Р Е Ш Е Н И Е   

 

    /21.04.2009 година, гр. Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на двадесет и шести март, две хиляди и девета година,  в състав:

 

Председател: Г.Р.

      Членове: Л.А.

  В.Е.

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор С.Х., изслуша докладваното от съдия В.Е. КНАХД № 144/2009 година.

 

Производството е по реда на чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

С решение № 339/22.12.2008 година по НАХД № 320/2008 година на Районен съд – гр. Айтос (РС) е потвърдено наказателно постановление № 1095/20.08.2008 година (НП) на началника на РПУ – Айтос, с което на С.В.И. ***, за нарушение на чл. 21 ал.2  от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), на основание чл. 182 ал.2 т.5 от  ЗДвП, са наложени административни наказания „глоба” в размер на 150 лева и  „лишаване от право да управлява МПС” за срок от два месеца.

Недоволно от решението, санкционираното лице обжалва същото пред Бургаски административен съд в рамките на настоящото касационно производство. Твърди, че решението на РС не е обосновано. Излага доводи по съществото на спора – в НП неправилно е описана посоката на движение на управляваното от него МПС, което само по себе си е основание за отмяната му. Моли решението на РС да бъде отменено, както и оспореното НП.

Ответната страна не изразява становище по жалбата.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура счита, че обжалваното решение е законосъобразно.

 Жалбата е подадена в срок от надлежна страна, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в съответствие с чл.218 ал.1 от АПК, тя е неоснователна.

РС е изследвал обективно и пълно обстоятелствата по установяване на административното нарушение и налагането на предвидената в закона санкция. Фактическата обстановка е изяснена правилно, а решението е мотивирано. Съдът е взел предвид всички съществени обстоятелства по делото, които са обсъдени в съвкупност.  В производството пред РС не са допуснати процесуални нарушения.

Предмет на касационния контрол е решението на РС, а не НП, но с оглед изложения от касатора довод по съществото на спора, съдът намира, че в НП не е допуснато съществено процесуално нарушение, предвид разминаването с АУАН в описанието на посоката на движение на управлявания от него автомобил. Това е така, защото, съгласно разпоредбата на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН, мястото на нарушението и в АУАН, и в НП, е посочено недвусмислено – ПП Е773, в района на ресторант „Орловец”. Касаторът не отрича, че е бил спрян от органите на МВР  в деня на съставянето на акта, поради което и правото му на защита не е нарушено с допуснатата в НП неточност.

По изложените съображения, на основание чл.220 във връзка с чл.221 ал.2 от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

        

ОСТАВЯ В СИЛА  решение № 339/22.12.2008 година по НАХД № 320/2008 година на Районен съд – гр. Айтос.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: