ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 13.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На тринадесети ноември                           две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1442 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЗЕДА ТУР” АД, редовно призован, за него се явява юрисконсулт С.К., редовно упълномощена.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Началник отдел „Местни данъци и такси” към Община Несебър, редовно призован, не се явява. Вместо него се явява юрисконсулт Б., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Уважаема госпожо съдия, поддържам изцяло депозираната от нас жалба. Оспорваме изцяло Акта за установяване на задължения по декларация № 191/04.12.2012 г. по основание и по размер.

Представям и моля да приемете като писмени доказателства две съдебни решения: Решение №6244/05.08.2013 г. по административно дело № 6782/2012 г., с което Върховен административен съд оставя в сила Решение №158/06.02.2012 г. на Административен съд Бургас, постановено по административно дело №2516/2010 г. Също така представям и моля да приемете две вносни бележки от 06.08.2013 г. и от 06.11.2013 г.

Нямаме други доказателствени искания.

За задълженията на „ЗЕДА ТУР” АД е издаден Акт за установяване на публично общинско вземане №2/09.11.2010 г. от Кмета на Община Несебър, с което на дружеството са определени задължения за такси битови отпадъци за периода от 01.01.2005 г. до 31.09.2010 г. Тези решения, които представям, касаят периода 2005-2010 г. и включват и този период и вносните бележки доказват, че задълженията са напълно внесени.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Оспорвам жалбата. Считам същата за недоказана.

Моля да бъдат приети документите, представени с цялата административна преписка с писмо изх. № 11-00-344#4 от 30.05.2013 г.

Моля да бъдат приети като доказателства по делото и Справка за размера на такси за битови отпадъци за 2007 г., изготвена от Началник отдел „Местни данъци и такси” към този момент и Наредба №11 на Общински съвет Несебър за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър.

Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се приеме като доказателство представената справката за размера на такси за битови отпадъци за 2007 г.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните, намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от процесуалните представители на страните в днешно съдебно заседание. Предвид липсата на доказателствени искания, следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от процесуалните представители на страните в днешно съдебно заседание, а именно: Решение №6244/05.08.2013 г. по административно дело № 6782/2012 г. по описа на Върховен административен съд; Решение №158/06.02.2012 г., постановено по административно дело №2516/2010 г. по описа на Административен съд Бургас; 2 броя вносни бележки от 06.08.2013 г. и от 06.11.2013 г.; Справка за размер на такси за битови отпадъци, в сила от 01.01.2007 г. на основание чл. 15 от Наредба № 11 на Общински съвет Несебър.

ПРИЛАГА по делото Наредба №11 на Общински съвет Несебър за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Уважаема госпожо съдия, считам, че е недопустимо издаването на два акта за установяване на публични общински вземания, които се отнасят за един и същи период и за едно и също лице.

Предвид горното, моля да отмените издадения акт като недопустим, неправилен и незаконосъобразен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Уважаема госпожо председател, моля да постановите решение, с което да потвърдите издадения от органа по приходите Акт за установяване на задължения по декларация за процесния период 01.01.2007-31.12.2007 г. Дружеството е подало декларация за определяне на такса битови отпадъци по реда на чл.20, ал. 1 от Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги. Съгласно подадената декларация с №449/30.11.2006 г. дружеството посочва за периода 15.05.2007-30.09.2007г., че ще използва съответно два броя контейнери с обем 1,1 куб.м., с периодичност на извозване веднъж на ден и общ брой извозвания 122, като таксата за услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа, изчислена според количеството и честото на извозване, възлиза на 4831,20 лева, която такса съответно е внесена с платежно нареждане от 09.10.2007 г. и платежно нареждане от 06.06.2007 г. Към посоченото по-горе задължение обаче не е включена услугата „такса за поддържане чистотата на населените места”, като при подписването на заявката дружеството изрично е декларирало, че е запознато с това условие. Добавянето на сумата за поддържане на чистотата на населените места намира своето правно основание в чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 11 на Общински съвет Несебър, според който при определяне на таксата  според количеството на битовите отпадъци се включват само разходите по чл. 15 т.1, 2, и 3.

Предвид гореизложеното, моля да постановите решение, с което потвърдите издадения акт.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: