ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 29.09.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и девети септември              две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1449 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 14,15 часа се явиха:

За жалбоподателя „Бутед” АД - редовно призован, се явява адв. Г. с пълномощно по делото. 

За ответника Кмет на Община Бургас - редовно призован, се явява  А. с пълномощно по делото.

         За Заинтересованата страна „Сентрал парк Бургас” ЕООД - редовно призована, се явява адв.Б. с пълномощно по делото.

         Явява се вещо лице  инж.Г.Г.Г..

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ СНЕМА самоличността на вещото лице, както следва:

 

  Инж. Г.  Г.Г. на ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. Г.:

 

ВЪПРОС: По първи въпрос-въпросната скица на л.231 обследвана по в.1 от заключението, има ли някакви данни от коя дата е, била ли е одобрена и от кога и с какъв акт, на самата скица няма отбелязвания?

ОТГОВОР: Скицата е преди 1965г., с оглед субекта, който е посочен по нея - ОТИП „Плодове и зеленчуци”, приемем, че е изготвена преди 1965г.

ВЪПРОС: Какво е било предназначението на тази скица, служи ли за разширение на съответната база, тъй като  са отразени кадастрални имоти?

ОТГОВОР: На тази скица е посочена граница на това предприятие и южно са имоти, които са частни, от тези имоти са били отчуждени части за това предприятие.

ВЪПРОС: По западната граница на имота има ли предвиждане да се разшири имота?

ОТГОВОР: Няма как да се разбере от тази скица на л.231 от делото.

         ВЪПРОС: В Община Бургас има ли административен акт за одобряване на тази скица, имаше ли съпътстваща административна преписка?

         ОТГОВОР:  Не съм търсил и не съм видял такава документация.

         Адв. Г.: Нямам други въпроси.

 

         ВЪПРОСИ НА ЮК. А.:

 

         ВЪПРОС: Виждам знак по сградата на скицата, който е с направление югозапад-североизток, тази линия граница ли е?

         ОТГОВОР:  По скицата приложена на л.231 линията с направление югозапад-североизток, която е между обозначени постройки складове за яйца е граница на имота.

         ВЪПРОС: Нанесените постройки в терена били ли са изградени към момента на изготвяне на тази скица?

         ОТГОВОР: Приемам, че са съществуващи. На самата скица няма легенда, която да покаже, че някои от тях са предвидени тепърва да се изграждат, затова приемам, че всички те са съществували.

 

         Юк.А.: Моля съда да покаже на вещото лице Генералния план, който се съдържа на л.225 от делото.

 

         СЪДЪТ ПРЕДЯВЯВА на вещото лице Генералния план на л.255.

 

         ВЪПРОС:  На този генерален план има легенда на сградите, които са съществуващи – може ли да твърдим, че е налице идентичност между сградите, посочени на генералния плана като съществуващи със сградите нанесени в ситуационната скица на л.231 от делото?

         ОТГОВОР:  Твърдя, че е така и съм го посочил в експертизата.

         ВЪПРОС: Може ли да посочите на скицата и на генералния плана да е изградена процесната тоалетна?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ ПОКАЗВА на скицата на генералния план на обект с основен № 18 в северната част на обекта по протежение на цялата фасада извършено отразяване с условен номер 21.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Считам, че това е процесната тоалетна.

 

         ВЪПРОС: Може ли под № 21 в легендата на генералния план на л.229 от делото да ми кажете какъв обект е описан?

 

         СЪДЪТ ПРЕДЯВЯВА на вещото лице генералния план на л.229.

 

         ОТГОВОР: На този лист от делото легендата е нечетлива и не съм в състояние да отговоря на този въпрос.

         ЮК. А.: Нямам други въпроси.

 

         ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪПРОС НА АДВ. Г.: Така както е отразено по генералния план, този обект отговаря ли на фактическото положение на тоалетната?

         ОТГОВОР: Тоалетната е предвидена като мъжка и женска и така отговаря на отразеното върху общия план.

 

         ВЪПРОСИ НА АДВ. Б.:

 

         ВЪПРОС:  По представеното копие от генералния план на ОТП по делото и по изготвената от вещото лице експертиза, кажете какви са параметрите на предвидената сградата, която е северна от обект с условен номер 18?

         ОТГОВОР: Параметрите на тази сграда - тоалетна са с размери приблизително  5 метра на 3 метра. Останалата част е настилка.

         ВЪПРОС: Моля да сравните числовото отбелязване северно от новопроектираната сграда и какво означават тези числа?

         ОТГОВОР: За мен означава, че трябва да бъде изградена площадка с дължина 18 метра на 5 метра ширина. Този извод го правя от легендата към чертежа.

         ВЪПРОС: Може ли да посочите границите на процесната сграда?

         ОТГОВОР: При внимателен преглед на представената скица може да се определят границите на сградата, а останалата защрихованата част е площадка.

         ВЪПРОС: С хоризонталните линии на площадката какво е отбелязано?

         ОТГОВОР: Тълкувам по изключително неясния документ като настилка  и този извод правя от легендата – второто квадратче от легендата от крайната лява редица под надписа „съществуващи сгради”.

         ВЪПРОС: Тази квадратура с контур изпълващ част от цялата тясна част на сградата /процесната сграда/, изпълва ли цялата част на сграда с № 18?

         ОТГОВОР:  Покрива я изцяло.

         ВЪПРОС: Моля да погледнете това което сте изготвили във Вашето допълнително заключение по кадастралната карта.

         Моля да покажете на вещото лице скицата на л.378 от делото.

 

         СЪДЪТ ПРЕДЯВЯВА на вещото лице скицата на л.378 от делото.

 

         ВЪПРОС: Посочете процесната сграда с идентификатор 61 – покрива ли тясната фасада на сградата до която е „залепена”?

         ОТГОВОР:  Не, не покрива.

         ВЪПРОС: По кадастралната карта има ли същата конфигурация?

         ОТГОВОР: Не.

         ВЪПРОС: Може ли да твърдите, че има подобни размери с тази, която е по Генералния план на ОТП?

         ОТГОВОР: Не.

         ВЪПРОС: Може ли да твърдите, че тогава тя е идентична?

         ОТГОВОР:  Сградата може да е била реконструирана, но мястото на което е изградена е същото на което е посочено по плана.

         ВЪПРОС: Моля да посочите на л. 376 процесната сграда сте я отбелязали с червен щрих като сте я отбелязали като новопроектирана сграда. Поддържате ли това становище и в настоящия момент?

 

         СЪДЪТ ПРЕДЯВЯВА на вещото лице л.376 от делото.

 

         ОТГОВОР:  Отбелязал съм като новопроектирани, макар че включва и площадката, която е нанесена. Площадката не е била изградена, затова така съм посочил.

 

         ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ НА ЮК. А.:

 

         ВЪПРОС:  На генералния плана сграда с условен № 18  съответства ли на сградата в югоизточния край на ситуационната скица?

         ОТГОВОР:  Да съответства напълно.

         ВЪПРОС: В северния край на сградата по ситуационна скица има ли посочена изградена друга сграда?

         ОТГОВОР:  Няма.

         ВЪПРОС: По  генералния план посочените две окръжност и северно от сграда с условен № 18 изградено в югоизточния край с условен № 21 - може ли да означава, че това са варелите за олио и оцет съгласно легендата към ОТП?

 

         ОТГОВОР: Съгласно легендата, приложена по делото, това е невъзможно да се установи.

         ВЪПРОС: Открихте ли строителни книжа за тази процесна сграда?

         ОТГОВОР: Не е поставен такъв въпрос.

 

         ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪПРОС НА АДВ. Г.: По генералния плана в северния край на сграда 18 – изградената впоследствие сграда излиза ли извън обема на сградата, която е очертана в генералния план северно от сграда 18?

         ОТГОВОР:  Не излиза.

 

         Юк. А.: Моля вещото лице да се запознае с  генералния план на л.233 от делото.

 

         СЪДЪТ ПРЕДЯВЯВА на вещото лице генералния план на л. 233.

 

         ВЪПРОС:  Като имате предвид легендата, може ли да кажете, че този генерален план запазва съществуващата постройка или я предвижда за събаряне? Кои са постройките, които се запазват и процесната дали е предвидена за събаряне? Процесната постройка попада ли сред постройките, които са предвидени за запазване?

         ОТГОВОР: Не мога да преценя по представеното доказателство дали е предвидена за събаряне процесната постройка. Тук никъде не е упоменато.

         ВЪПРОС: Легендата показва ли кои сгради са предвидени за изграждане?

         ОТГОВОР:  1. Администрация, 2. Склад първи етап – описани са в легендата в горния десен ъгъл. Не мога да разчета позиции 9-12.

         ВЪПРОС: Тоалетната обозначена ли е с тези номера в легендата?

         ОТГОВОР:  Не е обозначена за събаряне.

 

         ДОПЪЛНИТЕЛЕНИ ВЪПРОС НА АДВ.Б.:

 

         ВЪПРОС: Какво означава означението „чертичка, точка, чертичка”?

         ОТГОВОР: Не мога да кажа какво означава, най-вероятно би могло да означава осна улица.

         ВЪПРОС: По скицата от кадастралната карта от заключението на вещото лице минава ли път в източната част на имота? Може ли да посочите на скица на л.377 линиите, които могат да показват ос на път къде са прокарани?

         ОТГОВОР:  Нечетливо е.

 

         Адв. Г.: Да се приеме заключението на вещото лице.

         Адв. Б.: Заключението на вещото лице е неточно, дава неверни заключения и противоречива такива. Същото в този вид да не се приема.

         Юк. А.: Заключението е изготвено на базата на приложените по делото генерален план на ОТП и генерален план трети вариант, които са нечетливи и това е попречило на вещото лице да даде обективни отговори. Оспорвам заключението по точки 1,2,3,6. Причината е нечетливите копия.

         Моля да приемете цветни четливи копия като доказателство по делото на тези два писмени документа. Моля да допуснете като доказателства четливи цветни копия на тези два плана.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА заключението на инж.Г..

         Съдът констатира, че вещото лице е представило справка-декларация за възнаграждение в по-голям размер с 50,00 лева от определеното, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

         Определя допълнително възнаграждение за вещото лице в размер на 50,00 лева, платимо от Община Бургас.

         ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице внесения депозит./издаден РКО   350.00 лева на 29.9.2015г./

 

Юк. А.: Представям и моля да приемете четливо цветно копие на Генералния план на ОТП, който се съдържа по делото в недобър вид на л.229, както и Генерален план трети вариант, който се съдържа на л.233 от делото. Моля да допуснете два допълнителни уточняващи въпроса: 1. Тази пунктирна линия, посочена на обект № 21, отразена върху генерален план на складова база на ОТП в мащаб 1:500, която представям, изобразява ли наличие на съществуваща постройка?

 

Адв. Г.: Противопоставям се на приемането на нови доказателства в днешното съдебно заседание. Както съдът отбеляза, делото е многократно отлагано включително за изслушване на заключението. В задачата на юк. А. е посочено вещото лице да се ръководи от генералния план на л.229 и генералния план на л.233. Видно от заверките, същите са приложени именно от процесуалния представител на Община Бургас и ако е желаел да се ползва с по-четливи копия, следваше да приложи по-четливи такива. Отговорите на вещото лице на множеството допълнителни въпроси, както от страна на Община Бургас и третото лице, бяха изчерпателни и вещото лице отговори на всички допълнително постъпили задачи, които касаят процесната постройка.

 

Адв. Б.: Считам, че са налице основанията за приемане на посочените доказателства, тъй като същите нямат характера на нови доказателства, разликата е в тяхната четливост и се представят във връзка с оспорването на заключението на вещото лице. В тази връзка критерия „нови”, „имал” или „нямал възможност” е без правно значение. Вещото лице е длъжно да даде вярно заключение. Във връзка с направеното оспорване на експертизата и липсата на преклузивен срок за представяне на подобни доказателства, моля, да приемете същите по делото и да допуснете исканите уточнения за разкриване на обективната истина по делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от юк. А. в днешното съдебно заседание заверени четливи копия от Генерален план „Складова база – Търговия на едро” и Складова база на ОТП – гр.Бургас.

Съдът счита, че спорът е изяснен от фактическа страна и не се налага възлагане на допълнителна задача на вещото лице, което отговори изключително подробно, коректно, точно, пълно и недвусмислено на поставените въпроси като използваше доказателствата представени от страните във всички съдебни заседания до настоящия момент. Съдът приема заключението на вещото лице като много добре обосновано и съдържащо прегледен графичен материал, който съдът може да съпостави както с доказателствата представени до настоящия момент, така и с доказателствата представени в днешното съдебно заседание.

Предвид изложеното

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането за допускане на допълнителна съдебно-техническа експертиза.

 

Адв. Г.: Да се приключи събирането на доказателствата.

Юк. А.: Да се приключи събирането на доказателствата.

Адв. Б.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адв. Г.: Моля да уважите жалбата като отмените обжалваната заповед.

Моля да ми бъде дадена възможност с оглед фактическата и правна сложност на казуса да представя писмени бележки.   Моля да ни присъдите направените по делото разноски по представения списък.

 

Юк. А.: Моля да отхвърлите жалбата като недопустима по съображенията посочени в нарочна молба. Алтернативно, моля да я отмените като неоснователна и недоказана.

Представените разноски от страна на дружеството-жалбоподател са в прекомерен размер, не се в съответствие с изискванията за минималните размери по Закона за адвокатурата.

Моля за присъждане в полза на Община Бургас само на юрисконсултското възнаграждение. 

 

Адв. Б.: Моля да отхвърлите жалбата като недопустима, първо поради липса на правен интерес и второ като неоснователна и недоказана. Ще представя писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: