ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,26.06.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и шести юни                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1444 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 15.10 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.Р.Т., редовно уведомена, се явява лично и с адв.Д. който представя пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по Рибарство и Аквакултури (ИАРА), редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт С., който представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.Д.: Поддържам жалбата.

         Във връзка с представената преписка от административния орган, заявявам, че оспорвам представеният формуляр за корекции на годишна оценка, находящ се на лист 63 от административно дело № 2837/2013г. на Административен съд София-град. Оспорвам истинността както на съдържанието, така и на датата. Твърдим, че такъв формуляр към момента на извършване на атестацията не е съставен и доверителката ми съответно не е запозната с неговото съдържание.

         Не правя искане за откриване на производство по оспорване истинността, а само фиксирам вниманието на това.

         Юрисконсулт С.: Оспорвам направеното възражение. Жалбата е неоснователна. Административната преписка твърдя, че е представена в цялост.

         В тази връзка следва да се отбележи, че възразявам по така направеното възражение. Ще се ползвам от документа и в следващото съдебно заседание ще представя оригинала. Този документ е копие, ще представя оригинала в следващото съдебно заседание. Съгласен съм с възражението на процесуалния представител на жалбоподателя.

         Нямаме други доказателствени искания.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.Д.: Моля да уважите жалбата и отмените заповедта на изпълнителния директор на ИАРА, като възстановите жалбоподателката на предишната длъжност и осъдите ответника да заплати обезщетение за времето, през което не е била на работа в размер на шест основни месечни заплати. Съображенията сме изложили подробно в жалбата до настоящия съд. Моля да ни дадете възможност да представим подробни писмени бележки.

 

Юрисконсулт С.: Има едно уволнение и това е уволнението на г-жа Т.. Има извършена атестация, оценката е най-ниска и в тази връзка е издадена заповедта.

Тя предвидливо е представила доказателства по делото за първата част от този период, когато е извършвала своята работа, полагала е усилия, но в останалите шест месеца, оценката сама по себе си говори за това нещо. Друг е въпросът колко на 100% е спазен закона в тази насока.

Моля да потвърдите заповедта и оставите в сила.

Ще представя писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок, като дава на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: