ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 09.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На девети ноември                                   две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1450 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Г.П.Я. не се явява, редовно уведомен. За него- адвокат К., с приложено по делото пълномощно.

За ответника- началник на Първо РУ МВР Бургас не се явява представител, редовно уведомен.

В съдебната зала присъства прокурор Т.С. от Окръжна прокуратура- Бургас.

 

Прокурор С.: Моля да конституирате Окръжна прокуратура Бургас като страна в производството, с оглед наличието на важен държавен интерес.

 

СЪДЪТ, с оглед направеното искане, на основание чл. 16, ал.1, т.3 от АПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Прокуратура на Република България като страна в производството.

 

Адвокат К.: Моля да се даде ход на делото.

Прокурор С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва:

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Г.П.Я. против решение с рег.№431Р-7109/01.07.2016 на началника на Първо РУ МВР Бургас, за отнемане на вписаните в приложение към разрешение № 20140063801/18.12.2015г. късоцевно огнестрелно оръжие пистолет „Берета“, кал.32 auto, огнестрелно оръжие фабр.№ ****, късоцевно огнестрелно оръжие пистолет „Глок“ 22С, кал.40, фабр.№**** и боеприпасите за тях.

СЪДЪТ указва на страните доказателствената тежест, както следва: в тежест на ответната страна е да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, изложени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат К.: Поддържам жалбата. Имам и доказателствени искания във връзка с наведените в жалбата твърдения относно пряката и непосредствена заплаха за живота и сигурността на Г.Я.. Представям постановление на Бургаска окръжна прокуратура за спиране на досъдебното производство относно палежите на автомобили. Представям също решение на Административен съд- Бургас по дело против отказ, с който на втория управител на дружеството по същия начин му беше отказано издаването на разрешение по ЗОБВВПИ. От мотивите на това решение е видно, че и към настоящия момент пряката и непосредствена заплаха за живота на доверителя ми съществува. В тази връзка моля да бъде допуснат свидетел, който ще установи, че и към настоящия момент са налице заплахи, че е налице пряка и непосредствена заплаха на лицето, във връзка с изискванията на чл.58, ал.1т.10, ЗОБВВПИ.

Прокурор С.: Моля да укажете на жалбоподателя да представи доказателства относно обстоятелството, че Г.Я. действително упражнява охранителна дейност, т.е. че е управител на дружеството „АБ СОЛЮШЪН СЕКЮРИТИ“ ООД.

Адвокат К.: Г.Я. е заличен като управител на това дружество, но изпълнява длъжност в охранителната фирма. 

Прокурор С.: Аз участвах и по другото дело и от там имам информация, че същият е управител.

Адвокат К.: По другото дело все още е бил управител, но вече е заличен като такъв, моля да ми предоставите възможност да представя документ за това, че изпълнява длъжност в охранителната фирма.

 

СЪДЪТ счита, че приложеното по делото писмено доказателство- протокол за приемане на ОБВВПИ е относимо към предмета на спора и следва да бъде приобщено към доказателствения материал. Основателно е искането за събиране на гласни доказателства, с оглед изясняване на делото от фактическа страна. Следва да се приемат също представените днес от пълномощника на жалбоподателя постановление от 19.05.2014г. на Окръжна прокуратура- Бургас и решение по адм.д. №674/2016г. на Административен съд- Бургас. Наред с това съдът констатира, че административната преписка не е приложена в цялост. Липсват наличните в преписката документи във връзка с издаване на разрешението за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие. Не са приложени и каквито и да било документи, сочещи твърдяното от административния орган основание за неговото отнемане. С оглед на това следва да се дадат указания на ответната страна да представи преписката в цялост. На жалбоподателя следва да се укаже, че не сочи доказателства за упражняване на охранителна дейност от жалбоподателя, в какъвто смисъл са доводите на същия в жалбата. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените по делото писмени доказателства, както и днес представените от пълномощника на жалбоподателя постановление от 19.05.2014г. на Окръжна прокуратура- Бургас и решение по адм.д. №674/2016г. на Административен съд- Бургас.

УКАЗВА на ответника да представи в 14-дневен срок от съобщението цялата преписка по издаване на разрешение № 20140063801/18.12.2015г. за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие, както и всички доказателства, въз основа на които е прието, че е отпаднала основателната причина по чл.58, ал.1, т.10 от ЗОБВВПИ.

УКАЗВА на жалбоподателя, че не сочи доказателства във връзка с твърденията в жалбата, че жалбоподателят Г.Я. упражнява охранителна дейност.

ДОПУСКА до разпит един свидетел при режим на довеждане за установяване на посочените от пълномощника обстоятелства.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.12.2016г. от 10.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: