ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 18.11.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На осемнадесети ноември                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1449 по описа за 2014 година.                     

         На именното повикване в 17,30 часа се явиха:

 

         За жалбоподателя „Бутед” АД - редовно призован, се явява адв. Г..*** - редовно призован, се явява юк.А..

         За Заинтересованата страна „Сентрал парк Бургас” ЕООД - редовно призована представител не се  явява.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Юк. А.: Извърших проверка в Дирекция „Местни приходи данъци и реклама” и по телефона ми обясниха, че с писмо изх. № 11-00-1991/2/ е изпратена данъчна оценка на Административен съд Бургас. Такова писмо под същия номер се съдържа на л.335 от делото, но датата е 15.10., което означава, че не са изпълнили указанията, които сме им дали, за което се извинявам на съда, ще извършим проверка.

 

Съдът счита, че следва да бъде събрано това доказателство. Съдът констатира, че не е указано на съответното длъжностно лице от администрацията на Община Бургас, че за неизпълнение на определеното задължение може да му бъде наложена глоба по реда на ГПК.

Съдът счита, че следва да предупреди представляващия общината, след което при повторно неизпълнение на указанията, да бъде наложена евентуално глоба.

 

Затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА кмета на Община Бургас, в 7-дневен срок от получаване на съобщението, да представи по делото ДАНЪЧНА ОЦЕНКА на едноетажна масивна сграда с идентификатор 07079.604.195.61 по КККР на гр.Бургас, със застроена площ 36 кв.м. и предназначение – клозет, построена в ПИ с идентификатор 07079.604.195 по одобрените КККР на гр.Бургас, попадаща в трасето на  обект „ Реконструкция и изместване на трасето на съществуващия Главен канализационен колектор Ф 800, преминаващ през ПИ с идентификатор 07079.604.195”, съгласно план-схемата на уличната регулация от о.т.1394 до о.т.219 за кв.56 по плана на ж.к.”Славейков” и кв.55 по плана на ПЗ „Север” в участъка на ул. „Янко Комитов до ул. „Струга” към 10.06.2014г., описана в Заповед № 1442/10.06.2014г. към дата 10.06.2014 г.

 

УКАЗВА на кмета на Община Бургас, че при неизпълнение на установеното задължение, съдът ще наложи следващите си санкции по ГПК.

 

ЮК. А.: Моля да допуснете събиране на доказателства за изясняване градоустройствения статут на отчуждаваната сграда, чрез назначаване на  съдебно-техническа експертиза,  с въпроси формулирани в нарочна писмена молба с копие за жалбоподателя. Да се установи дали сградата е законно построена и дали някой от действалите във времето планове предвиждат запазване на сградата.

 

Адв. Г.: Противопоставям се - търпимостта на постройката е влязла в сила, съдебното решение е приложено по делото.  С него е отменена заповедта за премахване и са развити доводи относно търпимостта на сградата - а.д. № 2415/2012г. на Административен съд Бургас. Ако допуснете искането, моля, за поставяне на допълнителни задач Противопоставям се на т. 5 – Ген. Плана, за който се иска съпоставка от 1973 г., същият не е бил одобрен, там нямаме приключила процедура. В случай, че допуснете задачите, моля, за допълнтиелни въпроси от наша страна.

 

Юк. А.: По отношение търпимостта на сградите няма приключило съдебно производство - Дело № 388/2014 г. на с. Луканов и касе търпимостта на сградите. Производството по а.д.№ 2415/2012 г. е между РДНСК и «Сентрал парк Бургас» АД. В това производство «Бутед» АД е конституирана като страна, но производството е прекратено, за това че РДНСК не  е компетентния орган. Тоалетната е шеста категория строеж и подлежи за премахване от органите на общинската администрация. Поради материална некомпетентност на издателя на акта, заповедта е отменена, не са изследвани предпоставките за законност и търпимост на процесната сграда.

 

Адв. Г.: Твърденията на колегата не отговарят на съдържанието на решението по а.д. № 2415/2012г. Заявявам, че в същото, с експертизата са изследвани предпоставките на § 16 ЗУТ. Колегата визира, че това решение не е допуснато за касационно обжалване пред ВАС. В съдебния акт, както на първата, така и на касационната инстанция, не са изложени доводи за компетентността на РДНСК по чл.225 ЗУТ, тъй като към оня момент не е била влязла в сила поправката по ЗУТ. От материално правната хипотеза на § 16, предмет на адм. дело № 388/2014г., на което се позовава колегата - има различен предмет – прогласена нищожност на удостоверението за търпимост, но това не води до наличие или липса на търпимост на строеж, защото търпимостта не е функция на издадено удосотверение, а на наличие или липса на предпоставки за това по чл.16 ЗУТ. Да се допусне преразглеждане на въпроса за законността, означава съдът да допусне нормите на чл. 177 АПК. Моля за възможност  за предоставяне на решението на касационната инстанция по адм.д.№ 2415/2012г.

 

Съдът счита, че следва да допусне посиканата експертиза като даде възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да формулира в нарочна писмена молба своите въпроси.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза със задачите формулирани от юк. А. в днешното съдебно заседание.

 

НАЗНАЧАВА вещо лице инж. Д.С.С..

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 300,00 лева, вносими от ответника в 10-дневен срок от днес.

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на адв. Г., в нарочна писмена молба да формулира въпроси, с копие за ответника.

 

Съдът ще изрази становище в закрито заседание по поставените въпроси след становище по тях от ответната страна.

 

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.01.2015 година от 14,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  17,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: