ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,26.04.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и шести април                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 144 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

         ИЩЕЦЪТ Д.В.П., редовно уведомен, явява се лично и с адв.Л. с представено пълномощно, находящо се на лист 6 от делото.

        

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН) - София,  редовно уведомен, не изпраща представител.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.Л.: Да се даде  ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпило уточнение на исковата молба, с което ищецът конкретизира периода, за който се претендират неимуществените вреди, както и посочва действията, бездействията или актовете на ответника, в резултат на които според ищеца са настъпили тези вреди.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.Л.: Поддържам исковата молба с  направеното уточнение.

 

 

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да се приемат представените по делото писмени доказателства.

 

Съдът намира, че следва да се приемат представените писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените до настоящия момент писмени доказателства.

 

Адв.Л.: Представям и моля да приемете като доказателство по делото Наредба № 2/06.02.2014г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нервни болести“, издадена от Министъра на здравеопазването и извлечение от Наредба № 2 от 25.03.2016г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, издадена от Министъра на здравеопазването.

Други доказателства нямам да соча.

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да се приемат представените доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание  Наредба № 2/06.02.2014г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нервни болести“, издадена от Министъра на здравеопазването и извлечение от Наредба № 2 от 25.03.2016г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, издадена от Министъра на здравеопазването.

 

Адв.Л.: Да се приключи събирането на доказателства и да се даде ход на делото по същество.

ПРОКУРОРЪТ: В ЗИНЗС доказателствената тежест е променена и следва ответната страна да депозира такива с оглед оборване претенцията. Тази норма на чл.284 от ЗИНЗС регламентира, че настъпването на имуществени вреди се предполага до доказване на противното.

Считам, че предвид претенцията и с оглед прецизиране на неимуществените вреди и психическото състояние на ищеца, следва да се ангажират и гласни доказателства. Това би могло да е лице, което е обитавало помещение заедно с ищеца, което може да бъде евентуално посочено от самия ищец или от ответната страна, както и да се даде възможност на ответната страна да ангажира допълнителни доказателства във връзка с доказателствената тежест и с оглед претенцията на ищеца.

 

 

Адв.Л.: Не възразявам по направеното искане на представителя на Окръжна прокуратура, въпреки че писменият отговор на ответната страна е с дата след влизане в сила изменението на ЗИНЗС. Представени са допълнително доказателства. Относно разпит на свидетели, бих могъл да посоча двама лишени от свобода, които са пребивавали с ищеца, както в стационара, така и по време на настаняването му в затвора за доказване на неимуществените вреди.

 

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна; няма искания за събиране на доказателства; ответникът е редовно призован и е имал възможност да вземе отношение по исковата молба, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Л.: Считам исковата молба за основателна и доказана. Редица решения на Европейския съд в защита правата на човека, по които съдът е постановил, че държавите трябва да гарантират условия на задържаните лица съвместими с човешките им достойнства, да не ги подлага на мъки и изпитание, неизбежни страдания.

В чл.129, ал.2 от ЗИНЗС е казано, че лечебните заведения са част от националната система за здравеопазване и медицинската помощ, която се осъществява в тях, съответства на общите медицински стандарти.

От приложените по делото доказателства се налага следният извод:

Лишеният от свобода П. след извършване преглед през 2016г. е следвало да бъде настанен спешно в неврологично отделение на Специализирано лечебно заведение или в клиника по неврология с оглед констатирано заболяване - мозъчен инфаркт. Това и към настоящия момент не се е случило, както и към настоящия момент не е изпълнена предписаната клинична пътека, както и процедурите заложени в Наредба № 2 на Министъра на здравеопазването (която приложих) за лечение на този вид заболявания. В резултат на това, като последица от това, с епикриза от болница в София е установено, че лишеният от свобода П. има многостранна хемипареза. От друга страна, предписаната медикаментозна терапия, които са четири лекарства, определено не се изпълнява. Като видно от справката от затвора в гр.Бургас, той е получавал едно лекарство, а в редките случаи, когато има финансовата възможност може да си осигури и другите лекарства. Не на последно място, наличието на това заболяване съгласно медицинските стандарти изисква различен начин на живот, свързан с хранителен режим, престой на чист въздух и други медицински, профилактични и рехабилитационни дейности. Липсват данни от медицинската справка такива да са се извършвали. Всичко това е довело до абсолютно логично и нормално притеснение на лишения от свобода свързано със здравето му, а в частност, с оглед поставената диагноза и живота му, поради липса на извършване на конкретно и адекватно лечение.

С оглед на всичко това, моля да постановите решение, с което да осъдите ГДИН да заплати на лишения от свобода П. посочената в исковата молба сума, ведно със законната лихва, както и направените по делото съдебно-деловодни разноски, за които представям списък.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да постановите съдебен акт, с който да приемете, че исковата претенция на ищеца не е основателна и  недоказана и да отхвърлите иска изцяло. По делото се установи чрез писмените доказателства, които оборват претенцията за настъпили неимуществени вреди. На първо място, като доказателство по делото не би могло да се направи извод за наличие на причинно следствена връзка с диагнозата в следствие непостъпването и по-скоро неизпълнението на издаденото от доктора направление. На ищеца е предоставена такава възможност, като на същия е извършено лечение, като същевременно по реда на чл.447, т.3 от НПК е реализирано производство по постановление на прокурора досежно прекъсване на наказанието на ищеца за реализиране на лечението му.

Моля за произнасяне в този смисъл.

 

 

         Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.14 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: