ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 27.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На двадесет и седми  юни                       две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ГАЛЯ МАРИНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 144 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „КОРК И ФОРК” ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адвокат М. и адвокат Г., надлежно упълномощени, с приложени по делото пълномощни.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно и юрисконсулт  А., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на община Царево, редовно уведомен, не се явява и представлява.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Маринова.

 

Явява се вещото лице арх. В.А..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА становище от юрисконсулт А. - процесуален на ответника, относно въпросите към допуснатата съдебно-техническа експертиза.

ДОКЛАДВА постъпила с придружително писмо вх. № 4745/05.05.2016 г. от Главния архитект на Община Царево в заверено копие административна преписка по издаване на разрешение за строеж №  31/10.03.2015 г. на името на „Корк и Форк” ЕООД, находяща се на л. 174-1058 от делото.

ДОКЛАДВА  постъпило становище от РИОСВ Бургас с вх. № 4870/10.05.2016 г. във връзка с разпореждане на съда от предходно съдебно заседание, ведно с приложени към него документи, описани в придружителното писмо до съда от № 1 до № 16.

ДОКЛАДВА постъпило от прокурор в Районна прокуратура Царево писмо с вх. № 4910/11.05.2016 г., с което уведомява, че в Районна прокуратура Царево не е образувано наказателно производство по отделените материали от преписка № 3246//2015 г. на Окръжна прокуратура Бургас във връзка с протокол № 10/09.10.2014 г. на ОЕСУТ при община Царево по т. 2, 3 от протокола, тъй като назначената проверка е установила неволна грешка по невнимание на служителка от ТСУ при община Царево, като липсват данни за умишлено поведение или престъпление.

ДОКЛАДВА постъпилото в срока по чл.199 от ГПК за днешно съдебно заседание заключение на допуснатата по делото съдебно-техническа експертиза.

 

АДВОКАТ М.: Да се приемат доказателствата.

Няма пречки за изслушване заключението на вещото лице.

АДВОКАТ Г.: Не възразявам да се приемат доказателствата. Искам само да отбележа, че по приложената заповед на РИОСВ за спиране на строителството, както и заповедта за спиране строителството от страна на кмета на община Царево, в момента не са приключили процедурите, като и двете дела са висящи пред Върховен административен съд, което съдът може служебно да провери, така че тези заповеди, които искаше ответникът да бъдат приложени, съответно и делата, те не са влезли в сила. Моля да имате предвид това. Едното дело против заповедта на кмета на община Царево е влязло в сила, но то е необжалваемо към момента на постановяване на решението на Административен съд Бургас. Тъй като вече са обжалваеми тези решения, сме искали отмяна на решението на Административен съд Бургас по отношение заповедта на кмета на община Царево, с която е спряно строителството.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да бъдат приети представените доказателства.

Не възразявам да бъде изслушано вещото лице в днешно съдебно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да бъдат приети докладваните в днешно съдебно заседание доказателства.

Също така не възразявам да бъде изслушано вещото лице.

ПРОКУРОР МАРИНОВА: Моля да бъдат приети представените писмени доказателства.

Не възразявам да бъде изслушано вещото лице.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото постъпилата с придружително писмо вх. № 4745/05.05.2016 г. от Главния архитект на Община Царево в заверено копие административна преписка по издаване на разрешение за строеж №  31/10.03.2015 г. на името на „Корк и Форк” ЕООД, находяща се на л. 174-1058 от делото; становище от РИОСВ Бургас с вх. № 4870/10.05.2016 г., ведно с приложени към него документи, описани в писмото до съда под № 1 - №16 (л. 1061 от делото); и писмо с вх. № 4910/11.05.2016 г. от Районна прокуратура – гр.Царево.

 

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице и снемане самоличността му, както следва:

 

В.В.А.-Д. – 47 години, българска гражданка, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде обективно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.: Поддържам представеното заключение, ведно с приложенията към него. Няма какво да добавя.

 

АДВОКАТ М.: Цитирате в заключението план за управление на Природен парк „Странджа“. Този план няма данни да е одобрен?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.: До настоящия момент не ми е известно да има влязъл в сила акт, с който да има одобрен, утвърден план за управление на Природен парк „Странджа“.

АДВОКАТ М.: Бихте ли казали кой е първият акт, който посочва имоти, граници и координати и определя границите на парк „Странджа“? Пишете, че в заповедта от 1995 г. за създаването му няма граници. Кой е първият акт, протоколът от 2004 г. на комисията ли?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.: След първоначално издадената заповед от 1995 г. на министъра на околната среда и водите, с която е обнародван Народен парк „Странджа“, се констатират несъответствия и грешки, касаещи територията на парка и най-вече граничните зони, или контактни зони, между южните общини, част от землищата на които попадат в територията на парка, във връзка с което са насрочени комисии, които за всяка от общините обследват тези грешки и непълноти и съответно решенията на комисията дават основание за възлагане на геодезическо заснемане и създаване на информация в цифров вид с координатен регистър. Конкретно за землището на с. Синеморец такъв краен акт е координатен регистър и конкретни решения във връзка с констатираните несъответствия и грешки е констативен протокол от 17.06.2004 г. във връзка със споразумение от м. септември 2003 г. (стр. 4 т.2.3 от заключението).

АДВОКАТ М.: Това ли е първото детайлизиране на границите с данни, с координати, площ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.: За конкретната територия  това се явява първото детайлизиране по отношение на границите, тъй като в първоначалната заповед от 1995 г. и последващата промяна от 2001 г. де факто границите на територията са дадени не с координати, а с описание на лесовъдни райони, земеделски местности, без подробно описание на точките и без регистър с координати.

АДВОКАТ М.: Към този момент – 2004 г., действал ли е териториален устройствен план на община Царево?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.: Както подробно съм описала в констативната част на заключението, първият план за уреждане предвижданията за територията, в която попада и с. Синеморец с неговото землище, това е т. нар. териториално-устройствен план (ТУП) на община Царево, който е приет с решение на Общински съвет Царево №116/15.07.1998 г., т. е. шест години преди протокола от 2004 г.

АДВОКАТ М.: По този ТУП имотът попада ли в  урбанизирана територия и какво е предназначението му?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.: Видно от цветните приложения към експертизата и конкретно извадка от  графичната част  на ТУП ведно с легенда на цветовете – приложение № 2.1 към експертизата, тази територия, конкретно в която попада имот с идентификатор 66528.501.381 по действащата кадастрална карта (КК) на с. Синеморец,  е отразена като перспективна курортна територия в населени места и други урбанизирани територии, като искам само да добавя, че почти едновременно с влизане в сила на този териториално-устройствен план върви и процедурата по одобряване на подробен устройствен план (ПУП) за тази територия, която се явява разширение на зона „Север“ по ЗРП на с.Синеморец и същият ПУП-ПРЗ влиза в сила със заповед от 08.10.1999 г. на кмета на община Царево.

АДВОКАТ М.:Тоест имало е влязъл в сила ПУП?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.: Към момента на влизане на ТУП в сила де факто тече процедурата по одобряването на ПУП. То е било процедура по изработване, съгласуване.

АДВОКАТ М.: На стр. 2 долу пишете, че във връзка с изработване на ТУП на община Царево за тази част от землището на с.Синеморец е инициирана процедура по промяна предназначението. Бихте ли ми разяснили, това е акт, свързан с изработването на ТУП, касаещ територии, присъединявани към населеното място, вкл. разширение „Север“?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.: Принципно, по нормативната уредба, касаеща устройство на територията и по реда на ЗТСУ и по настоящата нормативна уредба по ЗУТ при разработване на планове от такава степен, какъвто се явява конкретно ТУП, понастоящем ОУП, във връзка с териториите, които се явяват разширение на урбанизираните по заварения план от този ранг, се провеждат процедури по съгласуване и последващо процедиране на промяна предназначението на територията, която процедура извършва общината, ведно със съответните министерства.

АДВОКАТ М.: Тоест имате данни, че е провеждана такава процедура заради ТУП?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.: Това, което съм цитирала в експертизата, и част от документите, отнасящи се за това, са приложени в кориците на делото, информация и документация, която ми е предоставена, при справки в общината не ми е представен акт с отменящо действие спрямо цитираните от мен документи.

АДВОКАТ М.: Тоест предполагате, че общината е провела процедура по промяна предназначението?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.: След като тези документи са приложени към документацията, касаеща ТУП, и включително предоставена от общината към настоящото дело, предполагам, че за конкретната територия има проведена такава процедура, в смисъл финализирана, доведена до край по промяна предназначение на територията, тъй като м. октомври 1999 г., когато влиза в сила ПУП, вече тези терените се водят не като земеделски – ниви, ливади и т. н., а се водят като дворни места, които са урегулирани с конкретни предвиждания относно застрояването.

АДВОКАТ М.: Ако резюмираме досегашния Ви коментар, към 2004 г., когато се прави протоколът за уточняване на граници и когато имаме влязъл в сила ПУП и ТУП, можем ли да кажем зоната разширение „Север“ с. Синеморец и конкретно имота са били в строителните граници на населеното място и са представлявали урбанизирана територия с променено предназначение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.: Съгласно определенията на ЗУТ след влизане в сила на ПУП тази част от територията на с. Синеморец  де факт се явява урбанизирана по смисъла на този ПУП към 1999 г., което е пет години преди протокола на комисията от 2004 г. За мен категорично това би трябвало да бъде т. нар. „населено място“, а не някакъв друг вид  територия. Пет години преди това нещата са се случили с урбанизиране на тази територия и част от нея  е била застроена преди 2004 г., не говоря за конкретния имот, а за съседен на него. За някои от имотите е бил приложен съгласно § 22 от ЗУТ ПЗР – говорим за тази зона Разширение „Север“ с. Синеморец.

АДВОКАТ М.: Аз нямам други въпроси.

АДВОКАТ Г.: Нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Преди малко заявихте, че предполагате, че процедурата по смяна предназначението на земята е финализирана. Въз основа на какво се дължи това Ваше предположение? Вие като изготвяхте експертизата, бяха ли Ви представени отчуждаване и платените по  закон съответни вноски?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.: Тъй като съм участвала като служител в предишната си трудова дейност в процедури от този тип, след като 1999 г. е одобрен този ПУП, би следвало 1995 г. да са приключили тези процедури.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Вие видяхте документи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.: На мен никой не ми е задал такъв въпрос и не съм изискала от администрацията да ми представят такъв документ.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Кога се смята за финализирана тази процедура? Като няма такива данни, как правите това предположение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.: Не допускам, че е възможно да се случат нередности от такъв мащаб.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Такива документи видяхте ли?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.: Не съм изискала, не са ми представени.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Запозната ли сте с актовете за общинска собственост по делото?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.: Да.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: След като твърдите, че от 1998г. имотът е урегулиран, как тогава 2000 г. от самата община е актуван като пасище?

В тази връзка ще имам доказателствено искане, тъй като твърдим, че при свиканата комисия, по която е съставен протоколът от 2004 г. от община Царево, а съгласно протокола е имало негов представител, не са представени данни за имота, че същият е урбанизиран, е вкаран в разширението на с. Синеморец, поради което за същия се е предполагало, че продължава да бъде като пасище, затова моля да задължите Министерството на земеделието и храните да представи баланс на процесната територия към 2004 г.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.: По делото са представени, предполагам, че говорим за акт за частна общинска собственост № 12 на стр. 81 в кориците на делото, като на стр. 98 от делото е приложена скица от 08.06.1999 г., или няколко месеца преди влизането в сила на ПУП, която визира 52.000 дка. Към този момент, месеци преди влизане в сила на заповедта да ПУП, територията е била все още неурбанизирана и съответно  предполагам, че това е основанието за записването в акта, тъй като имот 000157 се е водил към този момент пасище, мера.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: В заключението в отговор на въпрос № 3 сте посочили, че предвид отсъствието на даден материал и на изрично описани имоти като граничен контур на територията, не сте в състояние да прецените дали процесният имот попада в територията на Народен парк „Странджа“, а в отговор на въпрос № 4 посочвате, че би следвало въпросният имот да не е част от територията на Природен парк „Странджа“. Бихте ли ни казали на какво се дължи това Ваше предположение, след като в отговора на въпрос № 3 казвате, че не можете да прецените?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.: Въпрос № 3 касае период от време 1995 г., т. е. преди 2004 г. и преди 1999 г., когато тази територия по смисъла на ПУП се урбанизира. Тъй като за 1995 г. границите на парк „Странджа“ не са конкретизирани с графичен картен материал, аз също не съм в състояние по това описани на лесовъдни райони да определя къде към тази година е попадал имотът, защото има промяна на границите на т.нар. „лесовъдни горски райони“ и други такива образувания, цитирани в заповедта първоначално. Тъй като към 2004 г., говоря за въпрос № 4, имотът вече пет години по смисъла на заповедта за ПУП е урбанизирана територия, той няма основание да бъде смятан към имотите, които са конкретизирани в протокола на комисията за част от територията на природния парк.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Към момента на издаване на процесната заповед – м. ноември 2015 г., категорично Ваше становище, че имотът не попада в парк „Странджа“ може ли да дадете?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.: Предвид определението на закона кога една територия може да попада в защитена зона и статутът на този имот по смисъла на действащите към този момент – 2015 г., подробни устройствени планове и общ устройствен план, за мен той няма как да е част от защитената зона.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Това е Ваше мнение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.: Да, казах предвид определенията на закона.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам повече въпроси.

ПРОКУРОР МАРИНОВА:  Нямам въпроси към вещото лице.

АДВОКАТ М.: Ще моля да отворите констативния протокол от 17.06.2004 г. (л. 16 от материалите по делото). Този протокол, който отстранява допуснати грешки – на стр. 1, работи на два принципа – казва територии по КВС, този протокол е съставен по номерациите на КВС, т. е. преди кадастралната карта, преди идентификаторите на имотите, нали така?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.: Констативният протокол с дата 17.06.2004 г., копие от който е приложен като страници 16 и 17 от настоящото дело, хронологически е съставен преди влизане в сила на кадастралната карта, от което следва, че няма как в него да са отразени имоти и граници с идентификатори по последващо влизане в сила на кадастрална карта.

АДВОКАТ М.: Тоест не може да търсим изрично идентификатор на имота в нито една от двете групи имоти, посочени там, няма как да го намерим, нали така? Вероятно е в точка 1 – населено място?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.: Изрично пише без имоти от КВС, което не е идентично с кадастралната карта.

АДВОКАТ М.: Цифровото означение и категорията на имота в този протокол е в нещо друго, т. е. мога ли да твърдя, че имотът е в т. 1 – населено място?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.: За мен е там, след като има влязъл в сила ПУП.

АДВОКАТ М.: Тоест според Вас имотът попада в т. 1.1?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.: Да.

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси.

АДВОКАТ Г.: С този констативен протокол се установява, че Природен парк „Странджа не е отразен в КВС до този момент и следвало е да бъде отразено?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.: Да, в КВС.

АДВОКАТ Г.: Вие видяхте ли някакъв констативен акт, с който се одобряват границите на Природен парк „Странджа“?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.: Не съм имала така зададен въпрос.

АДВОКАТ Г.: В тази връзка ще моля да ми се допусне допълнителен въпрос в тази насока дали след процеса на работа на тази комисия има издаден краен административен акт, в който са отразени тези граници – заповед, решение, в които са отразени границите на Природен парк „Странджа“.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице ведно с приложенията към него по съдебно-техническата експертиза при възнаграждение в размер на 710 лева, платими, както следва: 350 лева от внесения от жалбоподателя предварителен депозит за изготвянето й, разликата от 360 лева – вносими от жалбоподателя „Корк и Форк“ ЕООД по сметка на Административен съд Бургас в 3-дневен срок, считано от днес, за което да се представи платежния документ по делото.

 

АДВОКАТ М.: Представям решение №6794/2007 г., постановено по административно дело 12379/2006 г. на Върховен административен съд, като уточнявам, че е обезсилено не като недопустимо, а поради последвало изменение на Закона за защитените територии, довело до невъзможност актовете по създаване на природни паркове да бъдат обект на съдебен контрол и преходна разпоредба, че образуваните дела се прекратяват. По това обаче неотменено като неправилно решение, петчленен състав от 29.06.2007 г. изрично в мотивите си приема, че няма индивидуализация на обхват и граници на тогавашния народен парк, сега природен парк. Решението не е породило правните последици. Решението в мотивите си съдържа правна констатация за липса на граници. Моля да го приемете.

Възразявам по искането на ответния административен орган, тъй като в мотивите на заповед по чл. 216 ЗУТ няма доводи, свързани с това, че към 2000 г. имотът е бил пасище.  Там се твърди, че няма становище на РИОСВ по ЗООС, както и се твърди, че имотът е в границите на парк „Странджа“.

АДВОКАТ Г.: Аз също подкрепям колегата и се противопоставям на това искане, но в случай, че се допусне представяне на такива документи от трето неучастващо лице, то моля да ни се даде възможност да поставим допълнителни въпроси на експертизата в тази връзка: Кога са отразени границите в КВС за първи път? Действащо ли е това КВС към момента? Има ли данни за издаване на административен акт, който одобрява това отразяване на граници?

ЮРИСКОНСУЛТ А.: В изпълнение задължение от предходно съдебно заседание представям и моля да приемете становище от „Корк и Форк“ ЕООД, ведно с приложенията към него.

Поддържам искането си и моля да ми предоставите срок, в който с нарочна молба да поискам да задължим трето неучастващо лице да представи баланс на процесната територия към 2004 г. – имот 000157. Правя искането си във връзка с това, че в протокола от 2004 г. територията – процесният имот, не попада в т. 1 – населено място. Такива данни са били представени към онзи момент на участниците в комисията. С оглед на което, моля да ми предоставите срок в нарочна молба да опиша искането си пред трето неучастващо по делото лице. Моля също да приемете писмо изх. №  48-00-488/09.07.2013 г. на министъра на околната среда и водите, тъй като не видях същото да е представено от РИОСВ. Това е част от преписката на РИОСВ.

Относно искането за допълнителни въпроси към заключението, предоставям на съда. Не възразявам.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: По отношение на представеното в днешно съдебно заседание решение, моля същото да не се цени като доказателство дотолкова, доколкото със сила на присъдено нещо  се ползва диспозитива на един съдебен акт, а не мотивите му.

ПРОКУРОР МАРИНОВА: Нямам искания по доказателствата.

По отношение на исканията на ответника, считам същите за допустими и относими към предмета на доказване, поради което моля да ги уважите.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото днес представените от юрисконсулт А. писмени документи – становище на жалбоподателя до ДНСК относно протестираното разрешение за строеж, както и становище на РИОСВ във връзка с имота, предмет на изграждане на инвестиционно намерение.

ПРИЛАГА за сведение по делото представеното от адвокат М. решение № 6794/29.062007 г., постановено по административно дело 12379/2006 г. на Върховен административен съд.

Като намери основателно искането на процесуалния представител на ответника,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА задължаването на трето неучастващо в делото лице – Министерство на земеделието и храните, да представи намиращ се у него документ, след спазване на процедурата, предвидена в чл.192 ГПК във връзка с чл. 144 АПК, като ПРЕДОСТАВЯ на юрисконсулт А. 7-дневен срок, считано от днес, за изпълнението й.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на пълномощниците на жалбоподателя в писмен вид да направят допълнителните си искания в 7-дневен срок, считано от днес, с препис за останалите страни по делото, като по тях съдът ще се произнесе след съобразяване становищата на останали страни.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.09.2016 г. от 14:30 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: