О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

 

гр.Бургас, 31.07.2012 г.

 

 

            Административен съд гр.Бургас, в закрито заседание на тридесет и първи юли две хиляди и дванадесета година в състав:

                                          

                     СЪДИЯ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                            

като разгледа докладваното от съдия АЛЕКСАНДРОВА административно дело № 1444 по описа за 2012г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството и образувано по две жалби на Д.Г.Д. *** против заповед № РД-204/12.06.2012г. на ректора на университет „Проф. д-р Асен Златаров”, с която, във връзка с обявен от университета конкурс за професор по професионално направление 02.10.09 „Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология”, е определено научно жури за провеждане на конкурса в състав поименно посочен в заповедта и против решение от 26.06.2012г. на комисията за проверка на документите на кандидатите в същия конкурс, съгласно което жалбоподателят не е допуснат до участие в конкурса за заемане на академична длъжност „професор”.

По отношение на заповед № РД-204/12.06.2012г., жалбоподателят твърди, че е нищожен административен акт. Твърди още, че същата е издадена при допуснати нарушения на административнопроизводствените правила и в противоречие с материалноправни разпоредби. Излага подробни аргументи в подкрепа на твърденията. Иска съдът да прогласи нищожност на оспорената заповед, в условията на евентуалност да я отмени като незаконосъобразна. Иска се спиране на предварителното изпълнение.

По отношение на решението от 26.06.2012г. на комисията за проверка на документите на кандидатите, се твърди, че е незаконосъобразно, тъй като е взето въз основа на разпоредба от Правилника за условията и реда за придобиване на научна степен и заемане на академични длъжности в университет „Проф.Д-р Асен Златаров”, която разпоредба според жалбоподателя противоречи на Закона за развитие на академичния състав в Република България. Излага подробни аргументи в подкрепа на твърдяното противоречие. Иска се отмяна на оспореното решение.

Съдът, след като прецени представените с жалбата писмени доказателства, тези, съдържащи се в изпратената административна преписка, както и като взе предвид предмета на оспорване, посочен от жалбоподателя, намира подадените жалби за процесуално недопустими, поради следните съображения:

Във връзка с обявен конкурс (ДВ бр.30/17.04.2012г.) за професори по професионално направление 5.10. „Химични технологии”, научна специалност 02.10.09. „Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология”, ректорът на университет „Проф. д-р Асен Златаров” гр.Бургас е издал заповед № РД-204/12.06.2012г., с която е определен съставът на научно жури за провеждане на конкурса.

В процеса по провеждане на конкурса със заповед № РД-216/21.06.2012г., ректорът на университета е назначил комисия, която да разгледа подадените документи за обявения конкурс и да изпълни задълженията си съгласно чл.48, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ.

На свое заседание проведено на 26.06.2012г., комисията е разгледала подадените документи за участие в конкурса и след като е констатирала, че кандидатът – жалбоподател не отговаря на изискванията на чл.73, ал.1, т.2 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Университет „Проф. д-р Асен Златаров” гр.Бургас, същият не е бил допуснат до участие в конкурса.

С оглед характера и съдържанието на оспорените заповед и решение, съдът намира, че те са актове по смисъла на чл.21, ал.5 от АПК и представляват волеизявления и действия, които са извършени като част от производството по назначаване на длъжността „професор” - не са административни актове, поради което следва да се приеме, че липсва годен за обжалване административен акт.

Процедурата по организиране и провеждане на конкурси за заемане на академичната длъжност „професор” е уредена в Закона за развитие на академичния състав на Република България (ЗРАСРБ).

Съгласно чл.32, ал.1 от ЗРАСРБ, всички актове на органите на висшето училище или на научната организация във връзка с придобиването на научна степен или за заемането на академичните длъжности по този закон могат да се обжалват пред съда по реда на АПК. Под „всички актове” несъмнено следва да се разбира всички онези актове, които са административни по своя характер.

С разпоредбата на чл.21, ал.1 от АПК е дефинирано понятието индивидуален административен акт като изрично волеизявление или изразено чрез действие или бездействие волеизявление на административен орган или на друг овластен със закон за това орган или организация, с което се създават права или задължения или се засягат непосредствено права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации, както и отказът да се издаде такъв акт.

Съгласно ал.5 на чл.21 от АПК, не са индивидуални административни актове волеизявленията, действията и бездействията, когато са част от производствата по издаване или изпълнение на индивидуални или общи административни актове или са част от производствата по издаване на нормативни актове.

Съгласно чл.4, ал.1 и ал.2 от ЗРАСРБ, оценяването на дисертационен труд и на кандидатите за академични длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор" се извършва от научно жури. За всяка конкретна процедура съставът му се предлага от първичното звено и се утвърждава от факултетния, съответно научния съвет. Ректорът, съответно ръководителят на научната организация определя със заповед състава на научното жури, утвърден по реда на ал.1.

Видно от разпоредбата на чл.29в във връзка с чл.27а, ал.1 и ал.2 от ЗРАСРБ, журито класира кандидатите с явно гласуване и ги предлага за избор от факултетния/научния съвет. Предложението до съвета се изготвя от председателя на научното жури и се подписва от всички членове в 7-дневен срок. Факултетният, съответно научният съвет взема решение за избор на "професор" по предложение на научното жури. Изборът се провежда при условия и по ред, определени с правилника на висшето училище или научната организация, не по-късно от един месец след получаване на предложението.

Анализът на посочените разпоредби води до извода, че процедурата по избор на кандидат за заемане на академичната длъжност „професор” започва с обявяване на конкурса в ДВ и приключва, съгласно чл.23, ал.1 и 3 от ЗРАСРБ, с избор извършван от Факултетният, съответно научният съвет и назначаване на избраният кандидат от ръководителя на висшето училище или научната организация до един месец от съобщението за избирането им, във връзка с чл.23, ал.1 от ЗРАСРБ, във връзка с чл.22, ал.2 от ЗРАСРБ.

С процесните заповед № РД-204/12.06.2012г. на ректора на университет „Проф. д-р Асен Златаров” и решението от 26.06.2012г. на комисията за проверка на документите на кандидатите, нито се дава ход на конкурсната процедура, нито същата приключва с назначаване на определено лице на посочената длъжност. Те са част от процеса по вземане на решение и назначаване на длъжността „професор”.

В допълнение следва да се отбележи, че решението на комисията, макар и постановено във връзка със заемането на академична длъжност, не е акт на орган на висшето училище или на научната организация – чл.32, ал.1 от ЗРАСРБ. Съгласно чл.24, ал.1 от ЗВО, органи за управление на висшето училище са Общото събрание, академичният съвет и ректорът, но не и назначена от ректора комисия.

Предвид гореизложеното, оспорването на Д.Г.Д. следва да се остави без разглеждане, защото е насочено срещу актове по смисъла на чл.21, ал.5 от АПК, представляващи волеизявления и действия извършени в хода на административната процедура по провеждане на конкурса за назначаване на длъжността „професор”, които не притежават белезите на административен акт по смисъла на чл.21, ал.1-4 от АПК.

Процесуалната недопустимост на оспорването има за последица недопустимост и на искането с правно основание чл.166, ал.4 от АПК.

На основание изложените по-горе съображения, жалбите като процесуално недопустими следва да бъдат оставени без разглеждане, а производството по делото – прекратено, поради което и на основание чл.159, т.1 от АПК, Административен съд гр.Бургас, 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Д.Г.Д. *** за спиране на предварителното изпълнение на заповед № РД-204/12.06.2012г. на ректора на университет „Проф. д-р Асен Златаров”

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Д.Г.Д. *** против заповед № РД-204/12.06.2012г. на ректора на университет „Проф. д-р Асен Златаров” и против решение от 26.06.2012г. на комисия за допускане на кандидати за явяване в обявения в ДВ бр.30/17.04.2012г. конкурс за академичната длъжност професор, обективирано в протокол №3/26.06.2012г., с което Д.Г.Д. *** не е допуснат до участие в конкурса.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1444/12г. по описа на Административен съд – Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                             СЪДИЯ: