ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 30.09.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На тридесети септември                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ      

Административно  дело номер 1449 по описа за 2014 година.                     

         На именното повикване в 15,45 часа се явиха:

         За жалбоподателя „Бутед” АД - редовно призован се явява адв. Г..*** - редовно призован се явява юк. А.-представя пълномощно.

         За Заинтересованата страна „Сентрал парк Бургас” ЕООД-редовно призована се явява адв. Б. – представя пълномощно.

         Явява се вещото лице П.Ш..

 

По хода на  делото:

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на „Бутед” АД против заповед от 10.06.2014г. на кмета на Община Бургас, с която е разпоредено отчуждаване на сграда и е определено парично обезщетение, което следва да се изплати за извършеното отчуждаване.

 

ДОКЛАДВА и изготвено заключение на вещото лице.

 

Адв. Г.: Поддържам жалбата. Да се приеме административната преписка и доказателствата към жалбата. Моля община Бургас да представи данъчна оценка на процесната сграда.

 

Юк. А.: Оспорвам изцяло жалбата. Доказателствата представени от жалбоподателя и административния орган са допустими и относими. Относно искането за данъчна оценка – общината не е собственик на сградата една и от двете страни която има титул за собственост следва да представи това доказателство. Ако ни задължите, моля, да ни издадете съдебно удостоверение, което да послужи пред Дирекция  „МДТ”.

 

Адв. Б.: Оспорвам жалбата. Същата е недопустима поради липсата на правен интерес. Алтернативно – неоснователна. Липсата на правен интерес обосновавам с доказателства, които представям – заповед на областния управител, Акт за ДС от 24.04.1974г. Изпълком-ГНС Бургас и решение № 9016/27.06.2014Г. на ВАС,ІІІ отдел. по а.д. №5166/2014г. с извършени поправки.

Второто основание е - моят доверител претендира да е собственик на процесните сгради и считам, че при тези обстоятелства в това производство няма как да бъде разрешен този спор. Жалбата се явява недопустима. По отношение към приложените към жалбата доказателства- същите се неотносими - нито едно от представените решения, разпореждания и ПМС не съдържа предложенията,  посочени в същите,  и е невъзможно да се направи индивидуализация с процесната сграда. Представям за сведение на съда относно заповедта на областния управител под № 16 от исковата молба решение на съда, с което същата е отменена и в този смисъл е неотносимо нейното представяне.

 

Юк. А.: Имам подготвено становище относно допустимостта, различно от това на заинтересованата страна. Моля да го приемете. Позовал съм се на практика на Адм.съд София и ВАС. По делото е представено доказателство, че сумата която е определена като обезщетение е преведена по сметка на община Бургас по отношение за процесната недопустимост на жалбата.

 

Адв. Г.: Представям определение № 2250/04.11.2013г. по а.д.№ 1660/2013г. на Административен съд Бургас. Определението по адм.дело № 2414/2012г. моля да не го приемате. Обжалвано е и производството не е приключило касае и друга сграда, а не процесната.

 

По изложеното от страните за процесуална недопустимост.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА Определение № 2250/04.11.2013 г. по адм.дело 1660/2013г. на  Административен съд Бургас, Определение № 623/17.01.2014г. по адм.дело 16179 от 2013г. на ВАС.

ПРИЕМА за сведение становище на процесуалния представител   на ответника,  с което се оспорва активната легитимация на жалбоподателя и съответно правния му интерес по спора.

 

Съдът констатира, че съдебната практика представена от адв. Б. не е свързана с обекта на оспорения административен акт. В настоящото производство обекта в заповедта е сграда с идентификатор 07079.604.195.61 по КК на гр.Бургас, а по представените Определение № 1140/07.07.2014г. по адм.дело № 2414/2012г. на Административен съд Бургас и Решение № 9016/27.06.2014г. по адм. дело № 5166/2014г. на ВАС се установява, че се оспорва административен акт, с който е разпоредено премахване на установен незаконен строеж - сграда с идентификатор 07079.604.195.40 по КК на гр. Бургас. Този имот не е идентичен с процесния, а правния акт по който са установени съдебните актове няма връзка с настоящия.

 

По отношение на Решение № 9016/27.06.2014 г. по адм. дело № 5166/2014 г. на ВАС, съдът счита, че следва да приеме същото ведно със заповед № РД-11-246/12.06.2013 г. на Областния управител на Бургаска област, ведно с Акт за ДС № 2150/07.11.1997г., ведно с извършена поправка към него с дата 07.07.2014г.

 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИЕМА Определение № 1140/07.07.2014г. по адм.дело № 2414/2012г. на Административен съд Бургас .

 

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на л.2-5 от делото, както и доказателствата приложени от жалбоподателя съгласно описа на л.13-14 от делото.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

   П.С.Ш. - **  години, българка, българска гражданка, със средно - специално образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. Г. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: На стр. 4 предпоследен абзац е посочено техническия инвестиционен проект одобрен на основание заповед, с която главният архитект предоставя свои права на главен експерт ВиК.

 

Адв. Б.: Противопоставям се - въпросът е подвеждащ, налице е разработка на община Бургас за прокарване на улица, разделяща имота на две, която разработка е обжалвана в законоустановения срок и заповедта, с която се одобрява изменението на ПУР е отменена, поради съображения за наличие на други варианти, което налага изместването на колектора.

 

ОТГОВОР:  Заповедта е изписана в самия печат, с който е заверен документа.

 

ВЪПРОС: На стр.4, в.4 е посочено, че проектът се явява преработка по време на строителството - какво налага тази преработка и какво е било първоначалното проектиране?

 

ОТГОВОР:  С изместването на трасето на главния колектор е разработен като подобект от преработката по време на строителството по приложение на ул. „Янко Комитов” до ул. „Струга” от о.т.1394 до о.т.232. Самият първоначален проект е разработен 2009г. и обхваща от кръстовището на ул.”Лазар Маджаров” до о.т.2 и в последствие по време на строителството е направено това продължение на ул. „Я. Комитов” от о.т.1394 до о.т.232 като преработка по време на строителството и изместването на строителството е подобект на тази преработка по време на строителството. При преработката по време на строителството вече са проектирани допълнителни платна тунелно съоръжение и надлез и панелното съоръжение налага изместването на съществуващия колектор.

 

Адв. Г.:  Моля съдът да предяви схемата на л.116 по делото имам въпроси по нея.

 

СЪДЪТ ПРЕДЯВЯВА на вещото лице скицата на л.116

 

ВЪПРОС: От легендата със зелен контур е обозначено старото трасе на колектора, с оранжево-кафяв е обозначено новото трасе на колектора, диаметрално е променена линията на трасето от западния към източния край, какво е налагало тази диаметрално противоположна посока на трасето?

 

ОТГОВОР: Това е въпрос на възлагане и проектиране. Така е възложено от възложителя и така е изпълнено от проектантите.

 

ВЪПРОС: Има ли друга техническа възможност за преминаване  на трасе?

 

ОТГОВОР: Чисто теоретично съществуват много други възможности.

 

ВЪПРОС: Следва ли уличната канализационна мрежа  да минала под уличната мрежа и това ли е обичайната практика при изграждането й?

 

ОТГОВОР: ЗУТ казва, че канализационна мрежа се проектира под уличната мрежа, но има и изключения, когато е невъзможно, освен през публични и административно, може да мине и през частен имот.

 

Адв.Г.: Нямам други въпроси.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ.Б.:

 

ВЪПРОС:  Проверихте ли защо е отпаднал старият колектор?

 

ОТГОВОР:  Не ми е било поставено като задача.

 

ВЪПРОС: в т.11 и т.12, е отразено, че е налице временно решение и че се заобикаля сградата - изпълненото нарушава ли се учредения сервитут?

 

ОТГОВОР: Трасето е проектирано в близост до източната фасада на процесната сграда, а в момента прави чупка и минава в близост до западната фасада. Не съм мерила какво е отстоянието от проектното до изпълненото трасе, но ако е повече от 3 метра е нарушение.  Не съм го мерила.

Адв.Б.: Нямам други въпроси.

 

ВЪПРОСИ НА ЮК. А. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

Юк.А.: Моля отново на вещото лице да бъде показана схемата на л.116 от делото.

 

СЪДЪТ ПРЕДЯВЯВА на вещото лице схемата на л.116 от делото.

 

ВЪПРОС: Старото трасе в западния участък на имот 195 обозначено със зелена пунктирна линия, попадало ли е върху предвидена с ПУП-ПУР улица за Северна промишлена зона?

 

ОТГОВОР:  Не мога да твърдя, не съм запозната. Отпаднало е отреждането за улица, но точно как е ситуирано трасето спрямо отпадналата улица, не мога да отговоря.

 

ВЪПРОС: Схемата на л.116 представлява ли част ВиК във фаза окончателен проект по одобрения от ОбС ПУП-ПУР с решението от 29.05.2012 г.?

 

Адв. Г.: Противопоставям се на въпроса. Обема следва да се съдържа в графичната част, неразделна част от решението от протокол 10-11/29.05.2012г., с което е одобрено частичното изменение на ПУР. Както е отговорило вещото лице  в архивната книга не се съдържа  план- схема на подземните комуникации и следователно не е била част от приетия ПУР.

 

Юк.А.: В архивната книга не се подвързват чертежите на техническата служба т.к. съгласно ЗУТ всички проекти утвърдени от компетентния административен орган се съхранява в техническата служба, която организира архива на общината. 

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това не е технически проект. Схемата не е технически проект, а елемент на градоустройството и схемата на л.116 е част от частичното изменение  на ПУР.

 

ВЪПРОС: Част от канализационната техническа инфраструктура ли е?

 

ОТГОВОР:  Това е частично изменение на ПУР касаещо – схемата на техническата инфраструктура, когато се прокарва в неурегулирани имоти какъвто е случая тук - поправям се – когато техническата инфраструктура преминава през неурегулирани имоти, какъвто е случая на л.116 от делото, тогава се изработва тази план-схема, която показва техническите показатели. План-схемата е елемент от градоустройството и би трябвало да бъде неразделна част от изменението на ПУР в частта от о.т. 1394 до о.т. 232.

 

ВЪПРОС: Била ли е съгласувана схемата на л.116 от делото от ВиК  преди приемането на решението на ОбС?

 

ОТГОВОР:  Има печат с дата  - съгласувано е .

 

ВЪПРОС: Частичното изменение на ПУР, прието от ОбС, предвижда ли изменение на уличната регулация относно имот 195 откъм северната му страна и изграждане на подземен тунел и пасарела/пешеходен надлез/?

 

ОТГОВОР:  Предвижда .

 

ВЪПРОС: Трасето на съществуващия колектор попада ли в нивото на подземния тунел?

 

ОТГОВОР:  Да, това съм го записала.

 

ВЪПРОС: След като проверихте документацията по частичното изменение на ПУР открихте ли тази план-схема в техническата служба?

 

ОТГОВОР:  Тя ми беше предоставена от арх. Илиева предварително и нямам спомен дали е била там при проверката ми.

 

ВЪПРОС: След като е изпълнен колектора в източната и южната част на имот 195 може ли да се реализира върху трасето, там където е сервитута, друго строителство освен улица или паркинг?

 

ОТГОВОР:  В закона е указано какво може – озеленяване – идеята на закона е трасето да може да се поддържа.

 

Юк. А.: Нямам други въпроси. Оспорвам становището по т. 2 на вещото лице, където се казва, че с решението № 10 по т.11/29.05.2011г. на ОбС не е одобрена план-схемата на техническата инфраструктура т.к. това е правен въпрос и съгласно чл.21, т.11 ЗМСМА и чл.129 ЗУТ, ОбС одобрява планове за регулация ПУП съобразно техния обхват, а не план – схеми и технически проекти. План-схемата е елемент от проекта на ЧИ ПУП-ПРЗ, както се изрази вещото лице и е неразделна част от този ПУП-ПУР и не подлежи на самостоятелно одобряване на ОбС.

След като се представят от надзора, моля, вещото лице да даде заключение направеното временно решение за изместването на колектора нарушава ли учредения от собственика на имота сервитут и налага ли се след това отново след приключване на делата за отчуждаване, отново да се учреди ?

 

Адв. Б.: Във връзка с моето изявление по-горе в протокола при въпросите на адв. Г., оспорвам заключението на вещото лице по т. 6 по съображенията изложени по-горе.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещо лице Ш..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./РКО 700,00лв. на 30.09.2014г./

 

Адв. Г.: Поддържам искането за представяне на данъчна оценка. Нямам доказателствени искания. Оспорването на колегата е неоснователно.

 

Юк. А.: Нямам доказателствени искания. Данъчната оценка да се представи от другите страни.

 

Адв. Б.: Нямам доказателствени искания.

 

Предвид изявленията на адв. Г. и като отчита, че заповедта за отчуждаване е свързана с определяне на обезщетение за отчуждена  вещ, съдът счита, че следва да се снабди служебно с удостоверение за данъчна оценка на сграда с идентификатор: 07079.604.195.61 по КК и КР на гр.Бургас с площ от 36 кв.метра и предназначение „клозет” построена в ПИ с идентификатор 07079.604.195 по КККР на гр.Бургас.

 

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА Кмета на Община Бургас, в 7-дневен срок от получаване на съобщението, да представи по делото ДАНЪЧНА ОЦЕНКА на едноетажна масивна сграда с идентификатор 07079.604.195.61 по КККР на гр.Бургас, със застроена площ 36 кв.м. и предназначение – клозет, построена в ПИ с идентификатор 07079.604.195 по одобрените КККР на гр.Бургас, попадаща в трасето на  обект „ Реконструкция и изместване на трасето на съществуващия Главен канализационен колектор Ф 800, преминаващ през ПИ с идентификатор 07079.604.195”, съгласно план-схемата на уличната регулация от о.т.1394 до о.т.219 за кв.56 по плана на ж.к.”Славейков” и кв.55 по плана на ПЗ „Север” в участъка на ул. „Янко Комитов до ул. „Струга” към 10.06.2014г., описана в Заповед № 1442/10.06.2014г.

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.10.2014 година от 14,30  часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 17,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: