Р Е Ш Е Н И Е     

 

Номер 1614                            02  октомври 2018 година                  град  Бургас

 

        В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД  БУРГАС, осми състав, в открито заседание на двадесет и шести септември, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                              

                                                                                    Съдия: Златина Бъчварова

Секретар Б. Н.

като разгледа административно  дело  номер  1444  по описа за  2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба на  И.С.С. *** против отказ на кмета на община Айтос да издаде скица за УПИ ХІІ-44, кв.23 по плана на с.Съдиево, община Айтос, по заявление, вх.№94-00-1302 от 16.05.2018 г., обективиран в писмо, изх.№94-00-1302 от 17.05.2018 г.

Жалбоподателят, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В жалбата твърди, че отказът е незаконосъобразен. Иска да се отмени и да му бъде издадена поисканата скица. Не ангажира доказателства.

Ответникът- кмет на община Айтос, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по жалбата. Представил е административната преписка по издаване на оспорения административен акт. Не ангажира допълнителни доказателства.

Административен съд Бургас, като взе предвид изложените в жалбата доводи, съобрази събраните по делото доказателства и закона, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.149, ал.1 АПК, от лице, което има правен интерес от оспорването по смисъла на чл.147, ал.1 АПК, атакува индивидуален административен акт, съдържа необходимите форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е основателна по следните съображения:

От приложените в административната преписка доказателства се установява, че жалбоподателят се легитимира като собственик на част от  УПИ ХІІ-44, кв.23 по плана на с.Съдиево, община Айтос, съобразно нот.акт №54, т.ХІІІ, дело №1976, вх.3531 от 22.12.2009 г. на служба по вписванията гр.Айтос/л.37 от делото/.

Със заповед №РД-08-175 от 13.03.2017 г. на главния архитект на община Айтос е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-44, в кв.23 по плана на с.Съдиево, община Айтос/л.31 от делото/.

Със заповед №РД-08-692 от 11.10.2017 г. на кмета на община Айтос, на основание чл.129, ал.2 ЗУТ и във връзка с протокол №8 от 09.06.2017 г. на ОЕСУТ, община Айтос, е одобрено частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-44, кв.23, като същият се разделя и се образуват два нови УПИ-УПИ ХІІ-44 и УПИ ХV-44 със застрояване - свободно стоящо с височина до 10 м.  и показатели-Кинт 1.2; плътност на застрояване-60%; мин.озеленяване 40%/л.52 от делото/.

Тази заповед е оспорена от жалбоподателя пред Административен съд Бургас, за което е образувано адм.дело №3152/2017 г., неприключило с влязло  в сила решение.

Със заявление, вх.№94-00-1302 от 16.05.2018 г. до кмета на община Айтос жалбоподателят е поискал да му бъде издадена скица за посочения недвижим имот/л.14 от делото/.

С писмо, изх.№94-00-1302 от 17.05.2018 г., кметът на община Айтос е отказал на И.С. да издаде скица за УПИ ХІІ-44, кв.23 по плана на с.Съдиево, община Айтос, тъй като „със заповед №РД-08-175 от 13.03.2017 г. е допуснато изготвянето на проект за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-44, кв.23 по плана на с.Съдиево, община Айтос“. Мотивирал е отказа, че съгласно чл.135, ал.6 ЗУТ, заповедите по ал.3 и 5, с които се допуска да се изработи  проект за изменение на плана, спират прилагането на действащите устройствени планове в частите, за които се отнасят/л.15 от делото/.

Това писмо е предмет на разглеждане в настоящото производство.

При така установените факти се налагат следните правни изводи:

На първо място, оспореният административен акт е издаден от компетентен орган и е в предвидената от закона писмена форма.

На второ място, при издаването му не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

На трето място обаче същият е постановен в нарушение на материалния закон и съображенията за това са следните:

Няма спор, че жалбоподателят е собственик на 500/966 кв. м. от УПИ ХІІ-44, кв.23 по плана на с.Съдиево, община Айтос, съобразно представения нот.акт №54, т.ХІІІ, дело №1976 от 22.12.2009 г./Л.37 от делото/.

Няма спор, че същият е поискал да му бъде издадена скица за имота и е платил за извършване на услугата дължимата такса.

Съобразно нормата на чл.135, ал.6 ЗУТ заповедите по ал. 3 и 5, с които се допуска да се изработи проект за изменение на плана, спират прилагането на действащите устройствени планове в частите, за които се отнасят.

Наличието на процедура по изменение на ПУП, касаеща имота, за който е поискано издаване на скица, не е основание да не бъде издадена такава, доколкото издаването на скица-копие от действащия регулационен план не съставлява „приложение на плана“ по смисъла на чл.135, ал.6 ЗУТ, което касае случаите при издаване на скица за проектиране, разрешение за строеж и др. документи, свързани с реалното прилагане на плана и не се отнася за издаването на скица по този план, представляващо по същество препис-извлечение/копие/, а не приложение на плана.

Следва да се посочи, че всеки заявител има право да иска скица от всеки ПУП, независимо дали същият е действащ или не, доколкото копие, каквото представлява поисканата скица, може да бъде издаван от всеки носител на информация-регулационен план, документ и др.като върху копието се отрази коректното действие на оригинала към датата на издаване на копието/скицата/.

Административната услуга, каквато безспорно е издаването на скица за недвижим имот, може да се извърши по искане на собствениците на имота, какъв без съмнение е жалбоподателят, носителите на други вещни права, както и на други лица, които обосновават конкретен правен интерес от извършване на услугата. Административният орган, в случая, действа в хипотезата на обвързана компетентност, поради което следва да издаде скица ако установи, че имотът, за който тя се иска, попада в регулационния план на населеното място и заявителят има правен интерес да поиска издаването й. Следователно при наличие на определени законови предпоставки административният орган е длъжен да се произнесе по направеното от жалбоподателя искане. При положение, че С. е собственик на недвижимия имот, за който е поискал издаването на скица и е заплатил дължимата такса за тази услуга, административният орган, при условията на обвързана компетентност, е следвало да издаде исканата скица.

По тези съображения, съдът намира,  че отказът на кмета на община Айтос, обективиран в писмо, изх.№94-00-1302 от 17.05.2018 г., следва да се отмени, а преписката да му се изпрати за произнасяне по заявление, вх.№94-00-1302 от 16.05.2018 г. и издаване на скица за УПИ ХІІ-44, кв.23 по плана на с.Съдиево, община Айтос.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.172, ал.2 АПК във връзка с чл.173, ал.2 АПК,  Административен съд Бургас, осми състав,

 

             Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ  отказ на кмета на община Айтос да издаде на  И.С.С. *** скица за УПИ ХІІ-44, кв.23 по плана на с.Съдиево, община Айтос, по заявление, вх.№94-00-1302 от 16.05.2018 г., обективиран в писмо, изх.№94-00-1302 от 17.05.2018 г.

ИЗПРАЩА преписката на кмета на община Айтос за произнасяне по заявление, вх.№94-00-1302 от 16.05.2018 г. на  И.С.С. ***, съобразно мотивите на настоящото решение, като го задължава да издаде скица, в 7-дневен срок от влизането му в сила.

Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

                                      

                                                                  СЪДИЯ :