ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 06.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На шести февруари                                две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 144 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:04 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „КОРК И ФОРК” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат М. и адвокат Г., надлежно упълномощени, с приложени по делото пълномощни.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на община Царево, редовно уведомен, не се явява и представлява.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ М.: Да се приеме представеното от нас постановление на Окръжна прокуратура – гр. Бургас от 10.10.2016 г. за отказ да се образува досъдебно производство и изпращане по компетентност. Ние сме го представили с нарочна молба, в която сме обосновали относимостта на доказателството, включително относно съдържащите се официални констатации и на прокуратурата, че имотът не попада в териториалния обхват на ПП „Странджа“, което е поддържано, видно и от постановлението, и от самия административен орган. Отделно от това, няма да правя искане за спиране, но искам да уведомя настоящия съд и ще направя още едно възражение по спора, а именно, преценявайки валидността  на заповедта, твърдим, че тя е издадена след срока по чл. 216, ал. 6 ЗУТ – 15-дневен срок, по който спор е образувано тълкувателно дело №4/2016 г. дали срокът е инструктивен или краен – преклузивен, като представям извлечение от страницата на Върховен административен съд. На мен е известна, и на всички, практиката на настоящия съд, че срокът е инструктивен. Факт е обаче, че има практика,  включително и на Върховния административен съд, че срокът е краен, десезиращ Началника на РДНСК и  след него той не може да се произнесе. Има и дело образувано за разумност на срока пред Европейския съд по повод разумността и възможността чрез протест един административен орган да обявява реализирани строителни книжа за нищожни. Но това е проблем на Върховния административен съд. Той би спрял такова административно производство поради наличие на тълкувателно дело. Факт е, че има решения, които считат, че този срок е преклузивен, включително и на Върховни административен съд, и на съдилищата в Западна България. Ние в Източна България считаме друго.

Други доказателствени искания нямаме. Да се приключи събирането.

АДВОКАТ Г.: Няма да сочим други доказателства. Моля да приемете като относимо представеното постановление с нарочна молба.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо Председател, аз считам така представеното писмено доказателство за неотносимо към правния спор. На първо място, никъде в представеното Ви постановление на Окръжна прокуратура – гр. Бургас не се съдържа текст, от който да е видно, че процесният имот, за който е издадено разрешението за строеж, не попада в границите на ПП „Странджа“. Единствено се съдържа запис, че няма налице конкретни граници на ПП „Странджа“. По същество на представеното постановление на Окръжна прокуратура – гр. Бургас, считам същото за неотносимо, тъй като същото е във връзка с досъдебно наказателно производство и не считам, че същото е относимо към настоящото съдебно административно дело, поради което моля да не приемате същото.

Няма да соча други доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Аз също считам, че постановлението на Окръжна прокуратура – гр. Бургас е неотносимо  към настоящия спор и не следва да се приема като доказателство, което да обвързва съда с мотивите си, тъй като при изследването на престъпленията по чл. 282, ал. 1 НК, както и по чл. 313 от НК, за да е съставомерно едно деяние, се изследва и въпросът за наличието на пряк умисъл, което е без значение за конкретното дело.

Няма да се позовавам на други доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателство представеното от пълномощника на жалбоподателя постановление за отказ да се образува предварително производство, а относимостта му ще бъде преценена след установяване на всички факти и обстоятелства, обсъдени в крайния съдебен акт.

Воден от горното по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото постановление за отказ да се образува предварително производство и изпращане по компетентност на Окръжна прокуратура – гр. Бургас от 10.10.2016 г.

ПРИЛАГА за сведение днес представеното от адвокат М. извлечение от страницата на Върховен административен съд във връзка с образуваното тълкувателно дело № 4/2016 г. по искане на Главния прокурор на Република България и на Омбудсмана на Република България.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ М.: Молим Ви първо да прогласите за нищожна оспорваната заповед, като такава издадена след 15-дневния срок по чл. 216, ал. 6 от ЗУТ – сезиран е административния орган на 03.09.2015г., а заповедта е издадена на 02.11.15 г., евентуално да я отмените като незаконосъобразна по изложените до сега от нас правни доводи, включително и в писмената защита от 24.10.2016 г., която считаме, че съдържа основната ни правна теза.

В редките случаи когато Върховният административен съд допуска противоречието с материалните норми да е основание за нищожност, то това са случаите, когато актът няма каквато и да е законова опора, просто няма правно основание да бъде издаден. Дори да се приеме основното твърдение на администрацията, че липсва изпълнение на разпоредбата на чл. 143, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, то това е само една липсваща предпоставка за издаване на строителните книжа от общо петте визирани там. Основните предпоставки да се издадат строителните книжа е да има искане от собственика, второ да има влязъл в сила ПУП и по принцип проектът да съответства на подробния устройствен план. Твърдения в тази насока за тези предпоставки, че липсват, няма и Вие следва да прецените, ако те са прави, че е необходимо и съгласуване на инвестиционното намерение, дали това е порок, водещ до нищожност. Обосновали сме защо принципно застрояването на имота е възможно. Правовият ред допуска този имот да се застрои при определени ограничения и спазвания на изисквания, ако те не са спазени влезлите в сила строителни книжа са нищожни. Отделно от това, ние като добросъвестна страна съгласуваме всички инвестиционни намерения по ЗООС. Няма такива пропуски, които да доведат до нищожност, до пълната тотална невъзможност този имот да се застроява.

Моля за решение в този смисъл.

АДВОКАТ Г.: Поддържам казаното колегата. Искам само да добавя, че не са налице и нарушения на материалноправните норми, предвид това, че за конкретното инвестиционно намерение не е необходимо прилагането на административните актове по Глава Шеста от ЗООС или не е нарушен чл. 148, ал. 8 от ЗУТ, както се твърди, затова има изрично писмо от МОСВ, което сме приложили, в което МОСВ дава становище, и то изготвено от тяхна комисия, че инвестиционното намерение не попада в Приложение № 1 и № 2 по Глава Шеста от ЗООС, поради което не е необходимо провеждане на такава процедура. Това е становището на МОСВ, респ. на органа, който следи за спазване на екологичните закони. Другите съображения, каква собственост е, дали правилно е продаден имотът, това е неотносимо, защото това не е редът, по който да се оспорва.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо Председател, моля да постановите решението, с което да отхвърлите жалбата на дружеството-жалбоподател като неоснователна и недоказана. Считам, че в производството се събраха доказателства, от които безспорно се установява, че издаденото разрешение за строеж страда от посочените пороци, описани в процесната заповед. Подробни съображения сме изложили в представените писмени бележки, които поддържаме. Само искам да добавя относно въведеното в днешно съдебно заседание ново основание, а именно, че заповедта на Началника на РДНСК е нищожна поради произнасянето му извън постановения 15-дневен срок в чл. 216 ЗУТ, че считам същото за неоснователно. Срокът, посочен в нормата на чл.216 ЗУТ, е инструктивен. Такава е изцяло практиката, както на настоящия съд, така и на административните съдилища в Република България, поради което считам, че наведените основания за нищожност са неоснователни. В тази връзка моля за решение в този смисъл и дух.

Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Уважаема госпожо Съдия, поддържам становището на прокурора, изложено в протокол от 10.10.2016 г. за неоснователност на жалбата. Считам, че заповедта на Началника на РДНСК, Югоизточен район е обоснована и законосъобразна и следва да бъде потвърдена. Не считам, че са налице основания за нищожност с оглед изтичане на 15-дневния срок, който има по мое мнение  инструктивен характер. Заповедта е издадена от компетентен орган, на материалноправно основание, съдържа ясно волеизявление на административния орган и не е в противоречие с целите на закона, за да е налице каквато и да е нищожност. Освен това, считам, че  се касае за имот, който е публична държавна собственост, в  какъвто смисъл е становището на областния управител, приложено в кориците на настоящото дело.

Моля да не приемете становището на вещото лице по настоящото дело, тъй като то има субективен характер. То изрично е посочило в заключението си, че не може да определи дали въпросният имот попада в границите на защитената зона „Странджа“, както и чисто субективно становище, че попада в населено място. В тази част становището на вещото лице не е обосновано и законосъобразно.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: