ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 28.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и осми септември                  две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1446 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15.20 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Н.В.Ц., редовно уведомен, не се явява  и не  се представлява.

         ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МПДТР ПРИ ОБЩИНА БУРГАС редовно уведомен,  за него се явява ю.к.М., с полномощно приложено от преди

                    

По хода на делото:

Ю.к.М.: Да се даде ход на делото

 

Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

Производството е за втори път висящо пред Административен съд-гр.Бургас, след като с решение № 8787/13.07.2016г. на Върховен административен съд, е отменено решение №1663/16.10.2014 г., постановено по административно дело № 2764/2013 г. по описа на Административен съд-гр.Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда с изрично дадени указания по приложението нд МП и ПП закон .

В тази връзка с оглед обстоятелството,  че със своя дизпозитив състава на ВАС по административно  дело №15756/ 2014 година  е отменил изцяло първоинстанционния  съдебен акт,  включително в частта ползваща жалбоподателя. Съдът е указал, че предмет на разглеждане пред настоящия състав е отново  оспорения акт за установяване на задължение  в цялост, съобразно указанията на  касационната съдебна инстанция.

Съдът е указал и повторно указва на жалбоподателя,  че не представя доказателства за това, че е декларирал своевременно пред надлежния административен орган или пред друг административен орган факти, обуславящи  ползването на данъчно облекчение,  относно процесния имот.

В настоящето  съдебно производство съдът отново  указва  това обстоятелство на жалбаподателя.

Ю.К.М.-Оспорваме жалбата.Да се приемат представените  от мен доказателства,  което е налице в нашия архив сме представили.Други  писмени доказателства в архива не бяха открити.

По доказателствата,  съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  нарочно изисканите и представени  от ответния орган писмени доказателства, касаещи   въпроса за реалното предостяване на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване.

Съдът констатира, че по делото не са представени  доказателства за функциониращо депо за отпадъци на територията на Община Бургас

Ю.К.М.- Налицe са такива, които ще представя    най- късно на датата на следващото съдебно заседание.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото не е  пълно и всестранно изяснено от фактическа страна намира, че събирането на доказателства не следва да бъде приключвано и делото да бъде отложено за друга дата, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА за 12.10.2016 година  от 16:15  часа, за която дата страните се считат за редовно уведомени.

Да бъде изпратено повторно указание  на жалбоподателя за това, че не представя доказателства, че е декларирал своевременно  факти, обуславящи ползването на данъчно облекчение  по ЗМДТ, касещи таксата битови отпадъци.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в   15:30  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: