ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,02.10.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На втори октомври                                       две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1443 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА К.А.К., редовно уведомена, се явява лично.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Ф.Х.О., редовно уведомена, не се явява.

 За двете се явява адв.Ц., който представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА РУЕН, редовно уведомен, се представлява от адв.Ж., която представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

Адв.Ц.: Поддържаме жалбата.

Нямаме доказателствени искания.

 

Адв.Ж.: Моля да оставите без разглеждане жалбата и прекратите производството образувано въз основа на нея. Считам, че не са налице условията визирани в чл.159, ал.1, т.2 и т.4 от АПК. И двете жалбоподателки не са правосубектни и нямат правен интерес от оспорване на административния акт.

Това е така, тъй като не са представени по делото документи легитимиращи ги като собственици, документ за собственост, а съгласно разпоредбата на § 1, т.13 от ДР на ЗКИР качество на жалбоподател, съответно заинтересовани лица, имат само лицата собственици на съответния поземлен имот или носители на други вещни права.

От представените с административната преписка и с жалбата писмени доказателства такива документи, удостоверяващи качеството на собственик или носител на вещно право на жалбоподателките липсват.

По отношение на доказателствата, с оглед указанията дадени от съда на доверителя ми, са представени доказателства и моля да бъдат приети, като в днешно съдебно заседание представям административната преписка по издаването на обжалваната заповед, и административната преписка по издаването на предходната заповед. Представени са копия по делото, които не са заверени и днес ги представям заверени такива. Съдържанието на доказателствата в административното дело е същото, но с оглед указанията, ги представям заверени в днешно съдебно заседание.

Представям и моля да приемете актуална скица на процесния имот в оригинал, като извлечение от плана на с.Топчийско, както и списък на заинтересованите лица, с едно уточнение предвид изявлението ми преди малко, а именно, че под № 6 и № 7 в предоставения сега списък са записани имената на жалбоподателките, поради което те не могат да бъдат заинтересовани страни в производството по смисъла на АПК, бидейки в качеството на жалбоподатели, а с оглед изявлението, считам че нямат това качество.

Други доказателствени искания засега нямам. Моля да приемете представените днес и приложените с жалбата доказателства.

 С оглед позицията на жалбоподателките, ще взема допълнително становище.

 

Адв.Ц.: Не се противопоставям да се приемат доказателствата.

Ще взема отношение по изявлението на ответната страна по съществото на спора.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата, с административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

 

Адв.Ц.: Считам, че изявленията на процесуалния представител на ответната страна не са относими към настоящия спор. Беше споменато, че няма документи за собственост. Противопоставям се на твърдението, че доверителките ми нямат документ за собственост. Това не е относимо към предмета на спора. Това би могло да се отнася до спора, който е бил по предходното административно дело № 1440/2012г, приложено към настоящото, но не и към настоящото дело. Тъй като административно дело № 1440/2012г. по описа на Административен съд-гр.Бургас е прекратено поради оттегляне на жалбата от жалбоподателя, това означава, че той е съгласен със старата заповед, която е обжалвал. В случая ние твърдим, че липсва всякаква мотивировка и основание, както и някаква молба за оттегляне на вече подписаната стара заповед за изменение и допълнение на кадастралния план.

Няма да соча доказателства.

Адв.Ж.: Да се приключи събирането на доказателства.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.Ц.: Моля да уважите жалбата и да отмените Заповед№ 248 на кмета на Община Руен, с която се оттегля предишна негова Заповед № 358/2012г. Считам че, както посочих, тази заповед, с която се оттегля старата заповед е немотивирана и е издадена при липса на всякакво основание за издаването й. В нея е посочено, че тази заповед за оттегляне на другата заповед е издадена съгласно изискванията на чл.156, ал.1 от АПК. Но в случая няма никъде налице някакво съгласие на страните по административно дело № 1440 на всички страни за оттегляне на тази заповед. Т.е. считам, че обжалваната Заповед № 248, с която се оттегля старата заповед е немотивирана, необоснована и е в нарушение на чл.156, ал.1 от АПК, затова моля да я отмените.

 

Адв.Ж.: Моля да прекратите образуваното производство с оглед съображенията ми изложени в началото. Считам, че жалбоподателките не са правосубектни да обжалват, да оспорват процесия административен акт, предвид липсата на предпоставките визирани в чл.159, ал.1, т.2 и т.4 от АПК.

Безспорно е по делото, че липсват данни за това, че жалбоподателките са собственички или носители на ограничено вещно право, за да могат да обжалват административния акт. Представеният по делото разписен лист не е от категорията на документ установяващ правото на собственост и легитимация за такова, още повече, че депозираният разписен лист в производството е без вписана върху него дата и издател, няма никакви данни за какъв имот точно се отнася, по  какъв повод и от кого е издаден. Дори хипотетично да се приеме противно на константната практика на  съдилищата, че той би могъл да легитимира жалбоподателките като собственици на имота, не би могло да се направи, поради своята  непълнота.

Ако не приемете тези мои съображения за прекратяване на производството, то моля да отхвърлите оспорването и потвърдите административния акт, издаден от кмета на Община Руен като законосъобразен, съставен от компетенцията на кмета в рамките на неговата правомощност, при съблюдаване на всички изисквания от закона и съдържащи се в разпоредбата на чл.159 от АПК реквизити.

Считам, че административният акт е мотивиран, налице са всички предпоставки за съставянето му, своевременно и надлежно е връчен и обявен съобразно изискванията на ЗУТ. А що се касае за материалноправните  предпоставки за издаването му, то предоставям на съда да се произнесе.

 

Реплика на адв.Ц.: Считам, че първата част от пледоарията на представителя на кмета на Община Руен е несъотносима към настоящото дело, тъй като настоящото дело не е обединило двете дела, административно дело № 1440 не е присъединено, не е обединено с настоящото административно дело № 1443. То е прекратено и по него не следва да се правят повече всякакви пледоарии. Изразявам учудването си от непоследователното поведение на Община Руен, тъй като в първото административно дело № 1440, процесуалният представител и кметът на общината във всички заседания са поддържали така издадената си вече заповед и изведнъж в настоящото дело те съвсем немотивирано и необосновано се обявяват против тази заповед, която те са поддържали през целия ход на първоначалното дело и съответно се обявяват против нея, и с настоящата, обжалваната заповед оттеглят първоначално издадената. Затова считам, че това изявление е съвсем необосновано.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с крайния си съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: