ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 07.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІ Административен състав

На седми ноември                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно дело номер 1446 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 09:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА В.П.В., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

ЗА ОТВЕТНИКА по жалбата Началник на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Бургас при РДНСК, Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт К., представя пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

Съдът докладва, че е постъпила молба от адвокат К. с искане за отлагане на делото, тъй като пълномощникът страда от заболяване, за което е представен и болничен лист. Освен това, ако се даде ход на делото, са направени твърдения, досежно правния интерес на жалбоподателката, направени са и няколко уточнения във връзка с жалбата и е потвърдено искането за извършване на съдебно-техническа експертиза. Към молбата са представени заповед СТ-05-371/20.03.2014 г. и нотариален акт № 65, том ІІІ от 2001 г.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ К.: По хода на делото предоставям на съда, с оглед на това, че не съм видяла болничния лист от коя дата е и дали важи за съдебните заседания. Считам че от една страна са налице предпоставките за недаване ход на делото, но с оглед искането им за назначаване на експертиза, моля да се даде ход и в случай, че уважите това искане, да не отлагате делото.

 

Съдът, по отношение хода на делото намери, че такъв следва да бъде даден, тъй като делото може да бъде отложено ако и страната, и пълномощникът й са възпрепятствани да се явяват за съдебното заседание. Доказателства за възпрепятстването на В.В. няма, а  в болничния лист, издаден на пълномощника й адвокат К., няма специална отметка, че заболяването му пречи да се яви пред съда, каквото е изискването на Наредбата на медицинската експертиза.

Предвид горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба срещу мълчалив отказ на Началника на РДНСК, Югоизточен район по жалба вх. № 94-01-18773(4) от 26.05.2014 г., изпратена от Община Бургас по компетентност с писмо изх. № 94-01-18773(5) от 06.06.2014 г.

С молба от 18.07.2014 г. жалбоподателката е посочила, че след образуване на настоящото дело е получила писмо от ответника изх. № ТЗ-557-00-500/10.07.2014 г., с което е уведомена, че по повод молбата й е съставен констативен протокол. В тази връзка жалбоподателката е посочила, че ако съдът счете, че не се касае за мълчалив отказ, в този случай оспорва истинността на съставения констативен протокол от 25.06.2014 г. и отказа за издаване на заповед по чл.225, ал.1, т.3 от ЗУТ. Направила е доказателствено искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза. Ответникът след указание на съда също представи писмото до жалбоподателката, констативния протокол и други документи по административната преписка. С определението си от закрито заседание на 21.07.2014 г. съдът указа на жалбоподателката да обоснове правния си интерес за жалбата си.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата.

Възразявам срещу назначаването на съдебно-техническа експертиза.

Уважаеми господин Председател, с жалбата пред настоящия състав се оспорва мълчалив отказ за издаване на заповед по чл. 225 ЗУТ. В производството по чл. 225 ЗУТ не съществува задължение при наличие на жалба административният орган задължително да постанови такава заповед. Жалбата пред административния орган в тези производства има по-скоро сезиращо действие, но не и начало на административно производство. Дали ще образува административно производство и ще постанови съответен административен акт, е изцяло в преценката на административния орган и то при съобразяване на материалноправните разпоредби. В тази връзка считам, че не е налице мълчалив отказ и че е несъстоятелно искането за назначаване на експертиза, особено за установяване състояние на част от сграда – стълбище.

Оспорвам жалбата в частта й, в която се оспорва констативният акт, като в случай, че откриете такова производство, сме готови да представим действителните документи, които са налични в административната преписка, като твърдя, че ще се ползвам от тях.

 

Съдът, предвид предмета на жалбата, а именно оспорване на мълчалив отказ, намери, че не е наложително извършването на съдебно-техническа експертиза за установяване състоянието на стълбището, тъй като съдът е сезиран именно с оспорване на мълчалив отказ. Уточнението с допълнителната молба, че се оспорва и констативен протокол, също не променя тази констатация, предвид което съдът счете, че няма необходимост от извършване на съдебно-техническа експертиза, поради което и предвид липсата на други доказателствени искания,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в административната преписка писмени доказателства, както и тези, представени от жалбоподателя.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за извършване на съдебно-техническа експертиза.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Уважаеми административен съдия, моля да оставите без уважение жалбата и да прекратите производството, като считам същата на първо място за недопустима. Не е налице мълчалив отказ за произнасяне на административен орган, напротив изправени сме в производство, в което не съществува задължение на административния орган императивно да се произнесе със заповед по чл. 225 ЗУТ. За наличието или липсата на хипотеза за образуване на такова производство е възможно изцяло в преценка на административния орган и изцяло при спазване на ЗУТ.  В случай, че не е постановена такава заповед, изключва възможността жалбоподателят да сезира административния съд с претенция за наличие на мълчалив отказ. В случай, че не уважите искането за недопустимост на жалбата и оставане на същата без разглеждане, моля да я оставите без уважение и моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09:34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: