ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 10.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На десети октомври                               две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 144 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 15:02 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „КОРК И ФОРК” ЕООД, редовно уведомен, явява се управителят Г. П.. Представлява се от адвокат М. и адвокат Г., надлежно упълномощени, с приложени по делото пълномощни.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А. и главен експерт А., надлежно упълномощени с приложени по делото пълномощни.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на община Царево, редовно уведомен, не се явява и представлява.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило по делото писмено становище от юрисконсулт А. и А. – процесуални представители на РДНСК, Югоизточен район, с което изразяват становище си по представените в предходно съдебно заседание доказателства, като считат същите за неотносими към предмета на спора.

 

АДВОКАТ  М.: Настояваме да бъдат приети сочените в предходно съдебно заседание доказателства. При представянето им подробно сме обосновали откъде сме ги получили и защо ги представяме. Считаме, че те касаят всички процедури, оспорвани пред административния орган. Моля да бъдат приети. Нямаме други доказателствени искания.

АДВОКАТ Г.: Моля да приемете представените писмени доказателства. Същите са относими към предмета на спора и ще послужат за изясняване на фактическата обстановка. Няма да сочим други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Няма да представяме доказателства.

Поддържаме писменото становище.

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ А.: Няма да сочим други доказателства.

Поддържам становището  за неотносимост на представените доказателства в предходно съдебно заседание от процесуалните представители на жалбоподателя.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаема госпожо председател, считам, че представените доказателства следва да бъдат приети, а досежно тяхната относимост е от компетентност на съда да се произнесе с крайния съдебен акт.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените от пълномощниците на жалбоподателя в предходно съдебно заседание писмени документи, а относимостта им ще бъде преценена след установяване на всички факти и обстоятелства, обсъдени в крайния съдебен акт.

Воден от горното, 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото писмо на Областен управител на област Бургас № 0800-952/1/ от 23.10.2015 г.; протокол от 06.10.1993 г.; скица от 28.09.1993 г. с графична част; писмо №08-00-1038 от 23.03.1994 г. и писмо № 08-00-6180 от 30.09.1993 г. на Министерството на околната среда; решение № КЗ-6/27.09.1995г.; заповед № РД-14-348/08.10.1999 г. на кмета на община Царево; скица без означение на автора с контури на поземлените имоти; извлечение от териториалноустройствен план на община Царево, землище с. Синеморец; протокол № 29 от проведено на 15.07.1998 г. на Общински съвет Царево заседание и графична част към него; решение № КЗЗ-6/23.10.1998 г. на Комисия за земеделските земи.

Поради липса на други доказателствени искания,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ М.: Аз ще Ви моля да ни дадете възможност за писмени бележки на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК. Днес в залата Ви моля да постановите решение, с което отмените обжалваната заповед. Считаме, че липсват твърдяните пороци, които да доведат до нищожност на одобрените строителни книжа, инвестиционен проект, разрешение за строеж.

Оспорваме следните тези: първо, че имотът, в който е разрешено строителство се намира в границите на Природен парк „Странджа“. Тези граници правно не съществуват, не са обявени с надлежен акт. Второ, оспорваме следващата теза, която е извън предмета на административния контрол, че не сме собственици. Административният орган е длъжен да се съобрази с нотариалния акт. Спорове за собственост не са от компетентност на административния съд. Третият довод е най-съществения по спора – необходимо ли е било съгласувателно становище по реда на чл. 144 ЗУТ. Становището ни е, че инвестиционното намерение не попада в обхвата на приложение № 1 и № 2, тоест липсва пропуск, който да доведе до невъзможност да се издадат строителни книжа. Дори да са допуснати грешки в процедурата, то считаме, че не са съществени, че да доведат до нищожност на строителните книжа, издадени за урбанизирана територия на населеното място с. Синеморец, което няма статут по смисъла на чл. 6 от ЗЗТ.

Моля да съобразите вече изложените от нас съображения в няколко становища по делото.

Претендираме разноски по делото.

АДВОКАТ Г.: Уважаема госпожо председател, моля да приемете списък на разноските, които моля да бъдат присъдени.

Поддържам казаното от колегата, като също Ви моля да уважите жалбата, респ. да отмените заповедта на началника на РДНСК, Югоизточен район. Основно твърдението е, че липсата на приложени актове по чл. 144, ал. 1, т. 4 от ЗУТ води до нищожност на издаденото разрешение за строеж. Видно и от представеното писмо от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), което сме представили към документите под опис, МИОСВ потвърждават, че за процесния строеж, за процесното инвестиционно намерение не е необходимо провеждането на такава процедура по ЗООС. Ето защо, не е възможно към заявлението за издаване на разрешение за строеж и одобряване на проектите да бъде представен какъвто и да е административен акт, посочен в чл. 144, ал. 1, т. 4 ЗУТ. Ето защо, липсва каквото и да е нарушение, според нас, при издаването на строителните книжа. В този смисъл, моля да ни дадете възможност за писмени бележки за обсъждане на всички представени по делото доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо председател, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна. Считаме, че допуснатите нарушения при издаване на разрешението за строеж и одобряване на инвестиционните проекти са тежки, в грубо нарушение на екологичното законодателство на Република България. Поради това считаме и разрешението за строеж за нищожно. Моля да ни предоставите срок, в който да изразим подробно съображенията си за това.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ А.: Уважаема госпожо председател, моля Ви да оставите без уважение подадената от „Корк и Форк“ ЕООД жалба и потвърдите законосъобразността на оспорената заповед на началника на РДНСК, Югоизточен район. От събрания доказателствен материал от административния орган, както и в хода на настоящото съдебно производство безспорно се установи, че протестираното от Окръжна прокуратура Бургас разрешение за строеж е издадено при съществени нарушения на императивни разпоредби на нормативната уредба по опазване на околната среда и на нормативната уредба по устройство на територията, които са толкова тежки и радикални, че по същество са правно нетърпими и обуславящи нищожността на разрешението за строеж. Искам само да вмъкна, че в оспорения индивидуален административен акт никъде не се спори досежно собствеността на жалбоподателите. В заповедта на началника на РДНСК, Югоизточен район са цитирани мотивите от друга заповед, а именно заповедта на директора на РИОСВ Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка „спиране на строителството“. Именно там като мотив е изложено, че жалбоподателите не са възложители, тъй като е установено, че техните договори са сключени в нарушение на разпоредби на ЗЗТ.

Също ще помоля да ни дадете подходящ срок за подробно изложение на доводите ни по отношение на цитираните нарушения на нормативните актове – ЗООС, ЗУТ.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаема госпожо председател, моля да отхвърлите оспорването като неоснователно и да постановите съдебен акт, с който да потвърдите издадената заповед от началника на РДНСК, Югоизточен район. Считам, че  в настоящото производство събраните доказателства по категоричен начин потвърждават изложеното в процесната заповед във всичките й пунктове.

С оглед изложеното от процесуалните представители на дружеството-жалбоподател, искам да маркирам, че същите са били наясно с необходимостта от процедурата по ОВОС, именно поради което и са внесли искането си от 05.02.2015 г. в РИОСВ Бургас. Необходимостта от провеждане на процедура по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е намерило отражение и в протокола на ОЕСУТ на община Царево от 09.10.2014 г., където е изискано становище от РИОСВ Бургас за инвестиционното намерение.

С оглед гореизложеното, моля за произнасяне със съответния съдебен акт.

Г-ЖА П.: Не приемам тезата на ответната страна. Мисля, че е задвижена прекалено голяма административна машина да се бори, което не смятам за основателно. Надявам се, че справедливостта ще възтържествува, тъй като смятам, че основни права се нарушават. Институциите много дълго време отказват да се произнасят отново с мотиви дали сме собственик, нещо, което е предмет на друг съдебен спор. Имаме дълга история, това не е последното нещо, което се е случило. Надявам се на справедливост и честно разглеждане на фактите.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да представят писмени бележки по делото в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: