Р Е Ш Е Н И Е

Номер 1113                         Година 16.12.2008            Град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на осемнадесети  ноември две хиляди и осма година, в публично заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

Секретаря М.В.

Прокурор С. Х.

Като разгледа докладваното от съдия Д. административно дело номер 1446 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството по делото е образувано по жалба на “Вижън Девелопментс” ООД, *** с ЕИК по БУЛСТАТ 147085745 срещу Акт за прихващане или възстановяване № 806449/08.07.2008г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Бургас, потвърден с Решение № РД-10-260/26.08.2008г. на Директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ гр.Бургас, при Централно управление на НАП. Моли съда да постанови решение с което да отмени изцяло обжалвания АПВ.

Ответникът по жалбата – Директора на Д“ОУИ“ гр.Бургас при ЦУ на НАП редовно уведомен, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата, като неоснователна и моли съда да я отхвърли и да му присъди юрисконсултско възнаграждение.

Представителя на Окръжна прокуратура гр.Бургас дава мотивирано заключение за основателност на жалбата.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.156 ал.1 от ДОПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

С искане на “Вижън Девелопментс” ООД, вх.№ ИТ-00-5502/30.06.2008г. е поискано от Директора на ТД гр.Бургас да бъде възстановена сума в размер на 79514,00 лв., ведно с дължимите лихви. С АПВ № 806449/08.07.2008г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Бургас е отказано възстановяване на претендираните суми на основание чл.129, ал.3 от ДОПК. В срока по чл.152, ал.1, във връзка с чл.129, ал.7 от ДОПК, акта е обжалван по административен ред и с решение № РД-10-260/26.08.2008г. на Директора на Д“ОУИ“ гр.Бургас, при ЦУ на НАП е потвърден. В мотивите на решението е посочено, че правомощие на данъчната администрация е да прецени дали сумата, подлежаща на възстановяване ще бъде прихваната за погасяване на задължение към държавата. Посочено е,  че е налице решение на Директора на Дирекция “ОУИ” – Бургас, с което е отменен ревизионен акт № 1979/07.04.2007г., като незаконосъобразен в частта на установените задължения по ЗДДС за данъчен период 16.03.2007г.-31.03.2007г. и преписката е върната за извършване на нова ревизия и е издадена заповед за възлагане на ревизия с което е образувано съответното производство. Ето защо, наличието или липсата на подлежащи на прихващане или възстановяване суми ще бъде преценен чрез ревизията. Също така, към настоящия момент не е установено да е съставен акт, с който в полза на жалбоподателя да е признато право на получаване на суми за неправилно или недължимо платени, внесени или събрани суми за данъци, наложени от органа по приходите или суми, подлежащи на възстановяване.  

 Съдът, предвид установената фактическа обстановка и събраните по делото  доказателства, като съобрази приложимите законови разпоредби, намира жалбата за основателна, а обжалвания административен акт за неправилен.

Съобразно разпоредбата на чл.160, ал.2 от ДОПК, съдът преценява законосъобразността и обосноваността на обжалвания акт, като преценява дали е издаден от компетентен орган и в съответната форма, спазени ли са процесуалните и материалноправните разпоредби по издаването му. Настоящия състав счита, че акта за прихващане и възстановяване е издаден от компетентен орган, при спазване на установената форма, но в нарушение на  материалноправните разпоредби на закона.

Съгласно чл.128, ал.1 от ДОПК недължимо платени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции, както и суми, подлежащи на възстановяване съгласно данъчното или осигурителното законодателство от НАП, се прихващат от органите по приходите за погасяване на изискуеми публични вземания, събирани от НАП. Реда по който се извършва е предвиден в чл.129 от ДОПК, като в ал.2 е посочено, че след постъпване на искането по ал.1 може да се възложи извършването на: 1. ревизия; 2. проверка. Разпоредбата на чл.129, ал.5 от ДОПК задължава органа по приходите в 30-дневен срок от предявяването пред него на влязъл в сила съдебен или административен акт да възстанови или прихване по реда на ал. 2, т. 2 изцяло посочените в акта суми, заедно с дължимата по ал.6 лихва, когато с акта в полза на задълженото лице е признато правото на получаване на: 1. суми за неправилно или недължимо платени, внесени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, такси, глоби, имуществени санкции, установени, събрани или наложени от органите по приходите, включително внесени по писмено указание или становище; 2. незаконосъобразно отказани за възстановяване суми; 3.присъдени суми, обезщетения и направените разноски.

В случая, с решение № РД-10-165/05.06.2008г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр.Бургас, по жалба на “Вижън Девелопментс” ООД  е отменен ревизионен акт № 1979/07.04.2008г., относно задължения по ЗДДС за данъчен период 16.03.2007-31.03.2007г. в размер на 79 514 лв. и е върната преписката със задължителни указания за издаване на нов ревизионен акт. Не се спори между страните, че сумите по отменения ревизионния акт са събрани. С процесния АПВ е отказано възстановяване на тази сума, на основание чл.129, ал.3 от ДОПК, тъй като е възложена нова ревизия за същия данъчен период. Съгласно тази норма АПВ се издава в 30-дневен срок от постъпване на искането в случаите, когато в същия срок не е възложена ревизия. В случая, неправилно административния орган се е позовал на тази законова норма, тъй като с нея законодателя е имал предвид извършване на ревизия във връзка с постъпило искане за възстановяване на суми, а не ревизия, която е възложена преди да бъде направено такова искане и чийто предмет е различен от искането. Не се спори от страните, че новата ревизия е възложена със заповед № 800689/09.06.2008г., а искането за възстановяване на посочените суми е вх.№ ИТ-00-5502/30.06.2008г., но те касаят две различни производства, едното по възстановяване на недължимо събрани суми, а другото по установяване на данъчни задължения. С отказа за възстановяване на претендираните суми, се цели извършване на обезпечаване на евентуални бъдещи задължения по ЗДДС на дружеството-жалбоподател, които ще бъдат установени в неприключилото ревизионното производство, което е недопустимо, тъй като единствения ред за извършването му е този предвиден в чл.121 от ДОПК, когато се налага с постановление на публичния изпълнител. Ето защо, възложената нова ревизия, посредством която ще бъдат установявани задължения на дружеството не може да послужи, като основание за отказ за възстановяване или прихващане на недължимо събрани суми. Също така, след като ревизионния акт, по който са събрани тези суми е отменен по административен ред, то сумите събрани по него се явяват недължимо платени по смисъла на чл.129, ал.5, т.1 от ДОПК и следва да бъдат възстановени.

Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, Х-ти състав

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Акт за прихващане или възстановяване № 806449/08.07.2008г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Бургас, потвърден с Решение № РД-10-260/26.08.2008г. на Директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ гр.Бургас, при централно управление на НАП.

ВРЪЩА преписката на ТД на НАП гр.Бургас за ново произнасяне по искането “Вижън Девелопментс” ООД, гр.Бургас, вх. № ИТ-00-5502/30.06.2008г. за извършване на възстановяване на сумата от 79514,00 лв., ведно с дължимите лихви, след евентуално прихващане по реда на чл. 128 и сл. от ДОПК.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

СЪДИЯ: