ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 16.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети декември                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1445 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ И.С.Р., редовно призован, се явява лично и с адвокат Н.А. ***, служебен защитник.

 

За ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнения на наказанията” гр.София, редовно призован, представител не се явява.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас, редовно призована, се явява прокурор Андрей Червеняков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изясняване на фактическата страна.

 

АДВОКАТ А.: Уважаема г-жо съдия, от името на доверителя ми, поддържам исковата молба, ведно с направените уточнения. Поддържаме и исканията ни по доказателствата.

 

ИЩЕЦЪТ Р.: Поддържам исковата молба в пълния ѝ аспект.

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаема г-жо председател, исковата молба е процесуално допустима.

Във връзка с изясняване на фактическата обстановка по делото, считам за нужно да се изиска от затвора Бургас, правилника за вътрешния  ред, т.е. този акт с който се определя вътрешния ред в Затвора. Евентуално да се изиска и препис от служебното досие на ищеца Р. във връзка с обстоятелствата отразени в молбата му досежно здравословния му статус.

 

Съдът с  оглед направените изявления и изясняване на обстоятелствата по делото, на основание чл.145, ал.1 и чл.146 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК

 

  О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОКЛАДВА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ДЕЛОТО:

Производството е образувано по  искова молба  на И.С.Р., с която се претендира обезщетение  в размер на 250 лева на ден за всеки ден престой, за нанесени  психически и физически травми по време на престоя му в Затвора Бургас за периода  10.01.2011година до 30.06.2014година, ведно със законната лихва от датата на увреждането до  окончателното заплащане на сумите. Като причина да се претендира обезщетение, на първо място са посочени лошите битови условия, а именно недостатъчно лично пространство, лошо осветление, недостатъчен приток на чист въздух, липсата на санитарен възел и течаща вода в спалното помещение, предоставяната нискокалорична храна, което е в противоречие с нормите на чл.2, т.3, чл.3, ал.1, ал.2, т.1 ,т.2 и т.3 , ал.3, чл.43, ал.2,3 и 4 от ЗИНС. На второ място се претендира сумата от 200лева за всеки ден престой, поради това, че предоставеното медицинско обслужване е осигурено само веднъж седмично, в нарушение на чл.128 от ЗИНС.

Ответникът в представения писмен отговор по делото,  оспорва исковата молба като неоснователна и писмени доказателства, а именно становище с рег.№2292/30.10.2014година от гл.инспектор Б. М., временно назначен длъжността началник Затвора Бургас, медицинска справка за лишения от свобода И.С.Р. от 27.10.2014 година, график за подаване на пара и топла вода за зимния период 2013-2014година, седмично меню за периода  10.01.-16.01.2012г.,  от 03.07-09.07.2012 година, 12.02.-18.02.2012г., 20.08.-26.08.2013г., 19.11-25.11.2013г., 28.01.-03.02.2014 година, 15.04.-21.04.2014година и от 07.10.-13.10.2014година.

 

Съдът, намира, че исковата претенция с която се претендират лихви от момент на увреждането до момента на завеждане на исковата молба, следва да бъде оставена без движение, като се укаже на ищеца, че следва да посочи началния момент, като дата от която се претендират лихвите, както ѝ техния общ размер.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без движение исковата молба на И.С.Р., в частта в която се претендират лихви от момента на увреждането до момента на завеждане на исковата молба.

 УКАЗВА на ищеца, че в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание следва да посочи началния момент, като дата от която се претендират лихвите, както ѝ техния общ размер .

При неизпълнение на указанията в срок, исковата претенция в тази и́ част ще бъде оставена без разглеждане.

Определението не подлежи на обжалване.

 

На основание чл.146, ал. 2 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът УКАЗВА на страните, че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване и доказване на фактите, които твърдят.

На основание чл.146, ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изложат становището си във връзка с дадените указания и доклада по делото, както и да предприемат съответните процесуални действия.

 

АДВОКАТ А.: Уважаема г-жо съдия на първо място мога да направя уточнението за лихвите в днешното съдебно заседание, а именно Оттегляме искането за присъждане на лихви за минало време и моля да се счита направеното такова за присъждане от датата на подаване на исковата молба.

На второ място не сме получили отговора на ответника и би трябвало да задължите ответника да го представи в 2 екземпляра и да се изпрати екземпляр и на ищеца, тъй като с него нямаме директна връзка и не можем да сме в контакт когато пожелаем.

Днес няма да представяме писмени доказателства, но сме направили искания, като всяко едно от тях поддържаме. Изискали сме да бъде представен медицинския картон, а не справка. Искаме да бъде представен дневника в който са отразени предписанията на здравните инспектори. След представяне на тези доказателства, едва тогава моля да се назначи медицинска експертиза. Да се приложи и справка за килиите, в които е изтърпявал наказанията ищецът Р.. Тази справка не е приложена и ако се назначи такава експертиза, която да установи какви са санитарно-битовите условия в Затвора, тя няма как да го установи без тази справка. Моля ответника да представи исканите от нас доказателства.

Ако съдът прецени, че е необходимо,  моля да се изиска делото по което моят доверител изтърпява наказание „Лишаване от свобода”.

 

ИЩЕЦЪТ Р.: Относно исканите от мен свидетели в Затвора Бургас са М.Б. и Р. Т..  Другите двама мисля, че не са в затвора. Сигурен съм всъщност, че не са в затвора и няма да можем да ги открием.

Свидетелите ще установят едни и същи обстоятелства и моля да бъдат разпитани само М.Б. и Р.Д., които са в общежития на затвора.

 

ПРОКУРОРЪТ ЧЕРВЕНЯКОВ: Не възразявам да се изискат доказателства от ответника.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените  с жалбата и с писмения отговор писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от уведомяването, да представи справка за периода 10.01.2011година до 30.06.2014година, от която да е видно в коя килия, към всеки един момент е изтърпявал наказание „Лишаване от свобода” ищецът И.С.Р..

ДОПУСКА при условията на призоваване исканите от ищеца двама свидетели, а именно М.Д.Б. и Р.О.Д., които да бъдат призовани за следващото съдебно заседание  в Затвора Бургас.

ОСТАВЯ без уважение искането да бъде изискано и приложено делото по което изтърпява наказание  „лишаване от свобода” ищецът И.С.Р., тъй като същото е неотносимо към предмета на настоящия спор.

ОСТАВЯ без уважение искането за допускане на съдебна експертиза относно санитарно-битовите условия в Затвора Бургас, тъй като за изясняване на същите не са необходими специални знания и посочените обстоятелства могат да бъдат установи посредством свидетелски показания.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от уведомяването да ПРЕДСТАВИ копие от медицинския картон на ищеца И.Р., както ѝ дневника, в който се отразявани предписанията давани на същия през периода 10. 01.2011година до 30.06.2014година.

ОСТАВЯ без уважение искането за назначаване на съдебнаекспертиза, която да изследва качеството и количеството на храната в Затвора Бургас, тъй като вещото лице може да установи тези обстоятелства към настоящия момент, но не и към един минал момент, който е предмет на настоящото производство.

По искането за медицинска експертиза, съдът ще се произнесе в следващото съдебно заседание  след постъпване на медицинския картон на ищеца.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от уведомяването да представи копие от затворническото досие на ищеца, касаещо периода от 10.01.2011година до  30.06.2014година.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от уведомяването да представи копие от Вътрешните правила в Затвора Бургас.

 

ИЩЕЦЪТ Р.: Съгласен съм с направения от адвокат А.  отказ за претендирани лихви до завеждане на исковата молба и оттегляне на претенцията в тази част. Като лихвите моля да бъдат от датата на завеждане исковата молба.

 

Съдът, с оглед така направеното изявление от ищеца и процесуалния му представител за оттегляне на част от исковата претенция

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане исковата претенция на И.С.Р., в частта в която се претендират лихви от момент на увреждането до завеждане на исковата молба.

Определение подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес за присъстващите, а за ответника от уведомяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Съдът ВРЪЧВА на ищеца И.Р. препис от писмения отговор на ответника с вх.№9047/01.12.2014година, като същия е връчен на процесуалния му представител, видно от оформената призовка.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът с оглед становището на страните и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът ОТЛАГА делото и ГО НАСРОЧВА за 24.02.2015година от 10.00часа, за която дата и час страните уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

Да се ПРИЗОВАТ свидетелите М.Д.Б. и Р.О.Д., в Затвора Бургас.

Да се ПРИЗОВЕ ищецът в Затвора Пловдив.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.27 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: