ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 12.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На дванадесет октомври                            две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1446  по описа за 2016 година

На именното повикване в 16:42 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Н.В.Ц., редовно уведомен, не  се явява.

         ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МПДТР ПРИ ОБЩИНА БУРГАС редовно уведомен не се явява и не изпраща представител.

Съдът докладва, че  по делото е постъпило писмо вх.№ 9425/10.10.2016 година от процесуалния представител на ответника гл.ю.к.Е. М., в което е посочил, че поради служебна ангажираност не може да се яви в днешното съдебно заседание,  като заявява, че не възразява да бъде даден ход на делото.Посочва, че няма доказателствени искания и моли акта да бъде  потвърден като законосъобразен.                  

Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Докладва, че по делото с входящ № 9152/30.09.2016 година  от ответния орган са постъпили писмени документи за наличието на депо през периодите на акта, както следва: заверени копия на справка – решение от 25.11.1975 година,, нотариален акт №77, томІІ, рег.№ 4399,дело №175 от 2009 година по описа на нотариус В.Д.-№*** от регистъра на Нотариалната камара, придружително писмо изх.№8026/08.10.2015 година, ведно с приложената към същото заповед № РД-147/24.09.2015 година, издадена от Директора на РИОСВ гр.Бургас.

СЪДЪТ счита,  че представените  по делото писмени доказателства от ответната страна са допустими и относими и следва да бъдат приети  и приложени по делото, поради което и воден от горното

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА така представените от ответната страна   писмени доказателства по опис.

СЪДЪТ като взе предвид  обстоятелството, че делото е изяснено от фактическа страна  намира, че събирането на доказателства следва да бъде приключено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА  ход на делото по същество.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  16:50 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: