомобил беше личен.

Прокурор КОСТОВА: Нямам въпроси към свидетеля.

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

Адвокат К.: Нямам повече доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Прокурор КОСТОВА: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат К.: Моля да уважите депозираната жалба, като считам, че по безспорен и категоричен начин се доказаха твърденията в нея. Моля да ми предоставите възможност за писмени бележки.

Прокурор КОСТОВА: Моля, с оглед събраните по делото доказателства, да уважите жалбата като основателна, а оспореното решение за отнемане на разрешително за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие да бъде отменено.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на процесуалния представител на жалбоподателя 7-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: