ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 05.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На пети ноември                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАД.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РаД.

Административно дело номер 1443 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - ГЛОК 2010 ЕООД Деян Георгиев, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

За ОТВЕТНИКА - Директор на ДирекцияОбжалване и данъчно-осигурителна практикагр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

 ДОКЛАДВА и направено искане от жалбоподателя, с подаване на жалбата за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на формулираните в нарочна молба въпроси.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Да се приемат приложените доказателства.

По отношение на формулираните въпроси към съдебно-счетоводната експертиза, считам същите неотносими към предмета на спора. По отношение на въпрос № 1 - няма спор, че са отразени процесните фактури, счетоводната отчетност е реализирана от дружеството.

Въпрос № 2 – относно извършено плащане по фактурите е без значение, тъй като фактурите не касаят аванс.

По въпрос № 3- относно кредитните известия, които са посочени в този въпрос, за тях няма спор, че са отразени в счетоводната отчетност. Спорът е относно основанието за издаването им.

По въпрос № 4- за спорните доставки на стоки и услуги са свързани със самата дейност. Като предмет те покриват дейност. Спорът е дали реално са осъществени.

Оспорваме единствено обстоятелството, че доставките на стоки и услуги са използвани в независимата икономическа дейност на ревизираното дружество по отношение на фактурите, с издатели „Грийнмат” ЕООД, „Бартер-6” ЕООД, „Даскалов 48” ЕООД, „Аполон груп” ООД, „Омакс” ЕООД, „Прилеп 2” ООД и ”Галди техник” ООД.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Предвид становището на ответника намира, че искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, която да даде отговор на поставените от жалбоподателя въпроси на лист 12 и 13 от делото е неоснователно в частта по т. 1, 2, 3 и 4, с изключение на отговора по т. 4, касаещ доставки, извършени от дружествата „Грийнмат” ЕООД, „Бартер-6” ЕООД, „Даскалов 48” ЕООД, „Аполон груп” ООД, „Омакс” ЕООД, „Прилеп 2” ООД и ”Галди техник” ООД, тъй като отговорите на тези въпроси са дадени в хода на ревизионното производство и те не са спорни между страните. По отношение на цитираните дружества, съдът намира, че следва да допусне извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която след като се запознае с наличните доказателства при жалбоподателя, да даде отговор на въпроса:

 

1.Предметът на услугите, фактурирани от посочените доставчици, използван ли е за извършване на последващи облагаеми доставки?

 

Отделно, съдът намира, че следва да укаже на жалбоподателя какво е разпределението на доказателствената тежест в настоящия процес, както и че в тежест на жалбоподателя е да докаже факти и обстоятелства, посредством които да установи наличие на предпоставки , обосноваващи положителни правни последици за него.

По изложените съображения, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ОСТАВЯ  БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпроси поставени в молба, с изключение на отговор на въпрос № 4, касаещ доставчиците „Грийнмат” ЕООД, „Бартер-6” ЕООД, „Даскалов 48” ЕООД, „Аполон груп” ООД, „Омакс” ЕООД, „Прилеп 2” ООД и ”Галди техник” ООД, намираща се на лист 12-13 от делото.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която като извърши проверка в счетоводството на жалбоподателя, да отговори: предметът на фактурите издадени от „Грийнмат” ЕООД, „Бартер-6” ЕООД, „Даскалов 48” ЕООД, „Аполон груп” ООД, „Омакс” ЕООД, „Прилеп 2” ООД и ”Галди техник” ООД използван ли е от жалбоподателя за бъдещи облагаеми доставки?

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение в размер на 400 лв., които да се внесат от жалбоподателя, в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

НАЗНАЧАВА за вещо лице М.Л..

УКАЗВА на жалбоподателя, че за него е тежестта да докаже факти, посредством които ще обосновава позитивен за себе си резултат, включително и посредством съдебно-счетоводна експертиза, като при евентуално искане за такава, следва да формулира въпроси в нарочна писмена молба, която да представи по делото в 14-дневен срок от получаване на съобщението. Следва да ангажира и други доказателства,  посредством които да обоснове, застъпената от него позиция по спора.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 25.02.2015 г. от 10.00 часа, за която дата страните уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призове вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: