ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 1152             Година 08.07.2014           град  Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на осми юли две хиляди и четиринадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                      Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 1447 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.135, ал.5 от АПК.

Образувано е по изпратено по подсъдност от Административен съд София-град адм.д.№ 6363/2014г., което дело е образувано по жалба наименована „молба” на Б.Н.В. с ЕГН: **********, с постоянен адрес *** против заповед за задържане на лице от 26.06.2012г. издадена от полицейски орган – ОР при РУП гр.Камено. С молбата се прави искане да се обяви за нищожна оспорената заповед.

С определение № 3219 от 02.07.2014г., на основание чл.135, ал.2 от АПК производството е прекратено, а делото изпратено по подсъдност на Административен съд гр.Бургас. В мотивите на определението е посочено, че жалбоподателят е с настоящ адрес в гр.София, а органа който е издал оспорената заповед е полицейски орган – ОР при РУП гр.Камено, ОД на МВР гр.Бургас и неговата администрация няма териториална структура в гр.София има МВР- Областта дирекция за град София, която е администрация на полицейски органи, които не са издали оспорения акт. Седалището на органа е в гр.Камено, обл.Бургас и компетентен да разгледа жалбата е Административен съд гр.Бургас.

Настоящият състав на съда не споделя, така изложените доводи на Административен съд София-град по следните съображения:

Съгласно чл.133, ал.1 от АПК, делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя.

С оглед разпоредбата на чл.133, ал.1 от АПК, местната подсъдност се определя единствено от постоянния или настоящ адрес на жалбоподателя. В АПК не е предвидена възможност за изменяне на местната подсъдност служебно от съда, като изрично е въведена забрана с разпоредбата на чл.134 ал.1 за изменяне на местна подсъдност по съгласие на участващите в делото лица.

Предмет на оспорване е заповед за заповед за задържане на лице от 26.06.2012г. издадена от полицейски орган – ОР при РУП гр.Камено издадена на основание чл.63, ал.1, т.1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (отм.).

Съгласно чл.9, ал.1, т.2 от Закона за Министерството на вътрешните работи (отм.), действал към момента на образуване на съдебното производство пред Административен съд София-град, областните дирекции са основни структури на МВР, като съгласно чл.12 от ППЗМВР, в областните дирекции на МВР може да се създават отдели, сектори, районни управления (РУ), участъци и други звена от по-нисък ранг в зависимост от задачите и дейността им.

Аналогични са и разпоредбите чл.37, ал.1 от действащия ЗМВР, съгласно които основни структури на МВР са: главните дирекции; областните дирекции; дирекциите и административните дирекции, а съгласно чл.42, ал.3 от ЗМВР, в областните дирекции на МВР може да се създават отдели, сектори, районни управления (РУ), участъци и други звена от по-нисък ранг в зависимост от задачите и дейността им.

Видно от цитираните разпоредби, РУП гр.Камено, в което е служител полицейския орган издал оспорената заповед, е структурно звено на Областна дирекция на МВР гр.Бургас, която областна дирекция от своя страна е териториална структури на МВР, каквато структура е и Столична дирекция на вътрешните работи, където е постоянния адрес на жалбоподателя. Ето защо, местно компетентен да се произнесе по жалбата е Административен съд София-град, а не Административен съд гр.Бургас.

Предвид горното Административен съд гр.Бургас счита, че делото, което е изпратено от Административен съд София-град, не му е подсъдно и е налице спор за подсъдност, поради което и на основание чл.135, ал.5 от АПК 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд гр.Бургас и Административен съд София-град, по повод жалбата на Б.Н.В. с ЕГН: **********, с постоянен адрес *** против заповед за задържане на лице от 26.06.2012г. издадена от полицейски орган – ОР при РУП гр.Камено.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1447/2014г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд на Република България за определяне на подсъдността.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                      СЪДИЯ: