ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 11.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На единадесети април                            две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 144 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 15:57 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „КОРК И ФОРК” ЕООД, редовно призован, представлява се от адвокат М. и адвокат Г., надлежно упълномощени, с днес представени по делото пълномощни.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК, Югоизточен район, редовно призован, се представлява от юрисконсулт А. и главен експерт А., надлежно упълномощени с днес представени по делото пълномощни.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на община Царево, редовно призован, не се явява и представлява.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „Корк и Форк” ЕООД против заповед №ДК-10-ЮИР-95/02.11.2015 г. на Началника на РДНСК, Югоизточен район, с която е прогласено за нищожно издаденото от главния архитект на община Царево разрешение за строеж № 31/10.03.2015 г. на „Жилищна сграда“, находяща се в УПИ І-381, кв. 44 с. Синеморец, в поз имот с идентификатор 66528.501.381 по КК на с. Синеморец, община Царево, ведно с одобрените на 09.03.2015 г. инвестиционни проекти по протест изх. № 3246/03.09.2015 г. на Окръжна прокуратура Бургас, с искане за отмяна на заповедта като незаконосъобразна, необоснована, издадена при неправилно приложение на процесуалния и материалния закон, в пълно противоречие с материалноправните разпоредби .

 

Съдът УКАЗВА на жалбоподателя на основание чл. 163, ал. 3 АПК, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи блогоприятни последици.

На основание чл.170, ал.1 от АПК УКАЗВА на ответника, че трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

АДВОКАТ Г.:  Поддържам жалбата на дружеството срещу заповедта на началника на РДНСК, Югоизточен район по изложените подробни съображения, като на първо място моля да задължите административния орган да представи заявлението от 2014 година за издаване на строително разрешение, видно от представеното разрешение за строеж, което е обявено за нищожно от органа. В него е описано, че е издадено по заявление № 53-01-450/09.03.2015 г. В този смисъл моля да задължите административния орган да окомплектова преписката с това заявление. Не е окомплектована преписката и с изричното становище на дружеството, което е входирано в ДНСК София във връзка с дадената възможност за становище по протеста на прокуратурата, по повод на който е издаден административният акт, който обжалваме, като моля да ми се даде възможност да го представя или задължите органа да го представи. Също така, представям под опис доказателства в подкрепа на твърденията, че за конкретното инвестиционно предложение не е необходимо представянето на административния акт, издаден по реда на Закона за опазване на околната среда или по Закона за биологичното разнообразие така, както твърди административния орган. Предвид това, изрично има и становище от Министерството на околната среда и водите, че не е нужно провеждането на процедура по Закона за опазване на околната среда, тъй като инвестиционното предложение не попада в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда или в приложение № 1 и № 2 към закона. Към момента нямам други доказателствени искания.

АДВОКАТ М.: Поддържам оспорването, направено с жалбата и изложените доводи за незаконосъобразност на заповедта по 216 ал. 6 от ЗУТ. Твърдим, че строителните книжа, които са одобрени, не са нищожни. Дори да е вярна фактология по заповедта, не е вярна правната теза, че е налице толкова съществен и непреодолим порок, който да води до нищожност, като няма спор книжата са одобрени и издадени от компетентен орган по материя и степен и по територия, с надлежни мотиви. Тогава излиза, че единственото основание за нищожност е поради липса на каквото и да е правно основание. Дори да приемам, че няма съгласуване по чл. 144, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, то всички останали предпоставки, визирани в материалния закон за издаване на акта, са налице, ерго той не е нищожен. Дотолкова, доколкото Вие ще преценявате законосъобразността на мотивите така, както е мотивирано прогласяването на нищожността, считаме че доводите относно собствеността на имота са извън предмета, както на административния контрол по реда на чл. 216 ЗУТ, така и на това производство.

Считам, че Прокуратурата не може да сигнализира административния орган с протест. Заповедта е издадена на основание разпоредбата чл. 216 ЗУТ, при която административният орган не действа служебно, а само ако бъде сезиран. Това сезиране е извън обхвата на чл. 16 АПК.

И на последно място, оспорваме твърдението на административния орган, на което се основава и цялата ни правна теза за нищожност, като последица според тях е особено тежък пропуск по  чл. 144, ал. 1, т. 4 ЗУТ, именно, че имотът попада в защитена територия, в случая сегашен парк „Странджа“. Самата заповед в тази насока има очевиден порок. Там се твърди, че част от имота попада в парка. Би трябвало да се конкретизира коя част. Отделно от това ние считаме, че липсва акт, издаден по надлежен ред от компетентен орган, който да определя границите на защитената територия, а и се позоваваме на чл. 6, ал. 2 от Закона за защитените територии, като твърдим, че имотът е в строителните граници на населено място и поради това не попада в защитена територия, ex lege изключен от нея, и във връзка с което на страница последна от писменото становище, което Ви представям, правя искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза. Обосновали сме въпросите към експертизата, като искаме вещото лице да посочи кога имотът попада в урбанизирана територия, бил ли е в околовръстен полигон на населено място, попада ли в изключванията на територията от парк „Странджа“ и попада ли в обхвата на актовете на създаване, съответно преобразуване на защитената територия, защото твърдим и това е констатирано от Върховен административен съд, паркът няма граници и че решението е обезсилено, но правният смисъл стои. Това е част от тезата ни, че по чл. 144, ал.1 т. 4 ЗУТ няма съгласувателно предложение не само по Закона за опазване на околната среда, но и по Закона за биологичното разнообразие.

Понеже процедурата е такава, че е започнала по реда на служебния контрол, искането ни беше от цялата преписка по издаване на строителните книжа, която е при главния архитект на община Царево по издаденото разрешение, да бъде приложено по делото.

Представям писмено становище, в което сме изложили доводи и въпроси към експертизата.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо Председател, оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана.

Във връзка с направените искания в днешно съдебно заседание, първо относно искането за представяне на заявление вх. № 53-01-450/09.03.2015 г., моля да задължите цялата преписка по издаване на разрешението за строеж от община Царево да бъде представена.

Не възразявам и в следващо съдебно заседание ще представя исканото становище възражение относно постъпилия протест вх. № БС-2119-16-910/02.10.2015 г. на ДНСК София.

Моля да ми предоставите възможност да се запозная с поставените задачи по съдебно-техническата експертиза, за да мога да изразя становище, не ми беше предоставен препис от процесуалния представител на жалбоподателя.

Моля да ни се предостави срок да се запознаем с писмените доказателства на жалбоподателя.

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ А.: Моля на основание 192 ГПК да задължите трето неучастващо лице в процеса, а именно РИОСВ Бургас да представи заверен препис от заповед № РД-54/15.04.2015 г., с която заповед е наложена принудителна административна мярка „спиране на строителството“ на процесния строеж в процесния имот до произнасяне на директора на РИОСВ с краен административен акт по внесеното инвестиционно предложение, както и цитираната в мотивите на същата заповед, заповед № РД-350 от 14.07.2000 година на Министъра на околната среда и водите, с която парк „Странджа“ е прекатегоризиран в природен парк. Също така, госпожо Председател, моля да имате предвид, че настоящото производство е образувано пред Началника на РДНСК, Югоизточен район по протест на Окръжна прокуратура Бургас и от компетентността на РДНСК е да се произнесе по постъпилия протест именно по реда на чл. 216 ал. 6 ЗУТ и именно в това производство са установени нарушения на императивни разпоредби на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие и тези императивни нарушения са потвърдени от доказателствения материал по делото именно от компетентния орган, който може да каже дали е  необходимо или не провеждане на различни процедури по гореупоменатите закони.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаема госпожо Председател, на първо място ще упомена, че прокуратурата в рамките на компетенциите си на първоначално основния закон – чл. 145, ал. 5 от Закона за съдебната власт, при констатация за незаконосъобразност на конкретен акт е подала протест съобразно константната съдебна практика по реда  216 ЗУТ. В тази част протестът е допуснат за разглеждане и е налице произнасяне по същество без да коментирам повече подробности в тази насока.

Относно спора, аз лично считам, че от съществено значение в настоящото производство е следното – на първо място, имам следното доказателствено искане да се изиска от община Царево заверен препис на оригинал на протокол № 10/09.10.2014 г. на Общинския експертен съвет, т.2 и т. 3. На второ място, от РИОСВ Бургас да се изиска справка налице ли са и кога са подавани заявления от жалбоподателя за извършване на процедура по Наредбата за оценка на въздействието на околната среда, и на последно място, да се изиска справка от Районна прокуратура Царево, която е сезирана от Окръжна прокуратура Бургас относно наличието или не на образувано производство във връзка с цитирания от мен протокол на ОЕСУТ. Въпросния протокол е цитиран и в оспорената заповед на началника на РДНСК.

Моля да приобщите писмените доказателства, които към настоящия момент са приложени по делото.

Не възразявам да бъде допусната експертизата, но след като бъдат приобщени всички писмени документи, за да може вещото лице да има поглед върху цялата документация.

АДВОКАТ М.: Уважаеми административен съдия, действително на стр. 4 от мотивите административния орган се позовава на сега исканата от него заповед на директора на РИОСВ за прилагане, за допълнителни административни мерки, само че как административният орган в мотивите си ползва един акт, който го е нямало, защото ако го имаше, щеше да го приложи. Забележете, този акт се иска от трето лице, но се ползва като обосновка, като мотив и основание за издаване на административния акт. Казвам за пълнота, защото от него ще черпим съответно основание. Твърдим, че административният орган се е произнесъл с непълна преписка – Copy-Paste от протеста на Окръжна прокуратура Бургас.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо Председател, изисквам да се представи цялата преписка по издаване на заповедта за налагане на принудителната административна мярка, която е цитирана в заповедта на началника на РДНСК.

 

СЪДЪТ по доказателствата, като намери, че следва да приеме като такива представените до момента писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда, съгласно опис, съдържащ се в нея на л. 10, тези представени от ответник като административна преписка по издаване на оспорената заповед, съгласно опис, съдържащ се в придружително писмо до съда, и днес представените от адвокат Г. писмени документи, придружени с опис.

Намира, че следва да уважи доказателствените искания на страните, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА заинтересованата страна Главен архитект на община Царево в 20-дневен срок от съобщаването да представи по делото в заверен препис цялата преписка по издаване на разрешение за строеж №31/10.03.2015 г. на „Корк и Форк“ ЕООД, включваща и одобрените инвестиционни проекти, протокол № 10/09.10.2014 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията за взетите решения по т. 2 и т. 3 от това заседание.

ЗАДЪЛЖАВА РИОСВ Бургас – трето неучастващо по делото лице, на основание чл. 192 ГПК, в 20-дневен срок от съобщаването да представи по делото в заверен препис намиращите се у него документи, съставляващи цялата административна преписка по издаване на заповед № РД-54/15.04.2015 г. на директора на РИОСВ Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка на „Корк и Форк“ ЕООД, включваща заповед № РД-350/14.07.2000 г. на Министъра на околната среда и водите, при наличието й в административната преписка в РИОСВ, както и справка за постъпили заявления от дружеството „Корк и Форк“ ЕООД до РИОСВ Бургас за провеждане на процедури по Закона за опазване на околната среда и закона за биологичното разнообразие във връзка с цитирания имот.

ЗАДЪЛЖАВА Районна прокуратура Царево в 20-дневен срок от съобщаването да предостави по делото информация относно наличието или не на образувано наказателно производство по отделени материали от преписка № 3246/2015 г. на Окръжна прокуратура Бургас във връзка с протокол №10 от 09.10.2014 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията Царево, по т. 2 и т. 3 от протокола.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на процесуалните представители на ответника в 7-дневен срок, считано от днес, да се запознаят с поставените от пълномощника на жалбоподателя въпроси към исканата за допускане експертиза и изразят становище, и при необходимост да подставят допълнителни въпроси към експерта, след което съдът ще се произнесе по искането за допускане на съдебно-техническа експертиза по делото.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на процесуалните представители на ответника да представят по делото най-късно до следващо съдебно заседание възражението на дружеството-жалбоподател по постъпилия протест до ДНСК, както и да изразят становище по доказателствата.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства до следващо съдебно заседание.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 27.06.2016 г. от 13:50 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени.

Препис-извлечение от съдебния протокол с указанията на съда да се изпрати съответно на Главен архитект на община Царево, РИОСВ Бургас и на Районна прокуратура Царево, за сведение и изпълнение.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: