О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 1836                                 от 01.08.2018 г.                      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Бургас, петнадесети състав, на първи август две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Лилия Александрова

                                                                Членове: 1. Станимир Христов

       2. Диана Ганева

 

като разгледа докладваното от съдия Ганева административно дело номер 1448 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по глава Х, раздел ІІІ от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по протест на прокурор при Окръжна прокуратура - Бургас против Наредба №8 за предоставяне на концесии по ЗОС на Община Несебър, приета от Общински съвет - Несебър с решение по протокол № 16/21.10.2005г.

Протестът е подаден чрез административния орган, кой го е изпратил в съда с писмо с вх.№6410/08.06.2018г. В писмото е посочено, че с решение №789, обективирано в протокол №27/31.05.2018г. на Общински съвет –Несебър, протестираната Наредба е отменена. С оглед изложеното ответникът е поискал протестът да бъде оставен без разглеждане.

С разпореждане №2693/12.06.2018 г. съдът е задължил Общински съвет Несебър да представи в 3-дневен срок от уведомяването доказателства кога решение №789 е влязло в сила и дали същото е обжалвано. С оглед указанията на съда по делото е постъпило писмо с вх.№ 7181/26.06.2018г. от Общински съвет –Несебър, в което е посочено, че решение №789, обективирано в протокол №27/31.05.2018г. на Общински съвет –Несебър, е влязло в сила на 21.06.2018г. и същото не е оспорено.

По делото е постъпило становище от ОП–Бургас с вх. №8422/25.07.2018г.,  в което прокурорът сочи, че поддържа протеста в частта относно искането за обявяване на наредбата за нищожна.

При проверката за допустимост на оспорването настоящият състав на Административен съд - Бургас намира следното:

Понастоящем протестираната наредба е отменена. Вносителят на протеста е удовлетворен и е отпаднал неговия правен интерес от настоящото производство. Липсата на правен интерес е абсолютна процесуална пречка за съществуване правото на оспорване, за която съдът следи служебно. Правният интерес може да липсва още при подаване на жалбата, респ протеста, но може да отпадне и в хода на съдебното производство. Независимо кога възниква липсата на правен интерес, съдът е длъжен да прекрати съдебното производство като недопустимо. В тази насока е и съдебна практика на ВАС. В Решение № 6773/2014 г. на ВАС по адм. д. № 14076/2013 г., изрично е прието, че „процесуалноправният интерес е винаги налице за тези, които притежават материалноправен интерес и не случайно законодателят е предвидил да бъде положителна процесуална предпоставка, от категорията на абсолютните. Такъв интерес трябва да е налице не само при подаване на жалбата, но и при решаването на делото, като ако междувременно е отпаднал, в тези случаи делото следва да се прекрати“.

Освен това съдът намира, че липсва и предмет, тъй като Наредбата, която е предмет на настоящото производство, вече не съществува в правния мир след отмяната й. Ето защо, доколкото целените с протеста правни последици са постигнати, протестът следва да се остави без разглеждане и производството да се прекрати, както поради липса на предмет, тъй като такъв  може да има само при действащата към момента на решаване на делото наредба, така и  поради липса на правен интерес. В този смисъл са  решение № 9615 от 26.06.2013 г. на ВАС по адм. д. № 3120/2013 г., решение № 8805 от 18.06.2013 г. на ВАС по адм. д. № 4166/2013 г. и др.

          Мотивиран от изложеното и на основание чл.159, т.1 и т.4 АПК, Административен съд-Бургас, ХV-ти състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура - Бургас против Наредба №8 за предоставяне на концесии по ЗОС на Община Несебър, приета от Общински съвет - Несебър с решение по протокол № 16/21.10.2005г.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 1448/2018г. по описа на Административен съд - Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                              

                                                                                                2.