ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 20.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети януари                                    две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1447 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.Н.В., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ  Оперативен работник при Районно полицейско „Управление” Камено - П.Й.П., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

За ОТВЕТНИКА Районно полицейско „Управление” Камено, редовно призован, представител не се явява.

 

ОТВЕТНИКЪТ ОД на МВР Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Н., с пълномощно по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Б.Н.В. против заповед за полицейско задържане  рег.№42/ 26.06.2012 година издадена от полицейски орган – ОР при РУП Камено.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.:  Оспорвам жалбата. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Уважаеми административен съдия, моля да оставите без уважение жалбата. Считам същата за неоснователна.

За да се обяви един акт за нищожност, той  следва да бъде издаден от некомпетентен орган, да е налице неспазване на административната форма, неспазване на процесуалните и материалните изисквания за издаване на акта и да противоречи на закона. В настоящия случай не е налице нито една предпоставка за обявяване на нищожност на акта, поради което моля да го потвърдите и оставите без уважение настоящата жалба.  Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.29 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: