ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 24.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти февруари                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  1445 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ И.С.Р., редовно призован, се явява лично и с адвокат Н.А. ***, служебен защитник.

 

За ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнения на наказанията” гр.София, редовно призован, се явява юрисконсулт Ч., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас, редовно призована, се явява прокурор А.Ч..

 

Не се явява СВИДЕТЕЛЯ М.Д.Б..

 

По делото е ПОСТЪПИЛА ИНФОРМАЦИЯ, че свидетелят М.Б. е освободен на 04.02.2015година от Затвора Бургас.

 

Явява се СВИДЕТЕЛЯ Р.О.Т..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Свидетелят Т. изведен от съдебната зала.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са с молба вх.№245/12.01.2015година от ответника медицинска справка за лишения от свобода И.С.Р., относно посещенията му в Медицински център при Затвора Бургас, копие от медицинския журнал, становище от Ж.И.- инспектор СДВР с рег. №4606/30.12.2014година относно режими и помещенията, в които е бил настаняван ищеца и Правилник за вътрешния ред в затворите и затворническите общежития от закрит тип от 29.03.2005година.

 

АДВОКАТ А.: Уважаема г-жо съдия, считам че представените документи не изпълват в цялост нашите искания. На първо място в приложеното становище липсва половината текст в нашите екземпляри, не е посочено в кои килии точно е пребивавал моя доверител и за какъв период от време е бил в тези килии. Посочено е общо коридор, или пък ако са посочени килии, не е посочен периода.

Не са приложени здравния картон и личното досие на доверителя ми.

Медицинската справка започва, че за извеждане за външни специалисти се вписва в журнал книга, която не е представена също така по делото.

Приложените посещения на И.С.Р. в Медицинския център към Затвора Бургас при нас не се четат изобщо. Не виждаме дали е прегледан, за какво е прегледан. Има листи на които въобще не се знае какво пише отгоре и не можем да се запознаем с отразените манипулации или каквото е отразено там.

Моля да задължите в тази връзка ответника да представи четливи копия от медицинските журнали, здравния картон на моя доверител, досието му от Затвора и подробна справка за килиите, в които е изтърпявал ЛОС в Затвора Бургас, като  се посочат номерата на килиите, периодът в който е изтърпявал ЛОС в дадена килия, броя на хората настанени в същата килия и квадратурата за процесния период.

Моля да бъде разпитан свидетелят Т..

Що се отнася до другия свидетел, който е освободен от Затвора Бургас, оттегляме искането му за разпит, като посочваме свидетеля К.Г.Д., който да бъде призован в Затвора Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Възразявам по направените искания от защитника на ищеца в днешното съдебно заседание. Считам, че следва да се уточни какво има в предвид под затворническо досие, кои документи са необходими от него, които следва и да бъдат относими към предмета на делото. Да ги назове поименно тези документи от затворническото досие, които иска да бъдат представени и какво смята да доказва с тези документи от затворническото досие.

Не възразявам по отношение на четливостта, но от моето копие се чете абсолютно всичко.

На следващо място се смесва медицински журнал, който е представен изцяло макар и нечетливо по делото.

Не възразявам по искането за представяне на справка относно в кои килии е бил ищецът. Ще представим такава.

Възразявам да бъде разпитан като свидетел лицето Кр. Д.. Становището ни по това искане е, че исканият свидетел Д. е ищец по доста дела, не по-малко от 5-6 дела пред Административен съд Бургас и считам, че неговите показания по-скоро ще бъдат пристрастни. Специално възразявам срещу разпита за този свидетел.

 

ПРОКУРОР Ч.: Уважаема г-жо председател, считам искането на защитника на ищеца да се запознае с четливи преписи, че не следва да се изискват отново, а може да се запознае с тях от материали по делото, с оглед процесуална икономия. Няма и гаранция, че вторите копия, които ще бъдат представени, ще бъдат четливи.

На второ място относно искането за справките относно килиите, в които е бил ищецът за процесния период, следва да бъдат по периоди и индивидуализирани на килиите.

Във връзка с искането за представяне на затворническото досие, считам че към делото е относима тази част от досието която касае ищеца Р. в общежитието „Строител”, причините за връщане в основния корпус и справка във връзка  прекъсването на Лишаване от свобода, във връзка с медицинския статус на лицето. Считам, че тези документи  са относими към предмета на спора.

Не възразявам да се разпита свидетеля, който е доведен в днешното съдебно заседание.

Не възразявам да бъде сменен свидетелят  Б., при положение че ще се установяват едни и същи факти.

 

АДВОКАТ А.: Уважаема г-жо съдия, по повод изявлението на ответника, не ги смесваме нещата, тъй като в представената справка пише „… направленията за извеждане на външни специалисти  се вписват в журнал-книга за лишените от свобода, които се нуждаят от медицинска помощ…”. Тази журнал-книга не е представена по делото, а  моя доверител е бил извеждан от Затвора Бургас за медицински преглед, поради което искаме и тези документи да бъдат представени.

Моля да се представят четливи копия, тъй като и на съда също са нечетливи, поради което и самият съд няма как да се запознае с отразеното в тях. Що се отнася по възражението за допускане на свидетеля К. Д., всеки има право да завежда дела срещу затвора, няма такава забрана. Това, че е завел дела, не го прави пристрастен, но въпреки всичко ще го сменим със свидетеля Г.В.В..

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените към момента писмени доказателства, а именно - медицинска справка за лишения от свобода И.С.Р., относно посещенията му в Медицински център при Затвора Бургас, копие от медицинския журнал, становище от Ж.И.- инспектор СДВР с рег. №4606/30.12.2014година относно режими и помещенията, в които е бил настаняван ищеца, Правилник за вътрешния ред в затворите и затворническите общежития от закрит тип от 29.03.2005година.

 

ПОВТОРНО ЗАДЪЛЖАВА ответника  в 14-дневен срок от днешното съдебно заседание  да ПРЕДСТАВИ копие от медицинския картон на ищеца Р., както и затворническото му досие с всички документи намиращи се в него касаещи процесния период 10.01.2011година до 30.06.2014година,  справка в която да е посочен във всеки един период от време в коя килия ищецът Р. е изтърпявал наказание Лишаване от свобода, включително и в затворническото общежитие „Строител”, като се посочи площта на килията и броя на лицата, които са пребивали заедно с ищеца за съответния период.

 

УКАЗВА на ответника, че ако не бъдат представени доказателства в определения срок и това доведе до отлагане на делото на основание чл.92а от ГПК ще му бъде наложена санкция в размерите на чл.91 от ГПК

 

УКАЗВА ищеца, че в 14-дневен срок от днешното съдебно заседание следва да посочи килиите, в които всеки един момент е изтърпявал наказание си Лишаване от свобода, условията в тези килии, както и да посочи, във връзка с исковата му претенция касаеща медицинското обслужване, което е осигурено само веднъж седмично, в какво се изразяват  претърпените от него неимуществени вреди. Да посочи налице ли са конкретни случаи когато се нуждаел от медицинска помощ и такава не му е предоставена, като тези случаи следва да бъдат конкретизирани с дати, и медицински оплаквания за всяко едно от тях

 

По искането за допускане като свидетел на лицето Г.В.В., съдът ще се произнесе след като разпита в днешното съдебно заседание на свидетеля Р.О.Т..

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпита на свидетеля, който беше въведен в съдебната зала и снема самоличността му, както следва:

 

Р.О.Т. – години, осъждан за грабеж, неосъждан за лъжесвидетелстване .

 

 български гражданин, без родство с ищеца. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.290 от НК за даване на неверни свидетелски показания. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Т.:*** съм от 18.10.2010 година и в момента съм там.

Познавам И.Р..  Бяхме заедно в една килия през периода  м.05, м.06 и м.07.2014година, може да е било и малко повече, но не мога да бъда много точен. Преди това не го познавах.  Бяхме заедно в този период в 12-та килия, на 4 етаж.

Мога ли да откажа да дам показания?

Съдът на основание чл.166, ал.1 от ГПК, указва на свидетеля, че  никой няма право да се отказва от свидетелстване освен: 1. пълномощниците на страните по същото дело и лицата, които са били медиатори по същия спор; 2. роднините на страните по права линия, братята и сестрите и роднините по сватовство от първа степен, съпругът и бившият съпруг, както и лицето, с което страна е във фактическо съпружеско съжителство. Съгласна ал.2 от същия член, не могат да откажат да свидетелстват, но могат да откажат да дадат отговор на определен въпрос, като посочат причината за това, лицата, които със своите отговори биха причинили на себе си или на лицата по ал. 1, т. 2 непосредствена вреда, опозоряване или наказателно преследване. Съгласно чл.166, ал.3 от ГПК, свидетелите по делото не могат да бъдат пълномощници на страните по същото дело. Съгласно чл.167, ал1 от ГПК  свидетел, който отказва да даде показания или да отговори на отделни въпроси, е длъжен да посочи причините за това писмено и да ги удостовери преди заседанието, на което ще бъде разпитван, или устно пред съда.

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Отказвам да дам всякакви показания, защото не искам да давам такива.

 

АДВОКАТ А.: Не са налице посочените в закона основания за отказ от свидетелстване. Единственото обяснение, е че се страхува да дава показания, защото някой го заплашва.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Не се страхувам от никой. Няма кой да ме заплашва, не съм за първи път в затвора.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Отказвам да давам всякакви показания.

 

АДВОКАТ А.: Държим на свидетелските показания. Ние сме го посочил този свидетел, защото са били в една килия, но не държим на разпит на този свидетел, ще посочим други свидетел.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: В исковата молба е посочен на второ място като свидетел Т.. От друга страна свидетелят заяви, че познава ищеца от май, юни, а това е последния месец  на процесния  период и не считам, че с неговите показания наистина ще разясним обстоятелствата по делото.

 

ПРОКУРОР Ч.: Предвид категоричния отказ на свидетеля да дава показния, моля съдът да се приложи санкционната норма  на ГПК и  му се наложи глоба и да се допусне до разпит друг свидетел, с който да се установят фактите по настоящия спор.

 

Съдът ПРЕДУПРЕЖДАВА свидетеля Р.Т., че ако откаже да даде показания на основание чл.85, ал.2 от ГПК ще му бъде наложена глоба в размерите по чл.91 от ГПК от 50 до 300лева.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Отказвам да дам свидетелски показания, не знам за какво става въпрос по това дело, не знам защо трябва да свидетелствам.

 

Съдът уведомява свидетеля Т. за страните и предмета на делото и обстоятелствата за чието доказване се иска той да бъде разпитан като свидетел.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Отказвам да дам свидетелски показания. Не искам.

 

Съдът  с оглед изявлението на свидетеля и на основание чл.85, ал. 2 от ГПК, във връзка с чл.91, ал.1 от ГПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЛАГА глоба на свидетеля Р.О.Т. в размер на 50 лева.

УКАЗВА на свидетеля Т., че срещу наложената глоба може да бъде подадена молба за нейната отмяната, до съда в едноседмичен срок от днес.

 

АДВОКАТ А.: Не държим на разпита на този свидетел, след като не желае да говори.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Не държим на разпита на свидетеля.

 

ПРОКУРОР Ч.: Не държим на разпита на свидетеля.

 

Съдът предвид изявленията на страните освобождава свидетеля Т., който е изведен от залата.

 

АДВОКАТ А.: Моля да ни предоставите възможност в 14-дневния срок, който определихте по-горе, да посочим и друг свидетел, освен вече посочения Георги Вълев.

 

ИЩЕЦЪТ Р.: Една година бях със свидетеля Вълев в зоната за повишена сигурност. Това беше през 2012година. Свидетелят Вълев искам да бъде разпитан във връзка с този период от исковата ми претенция.

На другите свидетели, които съм искал да бъдат допуснати, не им знам никакви адреси, познавам ги от затворите където сме били заедно.

К. Д. го познавам от 2012година, като в различни периоди сме се засичали в различни отряди в Затвора. Били сме заедно и в една килия.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Поддържам казаното по-рано относно искането за разпит на К. Д. като свидетел.

 

ПРОКУРОР Ч.:  Г-жо председател, моля да призовете свидетелите, които се намират към настоящия момент в Затвора и евентуално след тяхното изслушване ще взема становище по искането за друг свидетел.

 

Съдът по доказателствата,

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 16.12.2014година, с което е допуснат до разпит свидетеля М.Д.Б..

 

ДОПУСКА при условията на призоваване свидетелите Г.В.В. и К.Г.Д., които да бъдат призовани в Затвора Бургас за следващото съдебно заседание

 

ЮРИНКОНСУЛТ Ч.: Моля 14-дневния срок да тече от датата на връчване на протокола, тъй като не мога да направя исканията за представяне на доказателства без него.

 

АДВОКАТ А.: Моля да задължите ответника да представи всички доказателства в два екземпляра, тъй като нямам връзка с доверителя ми, тъй като той е в Затвора Пловдив и следва да има възможност да се запознае с тях преди съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Реалната ситуация, че нямаме възможността да представим по две копия, тъй като документите които искат да се представят са много листи, а на нас ни липсват консумативи.

 

Съдът УКАЗВА на ответника, че при възможност представените по делото доказателства следва да са в две копия за връчване на ищеца и процесуалния му представител.

 

УКАЗВА на страните, че срокът за изпълнение на дадените от съда указания започва да тече от петък 27.02.2015година, а не от днешно съдебно заседание.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.04.2015 г.  от 09.30часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се призоват свидетелите в Затвора Бургас и ищеца в Затвора Пловдив.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.41 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: