ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 211                  дата 05 февруари 2014 год.                 град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,

в закрито заседание на 05  февруари 2014г.,  в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                     2. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: ………………………

Прокурор: ……………………..

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело 144 по описа за 2014 год. и за да се произнесе

 взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК.

Образувано е по частна жалба на Т.Ч.Ч. *** против Определение № 2183/04.12.2013г. постановено по НАХ дело № 4255/2013г. по описа на Районен съд – Бургас, с което съдът е прекратил производството по делото, като е приел, че оспореното от частния жалбоподател наказателно постановление № 1744/12.07.2013г. издадено от началник сектор ПП в ОД на МВР – Бургас, е влязло в сила, поради което е оставил без разглеждане подадената против него жалба. 

Жалбоподателят счита, че съдът неправилно е приел, че оспореното от него наказателно постановление е влязло в сила, тъй като погрешно е възприел датата на съобщаването му, поради което изводът, че наказателното постановление е влязло в сила поради неподаване на жалбата в срок, счита за неправилен. Иска се отмяна на определението. 

Частната жалба е подадена в срок и е основателна.

Районният съд е приел, че наказателното постановление е било връчено на нарушителя на дата 14.04.2013г. и след като против него не е била подадена жалба в предвидения от закона 7-дневен срок, то е влязло в законна сила и на това основание е оставил жалбата без разглеждане. Липсва прекратителен делото диспозитив и неясно защо е посочено, че съдебният акт не подлежи на обжалване.  Определението, с което се прегражда по-нататъшното развитие на производството по дефиниция подлежи на обжалване – арг. чл.229, ал.1, т.1 АПК.

Определението е неправилно.

Наказателно постановление № 1744 е издадено на дата 12.07.2013г., поради което обективно невъзможно е да се връчи на нарушителя на възприетата от съда предхождаща издаването му дата 14.04.2013г. Самото нарушение е извършено на 26.05.2013г., видно от съставения АУАН, което допълнително сочи, че към възприетата от съда дата на връчване на НП, нарушението дори все още не е било извършено. Действително, положената дата в разписката за връчване на НП на пръв поглед изглежда като 14.04.13г., но при внимателен анализ на цифрите се установява, че датата на връчване е 14.08.2013г.  и на същата дата нарушителят е внесъл в касата на КАТ наложените му глоби, но това не влияе върху правото на жалба. Считано от посочената дата следва да се брои 7-дневния срок за обжалване на наказателното постановление, като жалбата е подадена чрез административнонаказващия орган на дата 19.08.2013г., видно от входящия печат, в срок, поради което жалбата е процесуално допустима за разглеждане пред Районния съд.    

Определението, с което жалбата е била оставена без разглеждане следва да се отмени, като делото се върне за продължаване на съдопроизводствените действия, поради което и на основание чл.221, ал.2, предл. второ, във вр. с чл.236 от АПК, Административен съд Бургас,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ Определение № 2183/04.12.2013г. постановено по НАХ дело № 4255/2013г. по описа на Районен съд – Бургас.

ВРЪЩА делото на Районен съд – Бургас за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението е окончателно.

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                      ЧЛЕНОВЕ: