ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 26.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести март                                      две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

      ЧЛЕНОВЕ: 1.Л.А.

      2. В.Е.

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: С.Х.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е.

КНАХ   дело    номер    144    по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.10 часа се явиха:

 

Касаторът – С.В.И., редовно призован, явява се лично.

Ответникът – Началник на Районно полицейско управление - Айтос, редовно призован, не се явява и не се представлява.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Х.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

КАСАТОРЪТ С.И. – Поддържам жалбата. Няма да соча допълнителни доказателства.

ПРОКУРОРЪТ - Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

КАСАТОРЪТ С.И. – Обжалвам в срок решението като в жалбата съм изложил подробно мотивите си. Издаденото ми наказателно постановление не отговаря на фактическите обстоятелства, които са описани в АУАН и наказателното постановление. Аз не си поставям за цел да оспорвам скоростта дали е моята или не. В това наказателно постановление, се описват съвсем други обстоятелства, което не отговаря на истината и би следвало да е основание то да бъде отменено.

 

ПРОКУРОРЪТ – Смитам, че жалбата е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена. Постановеното решение от първоинстанционния съд е законосъобразно и ще моля да го потвърдите. Считам за безспорно доказано допуснато нарушение, а именно управление на моторно превозно средство с превишена скорост. В хода на производството жалбоподателят е заявил твърдение, че така измерената скорост е нереална, но по същество не е представил доказателства подкрепящи твърденията му. Съгласно нормата на чл. 189, ал. 2 от ЗДвП, актовете съставени по този закон по установяване на нарушение, имат доказателствена сила до доказване на противното предвид обвързващата сила между акта и наказателното постановление, като в хода на производствата не са събрани доказателства оборващи обстоятелствата, които са описани в този акт. Решението на първоинстанционния съд като правилно и законосъобразно моля да го потвърдите.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: