ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 25.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и пети февруари                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАД.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РаД.

Административно дело номер 1443 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТГЛОК 2010 ЕООД, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ констатира, че за днешно съдебно заседание жалбоподателят не е изпълнил задължението си да внесе депозит за възнаграждение на вещо лице по експертизата, която е била допусната по негово искане, изрично формулирано с писмена молба. Съобщението за налично такова задължение е било връчено лично на представляващия дружеството на 17.11.2014 г. Към настоящия момент жалбоподателят не е уведомил съда и за наличието на съществуваща обективна пречка за невнасяне на депозита. По тези съображения съдът намира, че с оглед изясняване на фактите, релевантни за спора, следва да предостави още една възможност на жалбоподателя да внесе определения от съда депозит, като му укаже, че същият ще  понесе и последиците, регламентирани в разпоредбата на чл. 92а от ГПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да внесе определения от съда депозит за изготвяне на допуснатата съдебно-счетоводна експертиза в размер на 400 лева в 7-дневен от получаване на съобщението, като му УКАЗВА, че при невнасяне на определения депозит ще понесе последиците, регламентирани в разпоредбата на чл. 92а от ГПК.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 22.04.2015 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: