О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

Град Бургас,  30.03.2012г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХІV-ти административен състав, в закрито заседание на тридесети март през две хиляди и дванадесета година, в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

               2. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА касационно н.а.х.д. № 144 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано e по касационна жалба на П.С.С. с ЕГН **********,*** против решение № 203 от 23.12.2011г., постановено по н.а.х.д. № 484/2011г. по описа на Районен съд – гр.Царево, с което е потвърдено наказателно постановление № НП 15-220 от 12.09.2011г., издадено от началника на РУП-Приморско, с което за нарушение на чл.55, ал.4 от ЗМВР на касатора е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 (сто) лева, на основание чл.270, ал.1 от ЗМВР.

 Касаторът излага доводи за неправилност на оспореното решение, като твърди, че не е бил редовно призован за разглеждане на делото пред първоинстанционния съд, въпреки, че няма промяна на посочения от него адрес. Моли съдът да отмени обжалваното решение и да върне делото за ново разглеждане от районния съд, за което да бъде редовно призован.

Бургаският административен съд, като прецени ангажираните по делото доказателства и приложимия закон, намира за установено следното по допустимостта на касационната жалба:

Касационната жалба е процесуално недопустима, като подадена извън срока по чл.211, ал.1 от АПК.

Касаторът е получил лично съобщението за изготвеното решение № 203 от 23.12.2011г., постановено по н.а.х.д. № 484/2011г. по описа на Районен съд – гр.Царево, на 03.01.2012г., видно от надлежно оформената разписка, приложена на л.24 от материалите по това дело. От тази дата за него е започнал да тече 14 - дневния срок, установен в чл.211, ал.1 от АПК, във вр. чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, за обжалване на първоинстанционното решение пред Административен съд – град Бургас, който е изтекъл на 17.01.2012г. – присъствен ден. Касационната жалба е подадена по пощата с препоръчана пратка на 18.01.2012г., видно от пощенското клеймо върху приложения по делото пощенски плик, тоест след срока за оспорване на решението на ЦРС.

При тези обстоятелства съдът приема, че касационната жалба е подадена извън преклузивния 14-дневен срок от деня на получаване на съобщението, че решението на ЦРС е изготвено, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното съдебно производство по направеното оспорване, да бъде прекратено.

Воден от горното и на основание чл.215, т.3 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХІV– ти административен състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.С., ЕГН **********,***, против решение № 203 от 23.12.2011г., постановено по н.а.х.д. № 484/2011г. по описа на Районен съд – гр.Царево, с което е потвърдено наказателно постановление № НП15-220/12.09.2011г. на началника на РУП - Приморско, с което за нарушение на чл.55, ал.4 от ЗМВР, на основание чл.270, ал.1 от ЗМВР, на касатора е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 лв. (сто лева).

ПРЕКАТЯВА производството по к.н.а.х.д. № 144/2012г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1./                  

 

                                           2./