ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,22.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и втори октомври                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1447 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

         Жалбоподателят Т.И.И., редовно призована, се явява лично.

         За ответника началник Служба геодезия, картография и кадастър гр.Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат В., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

         Заинтересованата страна Община Приморско, редовно призована, не изпраща представител.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

         Производството е образувано по жалба против заповед № КД-14-02-653/29.04.2013г. издадена от началник Служба геодезия, картография и кадастър гр.Бургас, с която е изменено в кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на гр. Приморско, що се касае до имот идентификатор 58356.503.337.1, който е заличен. Имотът е бил вписан в КР като собственост на жалбоподателката.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛ И. – Поддържам жалбата. Няма да соча други доказателства.

         АДВОКАТ В. – Оспорваме жалбата. Считаме, че издадения административен акт е правилен и законосъобразен още повече, че става въпрос за сграда, която е съборена.

         Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

         ЖАЛБОПОДАТЕЛ И. – Не споря относно факта, че сградата е съборена, но тя не ми е платена от Община Приморско.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.5 от делото

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ход на устните състезания

        

         ЖАЛБОПОДАТЕЛ И. – Уважаема госпожо съдия, моля да отмените обжалваната заповед като незаконосъобразна. Представям писмена защита, в която съм описала доводите си подробно.

         АДВОКАТ В. – Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата и да потвърдите оспорения акт на Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър като правилен и законосъобразен. По административната преписка са налични доказателства, а именно заповед № 36/16.01.2012г. за премахване на процесната сграда, издадена от кмета на Община Приморско, за която няма данни да е обжалвана, налично е и удостоверение от същата община от 27.02.2013г. за премахване на въпросната сграда, както и от административния орган е установено лично, чрез извършен оглед и съставен доклад, че въпросната сграда е премахната, което се потвърди и от жалбоподателката, с оглед на което тази сграда е обект на кадастрална промяна и е обект на одобряване на КК на гр. Приморско. Но с оглед настъпили нови обстоятелства – през 2013 г. същия е съборен, се е наложило неговото заличаване. Фактическата обстановка не е спорна, кадастралната карта и кадастралния регистър отразяват налични обекти, какъвто вече в настоящия момент не съществува, поради което правилно и законосъобразно е заличен. Оставянето му само като схема би било незаконосъобразно обстоятелство, различно от фактическата обстановка.

         Доколкото между Община Приморско и жалбоподателката са налични облигационни спорове относно заплащането на тази сграда, това е извън предмета на настоящото производство и административния орган няма отношение към този спор. Това е изложено и в мотивите на оспорения административен акт, поради което същия се явява законосъобразен.

         Моля да ни бъдат присъдени разноски по делото.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

         Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: