Р Е Ш Е Н И Е

 

№………….                    Дата  04.11.2008 год.                        град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,   ІХ-ти състав,

в публично заседание на 20.10.2008  година,

 в следния състав:

 

                                                                        Съдия:  П.С.

                                         

Секретар: К.Л.

Прокурор: ………………….

 

разгледа адм. дело № 1442 по описа за 2008 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството се развива по реда на чл.220 от Закона за митниците, във вр. с чл.145 и чл.149, ал.5 от АПК.

         Предмет на оспорване е Решение № 2604-0053/25.07.2008 год. на Началника на Митница Бургас, мълчаливо потвърдено от Директора на РМД – Бургас.

         С оспореното решение административният орган е постановил изричен отказ за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител. Жалбоподателят СД “Динг-Павлови и сие” гр.Бургас счита, че така постановеният отказ е немотивиран, неправилен и незаконосъобразен, тъй като в случая са налице материалните предпоставки по смисъла на чл.24, ал.1, т.1 от ЗАДС, а административният орган неправилно се е позовал на изключение, което е неприложимо в настоящия случай.

         В съдебно заседание търговското дружество се представлява от управителя и от процесуален представител, които поддържат подадената жалба.

         Ответникът се представлява от юрисконсулт, който оспорва основателността на жалбата, изразява становище, че формалните изисквания са изпълнени, но отказът е постановен поради невъзможност да се контролира за какви именно цели би се използвало горивото.

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

         Жалбата е процесуално допустима, като подадена от лице – адресат на акта, в предвидения от закона срок, насочена е против акт, годен да бъде предмет на съдебен контрол.

         Разгледана по същество, е основателна.

         Жалбоподателят СД “Динг-Павлови и сие” е депозирал до Началника на Митница Бургас искане вх. № 2604-0053/23.06.2008 год., на основание чл.24, ал.1 от ЗАДС, да му бъде издадено удостоверение за освободен от акциз краен потребител. Като обект, където ще се получава и използва енергийният продукт е посочен риболовен кораб 28, целта, за която ще се ползва – стопански риболов, посочено е годишното прогнозно количество дизелово гориво, както и отчитането му в счетоводството като разход за основна дейност. Приложено е разрешително за стопански риболов в Черно море /безсрочно/, удостоверение за право за извършване на стопански риболов в Черно море и река Дунав, важащо за периода 15.02.2008 до 31.12.2008 год., свидетелство за годност на риболовния кораб, неговата разходна норма, схема на работа, обяснителна записка, акт за националност. Административният орган взел предвид така представените доказателства, като по същество обсъдил разпоредбата на чл.24, ал.1, т.1 от ЗАДС, но приел, че в случая е неприложима, тъй като тази норма не следва да се прилага по отношение на енергийните продукти, използвани на борда на плавателните средства за извършваната от тях търговска, индустриална и друга професионална дейност, поради което и на основание чл.24, ал.4 от ЗАДС и чл.15, ал.4 от ППЗАДС постановил процесният отказ.

         Административният акт е незаконосъобразен, като постановен в противоречие с нормите на материалния закон.

            Съгласно нормата на чл.24, ал.1, т.1 от ЗАДС освобождават се от облагане с акциз енергийните продукти за въздухоплавателни и плавателни средства, освен когато се използват за частни развлекателни полети и плаване. Установи се по делото, че депозираното от жалбоподателя искане за освобождаване от акциз на краен потребител, е направено във връзка с осъществяваната от него дейност по стопански риболов. Представените пред административния орган писмени доказателства безспорно установяват това обстоятелство – жалбоподателят е корабособственик на риболовен кораб 28, като в негова полза има издадено разрешение за стопански риболов. Депозираното от него искане отговаря на формалните изисквания, регламентирани в чл.14 от ППЗАДС, като в този смисъл е и направеното в съдебно заседание изявление от процесуалния представител на митническата администрация.. Административният орган не е констатирал наличието на нередовности по смисъла на чл.15, ал.2 и ал.4 от ППЗАДС и на жалбоподателя не са давани указания за отстраняването им. Следователно, изпълнени са формалните изисквания за издаване на съответното удостоверение, като при тяхното наличие, административният орган действа в условията на обвързана компетентност – чл.15, ал.3 от ППЗАДС. В мотивите на оспорената заповед административният орган е изложил съображения за отказ, които не намират опора в закона – по отношение на прилагането на чл.24, ал.1, т.1 от ЗАДС следва да се има предвид, че разпоредбата не се прилага по отношение на енергийните продукти, използвани на борда на плавателни средства за извършваната от тях търговска, индустриална и друга професионална дейност. Подобни ограничения не се съдържат нито в посочената правна норма, нито в друг текст от закона и в този смисъл неясно остава как е направен този извод. Изключението, което се регламентира с посочената правна норма се отнася  до ползването на плавателното средство за частно развлекателно плаване – в този случай енергийните продукти не се освобождават от облагане с акциз. В случай, че е налице подобна хипотеза, в тежест на административния орган е да докаже, че риболовният кораб се ползва за развлекателно плаване – такива твърдения нито се правят, нито се ангажират доказателства в тази насока. Като се има предвид, че се касае за освобождаване от публично държавно вземане – акциз, недопустимо е нормите на закона да бъдат тълкувани и прилагани разширително или стеснително, предвид характера на регламентацията – numerus clausus.

         Отделно от това, посоченото от административния орган правно основание на издадената заповед – чл.24, ал.4 от ЗАДС е приложимо в случаите на издаване на удостоверение, т.е. в случаите на позитивен административен акт, а не в случаите на отказ, както е в настоящата хипотеза. В този смисъл, мотивите на административния орган не кореспондират на посоченото от него правно основание. Неприложимо е и другото правно основание, на което се е позовал началника на Митница Бургас – чл.15, ал.4 от ППЗАДС. Нормата е приложима в случаите на констатирани нередовности които не могат да бъдат отстранени или които могат да бъдат отстранени, но не са били отстранени в посочения срок. В мотивите на оспорената заповед не се съдържат констатации за подобни нередовности и от двете категории, и в този смисъл неясно остава какви именно нередовности не са били поправени, които да са мотивирали постановяването на процесния отказ. Недопустимо е и съдът не би могъл да тълкува мотивите на административния орган – същите следва да се съдържат в издадения от него административен акт и да са достатъчно ясни, конкретни, еднозначни, за да могат да бъдат анализирани.

            Не се споделя тезата на процесуалния представител на началника на Митница Бургас, изложена в съдебно заседание по същество, визирайки се обстоятелството, че отказът е продиктуван от невъзможността да се контролира начина на изразходване на дизеловото гориво, зареждано на риболовния кораб. От една страна това е мотив, който не се съдържа в оспореното решение  и представлява допълване на мотивите на административния орган, което е недопустимо и по принцип не следва да се обсъжда от съда. За яснота на изложението следва само да се отбележи, че дори и в този случай административният орган разполага с необходимите възможности за контрол – съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1 от ППЗАДС митницата, издала удостоверението, извършва проверки на освободените от акциз крайни потребители за спазване на условията, определени в удостоверението. Алинея 2 - когато при извършване на проверка се установи, че не се спазват условията, определени в удостоверението, както и в случаите по чл. 125, ал. 2 от закона, началникът на митницата с мотивирано решение отнема издаденото удостоверение за освободен от акциз краен потребител. Следователно, самият закон е предвидил възможности за последващ контрол по отношение спазване на условията по издаденото удостоверение, поради което, административният орган не би могъл a priori да откаже издаването на разрешение на това основание.

Като е постановил оспореното решение в противоречие с нормите на материалния закон и при липса на ясни мотиви, обосноваващи направения отказ, Началника на Митница Бургас е постановил един незаконосъобразен административен акт, който следва да бъде отменен. Административната преписка следва да бъде изпратена на митническата администрация за ново произнасяне по искането на жалбоподателя като се имат предвид задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.

Жалбоподателят е претендирал заплащане на разноските по делото, които, с оглед изхода на процеса, следва да му бъдат присъдени в пълен размер от 250 лева.

Ръководен от изложените по-горе мотиви и на основание чл.172, ал.2, предл. второ, вр. с чл.173, ал.2, предл. трето от Административнопроцесуалния кодекс, съдът

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 2604-0053/25.07.2008 год. на Началник на Митница Бургас за отказ за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител за риболовен кораб “28”, собственост на СД “Динг-Павлови и сие” гр.Созопол, ул.”Каваци” № 15, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

ИЗПРАЩА преписката на Началник на Митница Бургас за ново произнасяне по искането на СД “Динг-Павлови и сие” вх. № 2604-0053/23.06.2008 год., като се имат предвид задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.

ОСЪЖДА Митница Бургас да заплати на СД “Динг-Павлови и сие” гр.Созопол, ул.”Каваци” № 15 сумата от 250 лева разноски по делото.

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                СЪДИЯ:………………