РЕШЕНИЕ

 

                             2002            дата  08 ноември 2018г.                 град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVI-ти състав,

в публично заседание на 25 октомври 2018 год.,  в следния състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:   1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                         2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: С. А.

Прокурор: Христо Колев

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 1445 по описа за 2018г. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Дирекция ”Инспекция по труда” – Бургас против Решение № 576/04.05.2018г. постановено по НАХД № 8/2018г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 02-001293/15.11.2017г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда”, гр.Бургас, с което, за нарушение на чл.63, ал.2 от КТ и на основание чл.416, ал.5 от КТ във връзка с чл.414, ал.3 от с.к., на „Филланд“ ЕООД гр.София е наложена имуществена санкция в размер на 1 500лв.

Съдебно решение се обжалва като неправилно и необосновано, като касаторът не споделя мотивите на съда обосновали отмяна на наказателното постановление. Счита, че съставомерността на вмененото нарушение е безспорно доказана. Иска се отмяна на съдебния акт и решаване на делото по същество, като се потвърди наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът не се представлява.

Ответникът по касация се представлява от пълномощник, който оспорва основателността на касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на  жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок.

Разгледана по същество е  неоснователна.

Ответникът по касация „Филланд“ ЕООД гр.София е санкциониран за това, че в качеството си на работодател, на 03.08.2017г., в 08,00часа, е допуснал до работа в обект – къщи за гости и бистро, находящ се в гр.Созопол, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ № 68-70, лицето Ц.Б.Ц.на длъжност „чистач/хигиенист” преди да ѝ бъде предоставено копие от уведомлението по чл.62, ал.3 от КТ, заверено в ТД на НАП. Районният съд е приел, че санкционираният търговец не е извършил вмененото му нарушение, тъй като между работодателя и работника не е бил налице валидно сключен трудов договор, поради което за работодателя не е възникнало задължение да регистрира в НАП трудов договор, респ. да връчва уведомление на работника, с оглед на което отменил НП.

Решението е правилно и за него не се констатират отменителни основания.

Съгласно разпоредбата на чл.63, ал.2 КТ, работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави документите по ал.1, а съгласно чл. 63, ал.1 КТ работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл.62, ал.3, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. За да възникне задължение на работодателя да връчи такова уведомление на наетото по трудов договор лице, следва между тези страни да е налице сключен трудов договор, т.е. съществуването на такъв договор е предпоставка работодателят да предприеме действия по регистрирането му, след което да връчи на работника изискуемото уведомление за направената регистрация и тогава да го допусне до работа. В този смисъл сключването на трудовия договор винаги предхожда уведомяването на ТД на НАП, тъй като съдържанието на уведомяването е именно наличието на сключен трудов договор. В конкретния случай безспорно се установява, че между ответника по касация и Ц. не е налице подписан между тях трудов договор, който да подлежи на регистрация. В този смисъл, ако има допуснато нарушение, то следва да е такова по допускането до работа на лице, с което не е сключен трудов договор – нарушение по чл.62, ал.1 от КТ, но работодателят не е санкциониран за това. Следователно, при липсата на сключен трудов договор, няма как работодателят да бъде санкциониран за това, че не е предоставил на работника екземпляр от такъв договор и копие от уведомлението за регистрирането му, тъй като е обективно невъзможно да регистрира документ, какъвто не е съставен.

Съдебният акт е постановен при правилно приложение на материалния закон, следва да се остави в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХV-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 576/04.05.2018г. постановено по НАХД № 8/2018г. по описа на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ: