Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

                                                       гр. Бургас, 17 октомври 2008г.

 

                                                     В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в съдебно заседание на осми октомври, през две хиляди и седма година, в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                                                          

При секретар С.А., като разгледа  докладваното от съдия Г.Р.  АХД № 1444 по описа за 2008 година и за да се произнесе, съобрази:

Производството е по реда на чл. 220 от ЗМ във вр. с чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на ”Динг-  Павлови и сие” СД гр. Созопол, седалище и адрес на управление гр. Созопол, , представлявано от Н. Б. П. против Решение № 2604-0055/ 25.07.2008г. на Началника на Митница Бургас, мълчаливо потвърдено от Директора на РМД гр. Бургас. С Решението е отказано издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител на ”Динг-  Павлови и сие” СД за риболовен кораб Чавдар.

С жалбата се иска отмяната на Решение № 2604-0055/ 25.07.2008г. на Началника на Митница Бургас, като незаконосъобразно, постановено при неправилно приложение на материалния закон, както и връщане на преписката на административния орган със задължителни указания по прилагане на закона.

Жалбоподателят, чрез процесуалния си представител- адв. К.,  в съдебно заседание поддържа становището си. Претендира присъждане на направените по делото разноски.

 Ответникът- Началник на Митница гр. Бургас- чрез процесуалния си представител юрисконсулт Т., намира жалбата за неоснователна.Заявява, че въпреки наличието на предпоставки за издаване на искания от жалбоподателя акт, е постановен отказ поради липса на възможност за митническите органи да упражняват физически контрол, така както изисква нормата на чл. 102 от Закон за акцизите и данъчните складове.

По допустимостта на жалбата:

Жалбата е подадена от надлежна страна по спора и в предвидения от закона срок- този регламентиран с нормата на чл.220 ЗМ във вр. с чл. 149 ал.2 АПК, въпреки неправилно указания от издателя на акта ,ред за обжалване, поради което е допустима.

 

Съдът, след като обсъди доводите на страните и прецени представените по делото доказателства, приема за установено следното:

На 23.06.2008г. жалбоподателят, подал искане до Началника на Митница Бургас за издаване на удостоверение за освобождаване от облагане с акциз на енергийни продукти по реда на чл. 13 и сл. от ППЗАДС, като приложил всички изискуеми по закон документи.

С Решение № 2604-0055/ 25.07.2008г. на Началника на Митница Бургас, е отказал издаване на такова удостоверение, въпреки че не е установил нередовности, които не могат да бъдат отстранени по см. на чл. 15 ал.4 от ППЗАДС.

Документите, приложени към искането са подробно посочени в оспорения акт и в същия не се съдържа констатация ,която да изключва възможността жалбоподателя да бъде освободен от заплащане на акциз.

Въпреки, че изрично е указано в решението, че нормата на чл. 24 ал.1 т.1 от ЗАДС, е неприложима само по отношение на плавателни средства, когато се използват за частно развлекателно плаване, в следващото изречение издателят на акта, е намерил че той е неприложим и когато енергийните продукти се използват от плавателни средства за извършвана от тях търговска, индустриална и друга професионална дейност. Този юридически non- sens, е послужил като единствен мотив за отказа. Впрочем заради това ,акта е напълно лишен от мотиви.

Според чл. 24 ал.1 ЗАДС, Освобождават се от облагане с акциз енергийните продукти:1. за въздухоплавателни и плавателни средства, освен когато се използват за частни развлекателни полети и плаване.

Т.е. при наличието на останалите законово изискуеми предпоставки, които впочем в конкретния случай са налице- искането е направено от ЮЛ, което е краен потребител, посочване на обекта където ще се използват енергийните продукти от него, съответни разрешения за осъществяване на дейността, технологична схема, годишни прогнози, вид на енергийния продукт,следва да се освободят от акциз енергийните продукти, използвани от плавателното средство, ако то  не се използва за развлекателно плаване.

Пред началника на митница Бургас са били представени достатъчно доказателства, че кораба Чавдар, за който се иска издаване на удостоверение ще се ползва за  стопански риболов.

Изтъкнатия от процесуалния представител на ответника в съдебно заседание, че на пристанище Созопол няма митнически пункт, поради което не може да се осъществява контрол е несъстоятелен.

Законът не обвързва издаването на удостоверение за освобождаване от облагане с акциз с изискването дейността да се осъществява на място където има митнически пункт.

При положение ,че лицето направило искането отговаря на всички условия, за да му бъде издадено такова удостоверение, задължение на съответния митнически орган е да осъществява контрол така както му е вменил в задължение закона – чл.102 и сл. ЗАДС и съответните норми на правилника.

При така представените документи, Началника на митница Бургас е следвало да издаде исканото удостоверение.

Като е приел обратното, административният орган е постановил незаконосъобразен акт, който следва да бъде отменен.

Жалбоподателят претендира разноски, които трябва да бъдат присъдени в общ размер от  250 лева / 50 лв. държавна такса; 200 лв. възнаграждение на адвокат/.

Воден от изложените мотиви, Административен съд гр. Бургас, четвърти състав,

 

Р  Е  Ш  И   :

 

Отменя Решение № 2604-0055/ 25.07.2008г. на Началника на Митница Бургас.

Връща преписката на  Началника на Митница Бургас за изпълнение на указанията по прилагане на закона.

Осъжда Регионална митническа дирекция, гр. Бургас. да заплати на ”Динг-  Павлови и сие” СД гр. Созопол, седалище и адрес на управление гр. Созопол, , представлявано от Н. Б. П., сумата от 250 лева - разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване и протест пред Върховен административен съд гр. София  в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 

 

 

                                                           СЪДИЯ: