ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 06.01.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На шести януари                                                 две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Е.

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е. 

Административно  дело номер  1448  по описа за  2008 година.                     

 

На именното повикване в  13,45 часа се явиха:

 

Жалбоподателят – И *** – не се явява. Вместо него адв. Б.

Ответникът  - Кмет на Община Руен – се представлява от адв. Т. Ж.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на И ***.

 На основание чл. 9, ал. 3 от АПК, СЪДЪТ УКАЗВА на процесуалния представител на жалбоподателя, че в жалбата не са посочени мотиви, относно незаконосъобразността на акта, съгласно текста на чл. 150, ал. 1, т. 6 от АПК.

СЪДЪТ УКАЗВА на процесуалния представител на жалбоподателя, че следва да коригира в настоящото съдебно заседание  този процесуален пропуск, доколкото той е пречка за разглеждане на делото в откритото съдебно заседание.

 

АДВ. Б: Правя допълнение към жалбата – считаме, че заповедта е незаконосъобразна по следните съображения: не е спазена процeдурата по издаването й. В заповедта строежът е констатиран като незаконен, а това обстоятелство не е констатирано в Констативен акт № 1/25.08.2008 г., послужил като основание за издаване на настоящата заповед. В заповедта не са дадени задължителните указния по чл. 224 от ЗУТ за причините довели до спиране на строителството и не е даден срок за изпълнение. В хода на производството не са събрани нужните доказателства за собствеността на имота на И. М.И., без да се изследва дали той е единствения собственик. В тази връзка ще представя становище на РДНСК, което има отношение към настоящото дело. То е във връзка с издадената заповед.

 

АДВ. Ж.: Считам, че жалбата е неоснователна и оспорването следва да бъде отхвърлено. Доказателства за това са административната преписка, приложена от административния орган - Община Руен, и се намира в настоящото производство. Считам, че заповедта е законосъобразна и в материално правен и в процесуален  аспект. Обстоятелствата, с които се  обосновава нередовността на заповедта, считам че са неоснователни и не кореспондират с разпоредбите на закона. С оглед на изяснените днес обстоятелства, на този етап нямам доказателствени искания.

 

С оглед становищата на страните и липсата на доказателствени искания, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА приложената по делото административна преписка по издаването на оспорения акт, както и представеното в днешното съдебно заседание  писмо от РДНСК Бургас с № ОР- 466-01-657 от 06.10.2008 г.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество.

 

АДВ. Б. Моля, да постановите решение, с което да уважите  жалбата и да отмените заповед № 469/02.09.2008 г. на кмета на Община Руен.

 

АДВ. Ж.: Моля, да отхвърлите оспорването на заповедта. Същата е законосъобразна,   съобразно правните разпоредби на закона. Уточненията, считам за неоснователни. Подробни съображения ще представя в писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,00 часа.

             СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: