Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

  641       /03.04.2015 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на пети март две хиляди и петнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                                                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Стойчева

ЧЛЕНОВЕ: Даниела Драгнева  

Веселин Енчев

 

при секретар Г.Ф.  и прокурор Тони Петрова

разгледа докладваното от съдия Енчев адм. дело № 144/2015 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е касационна жалба, подадена от директора на ТД – Бургас на НАП против решение № 1897/28.11.2014 година по н.а.х.д. № 4863/2014 година на Районен съд – Бургас (РС), с което е отменено наказателно постановление № 495/10.09.2014 година на директора на ТД – Бургас на НАП (НП).

С НП, на „Мако стил – В. П.“ ЕООД с ЕИК 147107704, за нарушение на чл. 40 ал.1 т.1 б.“в“ от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), на основание чл. 104 ал.1 от ЗЗО, е наложена имуществена санкция в размер на 4 000 лева. 

Касаторът оспорва решението с аргументи, че в административнонаказателното производство не са допуснати процесуални нарушения, а извършването на нарушение е доказано пред РС.

Прокурорът пледира неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от съответната надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

С НП търговското дружество, като осигурител, е санкционирано за това, че е изплатило възнагражденията за март 2014 година на осигурените лица по трудови правоотношения, без да внесе дължимите здравноосигурителни вноски в размер на 664,79 лева - до 25.04.2014 година. За март 2014 година лицето е имало наети 22 лица по трудови правоотношения, за които са били подадени декларации образец № 1 и № 6 по реда на Наредба № Н-8/29.12.2005 година за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, издадена от министъра на финансите (Наредба № Н-8).

За да постанови оспореното решение, РС е приел, че НП следва да се отмени предвид разпоредбата на чл. 34 ал.1 от ЗАНН. Срокът за установяването на нарушението е започнал да тече от деня, следващ последния ден от срока за внасяне на осигуровките и е изтекъл на 25.07, а АУАН е издаден на 07.08.2014 година.

Решението е законосъобразно.

Съгласно чл. 34 ал.1 изр. ІІ от ЗАНН, не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението, а за митнически, данъчни, банкови, екологични и валутни нарушения, както и по Изборния кодекс, Закона за политическите партии, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, част втора, част втора "а" и част трета от Кодекса за социално осигуряване, Кодекса за застраховането и на нормативните актове по прилагането им и по Закона за регистър БУЛСТАТ - две години.

С извършеното деклариране за март 2014 година чрез декларации образец № 1 и № 6 от Наредба № Н-8, дружеството се е определило пред ТД – Бургас на НАП като “осигурител” спрямо лицата, които е назначило по трудови правоотношения. Така, след изтичане на крайния срок за внасяне на дължимите здравноосигурителни вноски, от 25.04.2014 година на приходната администрация е било известно, че дружеството е “осигурител” и има задължението да заплати размера на декларираните вноски. Подаването на декларациите и заплащането на вноските е дължимо пред същия орган, който е компетентен да санкционира както неподаването на декларация, така и неплащането на вноските (бездействието), а именно ТД на НАП - Бургас, която разполага с обективната възможност да установи нарушителя веднага след пропускане на визирания в закона срок предвид поддържаните регистри и информация, въз основа на които би могла да бъде извършена съответната проверка. От 25.04.2014 година за администрацията е започнал да тече тримесечният срок за съставяне на АУАН, тъй като от тази датата е било възможно откриването на нарушителя и констатиране на нарушението. В случая, АУАН е съставен на 07.08.2014 година - след изтичане на преклузивния тримесечен срок, установен в чл.34 ал.1 от ЗАНН, от откриване на нарушителя, при погасена вече правна възможност на наказващия орган да ангажира отговорността на дружеството, който порок влече след себе си незаконосъобразност на цялото административнонаказателно производство, в т.ч. и на НП.

В оспорения съдебен акт е допусната грешка при изписване на годината на дължимост на вноските – „2013“, вместо „2014“. Това нарушение не е съществено, предвид липсата на спор - по годината, в която е било дължимо заплащането на вноските - между участниците в административнонаказателното производство. 

Решението на РС следва да се остави в сила.

По изложените съображения съдът

 

Р  Е  Ш  И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1897/28.11.2014 година по н.а.х.д. № 4863/2014 година на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: