ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 12.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На дванадесети септември                      две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ГАЛЯ МАРИНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 144 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „КОРК И ФОРК” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат М. и адвокат Г., надлежно упълномощени, с приложени по делото пълномощни.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А. и юрисконсулт А., надлежно упълномощени с приложени по делото пълномощни.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на община Царево, редовно уведомен, не се явява и представлява.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Маринова.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило по делото писмо от Директора на дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки“ към Министерството на земеделието и храните, към  което е приложено писмо изх. № 93-7344 от 26.07.2016 г. на Директора на дирекция „Поземлени отношения и комасация“ към Министерство на земеделието и храните, заедно с приложена справка от паспорта и партидата на имот № 000157, съдържаща необходимата информация, по опис – 12 листа.

ДОКЛАДВА и постъпило по делото от Окръжна прокуратура Бургас постановление от 31.08.2016 г., с което е отменено като необосновано и незаконосъобразно постановление изх. № 812/2015 г. от 04.05.2016  г. на прокурор Георги Попдобрев от Районна прокуратура Царево за отказ да се образува досъдебно производство по прокурорска преписка вх. №812/2015г. по описа на Районна прокуратура Царево, като е уважена като основателна жалбата на Директора на РИОСВ и е върната преписката на Районна прокуратура Царево с указания, дадени в обстоятелствената част на определението.

 

АДВОКАТ М.: Вие сте допуснали и двете писмени доказателства с определение от предходно съдебно заседание, но аз моля да запишете нашето становище по повод писмото, което съдържа твърдение за база данни в регистър на Министерството на земеделието и храните. Текстът на това писмо е такъв, че се удостоверява първоначалното положение, за което не спорим, към 1998 година, както е по партида. Никъде в него няма други данни за актуалност на удостоверяването, тоест към кой момент. В него се сочи, да, че е възстановен този земеделски имот и че се води пасище, мера, извън това той няма касателство по делото – 1998 година, не е относимо към датата на издаване на оспорените строителни книжа.

АДВОКАТ Г.: Подкрепям изразеното становище от колегата, като искам да добавя, че считам, че това писмо дори няма характер на писмено доказателство, а по-скоро на справка от министерството, която считам, че е невярна и непълна и партидата на имота явно не е поддържана, не е актуална, видно от събраните доказателства по делото, поради което моля да не се цени като доказателство.

Предвид това, че във връзка със случая има прокурорска преписка, с която успяхме да се запознаем сега и да обсъдим документите, молим да приемете като доказателство писмо на Областен управител на област Бургас, в което подробно е описано по повод сигнала от РИОСВ Бургас какви заповеди, какви карти и какви документи и актове са издавани във връзка с определяне на границите на Природен парк „Странджа“. Има ги една част от доказателствата, от които е видна историята на имота. Всички административни актове, които са издадени, една част са коментирани в експертизата. Предходно писмо на областния управител съм представила в предходно съдебно заседание и това е установено от писмото. Именно от днес представеното писмо, което е повторно, става ясно, че Природен парк „Странджа“ няма определени граници и в момента има указание, предложение да се изработи специализирана карта за Природен парк „Странджа“,  защото по закона такава още не е изработена.

АДВОКАТ М.:*** сме поискали и получили следните писмени доказателства, които нямам в копие: протокол от 06.10.1993 г., съставен в с. Синеморец, подписан от комисия, назначена от тогавашния кмет на община Царево, начело с Б.К. – заместник-кмет, относно оглед на терени с предложение да бъдат включени в строителните граници терени в с. Синеморец, в чийто обхват попада и процесният имот. Към този протокол от 1993 г. прилагаме и скица от 28.09.1993 г. с графична част, две писма от 23.09.1994 г. и 30.09.1993 г. от Министерството на околната среда, с които съгласува, подчертавам думата „съгласува“, предложенията за промяна на предназначението на 246 дка в гр. Ахтопол и 96,5 дка в с. Синеморец, сред които и процесният имот. Това е процедура, която е провеждала общината.

Комисията по земята на 27.09.1995 г. с решение № КЗ-6/27.09.1995г. (стр.2, т. 31, а), което представям, дава съгласие за част от кадастрален имот  № 58 да се изработи застроително-регулационен план и да се промени предназначението. Това е утвърждаване на площадки за проектиране, промяна предназначението на земята.

Представям влязлата в сила заповед № РД-14-348/08.10.1999 г. на кмета на община Царево за одобряване на ПУП и графичната част към нея. Представям скица без означение на автора с контури на поземлените имоти, включително съдя от протокола от 2004 г., предполагам, че е по-късно издадена. Тези доказателства сме ги получили от община Царево именно във връзка с одобряването на ПУП-ПРЗ за т. нар. разширявания на с.Синеморец, зона Север, което за общината приключва със заповед от 08.10.1999 г. за одобряване на ПУП, с графичната част.

Най-накрая представям нещо, което цитира и вещото лице – извлечение от тогава действащия териториалноустройствен план на община Царево, землище с. Синеморец, който е одобрен с решение по протокол № 29 от проведено на 15.07.1998 г. на Общински съвет Царево заседание и графична част към него, в която процесните имоти са описани с оранж, т. нар. разширение на регулацията.

Представям и решение № КЗЗ-6/23.10.1998 г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, което от община Царево ни твърдят, че се отнася и за процесния имот.

АДВОКАТ Г.:*** до Министерството на регионалното развитие и благоустройство, от което също е видно, че имотите не са били отразени в Картата на възстановената собственост (КВС), въпреки, че едва 2004 г. са започнали някакво отразяване в действащата КВС, но до тогава имотите не са били правилно отразени в регулация. Населените места е следвало по закон да бъдат извън Природен парк „Странджа“, но въпреки този констативен протокол от 2004 г. за непълноти и грешки в КВС, от който е видно че 2004 г. изобщо Природен парк „Странджа“ не е бил отразен и тогава е започнало неговото нанасяне и 2006 г. , когато се приема тази промяна след възлагане на нанасянето, тя не е приета от компетентния орган, няма заповед, иначе тежестта е на административния орган и с някаква заповед е одобрен този Природен парк „Странджа“. Няма такова нещо, позовават се на картата на възстановената собственост, изработена 1997-1998 г. с цел възстановяване на земеделски земи. Когато е изработена, там не е отразен Природен парк „Странджа“. През 2004  г. решават, че следва да се отрази в КВС Природен парк „Странджа“, но към 2004 г. процесният имот, както и много други имоти са били вече в регулация.

Други доказателства няма да сочим.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо председател, на първо място моля да приемете представените от Министерството на земеделието и храните писмени доказателства. Необосновано е твърдението на процесуалните представители на жалбоподателя, че представената информация не касае момента 2004 г. и това е така, тъй като видно от писмото се съдържа изричен текст, в който пише, че информацията е за баланса на територията към 2004 г. Считам представените доказателства за относими към правния спор, поради което моля да приемете същите.

По отношение на представените в днешно съдебно заседание доказателства, считам с оглед техния обем, че в настоящото съдебно заседание не може да изразим становище и в тази връзка ще помоля да ни предоставите срок, в който да се запознаем и изразим писмено становище по представените доказателства.

Към настоящия момент нямаме други доказателствени искания.

ПРОКУРОР МАРИНОВА: Уважаема госпожо председател, моля да приемете представените писмени доказателства в изпълнение на Вашето протоколно определение от Министерството на земеделието и храните. По отношение на представените доказателства от процесуалните представители на жалбоподателя, също моля за срок, в рамките на който да се запознаем със съдържанието и изразим писмено становище.

 

СЪДЪТ по доказателствата, като намери, че следва да приеме като такива докладваните по-горе от съда писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото писмо от Директора на дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки“ при Министерството на земеделието и храните, към което е приложено писмо изх. № 93-7344 от 26.07.2016 г.  на Директора на дирекция „Поземлени отношения и комасация“ към Министерство на земеделието и храните, справка от паспорта, партида на имот № 000157 и постановление от 31.08.2016 г. на Окръжна прокуратура Бургас.

 

Като намери, че следва да предостави възможност на ответната страна и на Окръжна прокуратура Бургас да се запознаят с днес представените писмени документи и изразят становище по тях,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЛАГА по делото днес представените от процесуалните представители на жалбоподателя писмени документи, като по приемането им ще се произнесе в следващо съдебно заседание.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на процесуалните представители на ответника и на прокурора да се запознаят с тях и изразят становището си най-късно до следващо съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.10.2016 г. от 14:45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: